Osnivanje Društva sa Ogranicenom Odgovornošcu (DOO) u UK

Sva Društva sa Ogranicenom Odgovornošcu u UK se registruju u centralnom registru koji posjeduje informacije o svim kompanijama i zove se Kuca Kompanija. Društvo sa Ogranicenom Odgovornošcu (DOO) u UK nudi ogranicenu odgovornost vlasnicima i može biti privatno ili javno vlasništvo.

UK je jedna od najlakših i najfleksibilnijih jurisdikcija za osnivanje kompanije, sa citavim procesom osnivanja gotovim u okviru jednog dana a takode nema ni otrebe za dolaskom u UK.

Ime Kompanije

Ime kompanije u UK mora biti unikatno, a jednom odabrano vaše izabrano ime kompanije se štiti od upotrebe od strane trecih lica. Ime kompanije može biti na bilo kom jeziku ali mora biti formirano samo od slova i karaktera sa engleske tastature. Postoje restrikcije u korišcenju pojedinih rijeci kao što su "Royal" i "Government". Formacompany može obaviti provjeru imena da biste bili sigurni da je vaše odabrano ime dostupno i da je u skladu sa Kucom Kompanija.

Registrovana Kancelarija

Sve kompanije moraju imati fizicku adresu u UK gdje ce biti slata sva oficijelna dokumenta. Formacompany može obezbijediti registrovanu kancelariju kao dio našeg servisa osnivanja.

Direktori

Samo jedan rirektor je obavezan za registrovanu kompaniju u UK i ne postoje ogranicenja na nacionalnost ili boravište direktora. Korporativni entitet kao direktor je takode dozvoljen, uz uslov da je odredena stvarna osoba.

Vlasnici

Samo jedan vlasnik je potreban za UK kompaniju. Vlasnici mogu biti bilo koje nacionalnosti i mogu biti korporativni entiteti.

Sekretar Kompanije

Društvo sa Ogranicenom Odgovornošcu u UK može odrediti osobu ili kompaniju kao sekretara kompanije koji je odgovoran za administrativne obaveze. Formacompany može djelovati kao Sekretar Kompanije za vas kao dio našeg servisa Korporativne Administracije.

Vlasnicki Kapital

Ne postoji minimalni vlasnicki kapital, a kompanije se obicno osnivaju sa 100 izdatih uobicajenih dionica, sa vrijednošcu od 1 GBP po dionici.

Vremenski okvir

Kada se prime sve informacije i dokaz o identitetu, proces osnivanja je gotov u roku od jednog dana.

Zahtjevi Zavodenja

Kompanija u UK mora zavesti godišnji obrt svake godine, zajedno sa pripremom i zavodenjem godišnjih finansijskih izvještaja. Naš servis korporativne administracije vam u ovome može asistirati.

Dokaz o Identitetu

Kao dio naše prakse potreban nam je dokaz o identitetu u obliku kopije pasoša za sve direktore i vlasnike kompanije.

Uvjerenje o identitetu (pasoš, nacionalna licna karta, vozacka dozvola)

Dokaz o rezidencijalnoj adresi (racun za struju ili gas ili izvod sa kreditne-debitne bankovne kartice izdat u zadnja 3 mjeseca)

Putovanje

Posjeta UK nije obavezna za osnivanje kompanije.

Kako da osnujete Društvo sa Ogranicenom Odgovornošcu u UK

Šta vam je potrebno da osnujete Društvo sa Ogranicenom Odgovornošcu u UK

Da pocnete osnivanje vašeg DOO u UK, potrebno nam je sledece:

Ime vaše kompanije

Puno ime, datum rodenja, adresu i nacionalnost svih direktora

Puno ime i adresu svih vlasnika

Dionice i Zahtjevi o Dionicama u Vlasništvu

Ne postoje zahtjevi za minimalni ulagacki kapital za Privatno Društvo sa Ogranicenom Odgovornošcu (DOO) ili Partnerstvo sa Ogranicenom Odgovornošcu(LLP).

Za Javno Društvo sa Ogranicenom Odgovornošcu (PLC), dionice kompanije mogu biti ponudene na prodaju javnosti i imaju minimalni vlasnicki kapital od oko £50,000.

Gotove Kompanije

Imamo gotove kompanije u UK koje su trenutno dostupne, sa standardnim Memorandumom i Clancima dizajniranim da odgovaraju vecini opštih potreba; na taj nacin moguce je obavljati posao za vrlo kratko vrijeme. Naše gotove kompanije su u dobrom položaju, nisu predmet bilo kakvih pravnih procesa i nisu ulazile ni u kakve ugovore ili ukljucene u bilo kakve poslovne aktivnosti.

