Osnivanje Kompanije u Hrvatskoj

Da bi privukla inostrane investicije, Vlada Hrvatske daje jednaka prava stranim i domaćim investitorima. Kao agenti, obavljamo osnivanje kompanija u više od 60 država, a naše iskustvo sa vlastima Hrvatske nam omogućava da osnujemo vaše Društvo sa Ograničenom Odgovornošću (d.o.o.) u Hrvatskoj prema vašim specifikacijama.

Da bi osnovali vašu kompaniju u Hrvatskoj strogo preporučujemo da posjetite glavni grad Zagreb. Generalno, osnivanje kompanije izvan države nije moguće, jer banke obično ne omogućavaju otvaranje računa za klijente u njihovom odsustvu.

Potrebna je samo kratka posjeta i odmah potom bićemo u mogućnosti da završimo proceduru bez vašeg prisustva.

Registracija

Dokumenta ćemo podnijeti Agenciji za Finansije Hrvatske, a oni će ih proslijediti Privrednom sudu Hrvatske i svaka kompanija registrovana u Privrednom sudu će postati član Privredne komore Hrvatske.

Da bi osnovali vašu kompaniju potrebne su nam sledeće informacije:

 • Ime kompanije
 • Registrovana kancelarija kompanije - fizička adresa u Hrvatskoj
 • Informacija o planiranim djelatnostima kompanije
 • Informacija o direktoru (ili više njih)
 • Informacija o vlasnicima dionica - mogu biti fizička ili pravna lica
 • Informacija o dionicama i udjelu u vlasništvu - minimum je HRK 20,000 (€2,600)
 • Ugovor o Osnivanju i Odredbe o Osnivanju - koje ćemo vam mi pripremiti

Društvo sa ograničenom odgovornošću se osniva na osnovu Odredbi o osnivanju, koje se potpisuju od strane Javnog Notara. Javni Notar onda ovjerava dokumenta o osnivanju u prisustvu svih osnivača. Strani državljani moraju imati identifikacioni dokument ili pasoš, a ako ne govore hrvatski jezik mora biti prisutan i sudski tumač.

Poslije dobijanja Sertifikata o osnivanju vaša kompanija u Hrvatskoj je osnovana - neophodno je da posjedujete pečat kompanije koji sadrži ime kompanije i sudski registracioni broj i tada kompanija mora biti registrovana kod odgovarajuće Poreske službe.

Vrste Kompanije u Hrvatskoj

Najčešći oblik osnivanja kompanije je Društvo sa Ograničenom Odgovornošću (d.o.o.) i koristi se uglavnom za male i srednje kompanije. Status pravnog lica se dobija registrovanjem u Sudskom Registru i sve kompanije se registruju prateći Akt Sudskog Registra i Pravila o Ulaznoj Proceduri Sudskog Registra.

Kompanija se moze baviti bilo kojom dozvoljenom poslovnom djelatnošću, specificiranom Odredbama o Osnivanju.

Udio u vlasništvu

Minimalni udio u vlasništvu za d.o.o. u Hrvatskoj u hrvatskim kunama (HRK) je 20,000 (€2,600). Ovaj iznos se mora uplatiti Hrvatskoj banci i pri registraciji kompanije u Registru Kompanija neophodan je izvod iz banke koji dokazuje ovu uplatu.

Vlasnici Dionica

Jedan vlasnik dionica je neophodan, bilo koje nacionalnosti i mjesta boravka.

Direktori Kompanije

Jedan ili više direktora su neophodni za vašu kompaniju u Hrvatskoj, bez ograničenja nacionalnosti ili mjesta boravka.

Ime Kompanije u Hrvatskoj

Ime kompanije mora biti na hrvatskom ili bilo kom drugom jeziku država članica EU. Imena kompanija mogu biti prevedena na razne jezike, što će biti prikazano u dokumentima o osnivanju.

Riječ "Hrvatska" i njeni derivati su dozvoljeni jedino uz saglasnost Državne Administracione Kancelarije za Javnu Administraciju.

Dokumenta za Osnivanje Kompanije

Posle osnivanja kompanije možemo vam obezbijediti set kompanijskih dokumenata za vašu kompaniju u Hrvatskoj. Ovo uključuje Sertifikat o Osnivanju, Ugovor o Osnivanju, Odredbe o Osnivanju i Sertifikate o Dionicama.

Potreban je Sertifikat koji dokazuje da je kompanija član Hrvatske Komore za Ekonomiju i on se smatra oficijelnim dokumentom koji se koristi pri zaključivanju poslovnih transakcija ili drugih aktivnosti vezanih za posao. Kopije dokumenata o osnivanju se šalju putem email-a a originali iz registra kompanija se šalju u naš osnivački dosije.