Koliko košta da osnujete Društvo sa Ogranicenom Odgovornošcu u UK

Društvo sa ogranicenom odgovornošcu u UK ce koštati £120, a to ukljucuje:

Pripremu Memoranduma i Clanova o Asocijaciji i ostalih zahtijevanih dokumenata za registrovanje kompanije sa ogranicenom odgovornošcu.

Placanje svih glavnih obaveza i cijena registracije.

Zavodenje dokumentacije kod Kuce Kompanija.

Šta cete dobiti nakon osnivanja vašeg novog biznisa

Uvjerenje o Ne-Poslovanju(samo za gotove kompanije u UK). Ovo garantuje da vaša kompanija nije trgovala ili izazvala bilo kakve nepogodnosti prije nego što je dodijeljena vama.

Kombinovani Registar Kompanija. Ovdje cete zavesti izvod o vlasništvu, transfer vlasništva, zaposlenja i ostavke zaposlenih, bilješke sa sastanaka borda itd.

24 Uvjerenja o Vlasništvu. Uvjerenje o vlasništvu ili uvjerenje o dionicama je napisani instrument koji evidentira pravni status dionica u kompaniji.

Registri. Registri vlasnika & Registrator Vlasništva, Registar Direktora & Sekretara i Registar Hipoteka & Placanja

Dodatna dokumentacija može ukljuciti formulare za transfer vlasništva ili deklaraciej, specijalna punomocja advokata, dodatne korporativne rezolucije.

Jednom kada je vaša nova kompanija osnovana rado cemo vam asistirati oko bilo kog savjeta oko vodenja kompanije koji vam može biti potreban i takode možemo iznijeti odredene sekretarijalne obaveze kompanije za vas. Molimo poogledajte naš Paket Korporativne Administracije za više informacija.

5 Prednosti osnivanja Društva sa Ogranicenom Odgovornošcu u Ujedinjenom Kraljevstvu(UK)

  1. Za inostrane investitore, Društvo sa Ogranicenom Odgovornošcu u UK vam daje pristupp izazovnom tržištu u UK. UK je šesta najveca ekonomija na svijetu i clanica je EU, a uživa jake poslovne veze sa cijelom Evropom.
  2. Društvo sa Ogranicenom Odgovornošcu daje veci stepen poslovnog kredibiliteta. Vodenje vašeg posla kao društvo sa ogranicenom odgovornošcu ima veci kredibilitet i prestiž nego rad kao solo trgovac. Cak štaviše, ime kompanije je zašticeno i inkorporacija štiti ime od upotrebe od strane drugog društva sa ogranicenom odgovoornošcu.
  3. Društvo sa Ogranicenom Odgovornošcu ogranicava rizik kojem su svi dionicari izloženi. Kompanija je pravna forma poslovne organizacije, koja se klasifikuje kao nezavisno pravno lice i stoga je nezavisna i izdvojena od ljudi kojii je vode; za solo trgovce i u partnerstvu, privatni prihodi osoba su u riziku ako postoji tužba protiv organizacije ali vlasnici u društvu sa ogranicenom odgovornošcu su jedino u riziku da izgube vrijednost vlasnickog kapitala na koji su pretplaceni.
  4. Društvo sa Ogranicenom Odgovornošcu ima vecu sposobnost da se finansijski izdigne. Ogranicene kompanije imaju fleksibilne moci za pozajmice, mogu podici kapital prodajom dionica, i mogu se prijaviti za finansije po Šemi za Poslovnu Ekspanziju. Zaposleni takode mogu steci dionice i njihova prava kao vlasnici su jasno definisana i zašticena.
  5. Društvo sa Ogranicenom Odgovornošcu ima manje krhku upravljacku strukturu. Kompanija može nastaviti sa poslovanjem uprkos smrti, ostavci ili bankrotu clanova. Zaposlenje, penzionisanje ili uklanjanje direktora je direktno.

Važne Informacije o osnivanju Društva sa Ogranicenom Odgovornošcu u UK

Inkorporiranje u UK zahtijeva minimum od jednog direktora i jednog vlasnika; oni mogu biti bilo koje nacionalnosti, ne moraju imati boravak u UK i mogu biti ista osoba. Korporativni vlasnici su dozvoljeni.

Možete osnovati kompaniju u UK cak iako ne namjeravate da poslujete u UK.

Kompanije u UK su najlakše i najfleksibilnije za osnivanje u Evropskoj Uniji. U Evropi postoje tri osnovna tipa kompanija.

Društvo sa ogranicenom odgovornošcu je ovlašceno da preduzima pravne radnje u svoje licno ime (za razliku radnji u ime vlasnika) i kompanija može uci u pravne ugovore i licno vlasništvo.

Kao dodatak na naše formiranje kompanija, takode obavljamo opsežne dionice gotovih kompanija. One su spremne za posao i mogu vam biti transferovane u okviru od nekoliko sati.