Registrovana Kancelarija

Kompanija u Hrvatskoj mora imati oficijelnu registrovanu kancelariju u Hrvatskoj, i to mora biti fizička adresa. Naši pravni zastupnici će privremeno koristiti njihove lične adrese za potrebe procesa registracije.

Sastanci osnivača i Direktora

Generalni sastanci kompanije su obavezni za Dru'tva sa Ograničenom Odgovornošću u Hrvatskoj.

Osnivanje Kompanije u Hrvatskoj

Da bi osnovali vašu kompaniju u Hrvatskoj, po vašim specifikacijama, molimo vas da ispunite naš obrazac ispod.

Hrvatska Gotova Kompanija

Pripremljene kompanije u Hrvatskoj su jednostavan i brz način osnivanja biznisa u Hrvatskoj. Kupovina gotove kompanije u Hrvatskoj vam omogućava da počnete sa poslovanjem na dan kupovine, preskačući dugotrajne formalnosti vezane za registrovanje nove kompanije.

Naše gotove kompanije nisu učestvovale ni u kakvom biznisu, nemaju dugova, opterećenja ili kreditora i nikad nisu poslovale.

Odlike Gotove Kompanije

Pri registrovanju nove kompanije u Hrvatskoj postoje neke dugotrajne formalnosti koje moraju biti ispunjene, pa je kupovina gotove kompanije značajno brža u odnosu na registrovanje nove kompanije iz dva razloga -kompanija je potpuno registrovana sa popunjenim svim potrebnim dokumentima za osnivanje i kompanija je autorizovana da počne sa poslovanjem od momenta kupovine. Ovo uključuje:

 • Spremne i skicirane Članove i Memorandum uz ostala statutna dokumenta
 • Sertifikat o Osnivanju je izdat
 • Kompanijsko Ime je odobreno i registrovano
 • Kompanijska adresa je registrovana
 • Registracija za unos u Sudski Registar - sva dokumenta su ovjerena od strane javnog notara
 • Kompletiranje formulara za izdavanje Notifikacije Klasifikacije
 • Dokumenta su predata u Državnu Klasifikaciju Aktivnosti Biroa za Statistiku
 • Dodijeljen je identifikacioni broj biznisa i kod glavnih aktivnosti
 • Početni kapital je uplaćen u potpunosti

Naše spremne kompanije su formirane sa širokim varijetetom poslovnih objekata koji zadovoljavaju sve poslovne zahtjeve.

Kreiramo naše gotove kompanije koristeći neutralna imena, kao što su Investicije, Imovina, Menadžment itd, dajući time fleksibilnost da odaberete ime za poslovanje koje odgovara vašim aktivnostima.

Ako je potrebno, možemo izvršiti promjenu imena kompanije na dan kupovine. Molimo primijetite da je imena potrebno odobriti od strane Hrvatskih autoriteta i postoje restrikcije na korištenje riječi "Hrvatska" ili njenih derivata, mora biti na oficijelnom jeziku neke od EU država i ne može sadržatii simbole.

Kada se kupi gotova kompanija moraju se odrediti direktori. Ovo zahtijeva kompletiranje i potpisivanje potrebne dokumentacije za transfer, što mi možemo uraditi za vas uz Ovlašćenje Advokata.

Kompanija može otpočeti sa poslovnim aktivnostima i novi direktori će dobiti svu oficijelnu dokumentaciju, uključujući Sertifikat o Osnivanju, Memorandum i Članove Asocijacije i formu za sekretara. Sertifikati o udjelu zahtijevani za nove vlasnike koji potvrđuju njihovo vlasništvo će takođe biti izdati.

Sve naše gotove kompanije imaju registrovanu adresu u Hrvatskoj, koja može biti promijenjena na zahtjev.

Slika Kompanije

Naše kompanije su u potpunosti podešene po Hrvatskim zahtjevima, uključujući pripremanje i predavanje finansijskih izvještaja, obračunskih reporta, godišnjih obrta itd. Ovo daje vašoj novoj kompaniji pouzdanu i zvučnu istoriju, koja nije dostupna za novu registrovanu kompaniju. Ova istorija nudi bitne prednosti.

 • Slika Kompanije i reputacija je već stvorena kao kod postojeće kompanije, sa pozitivnom istorijom
 • Na poslovne veze sa saradnicima obično utiču godiname starosti i kredibilitet kompanije
 • Klijenti će radije poslovati sa dobro utemeljenim kompanijama
 • Bankovne pozajmice, kreditne kartice, najamnine itd se lakše ostvaruju kada banke vide pozitivnu istoriju, kao znak vjerovanja kompaniji koja je u dobroj poziciji
 • Ulagački kapital je lakše ostvariti kada investitori vide da vaša kompanija nosi manje rizika, u poređenju sa novom registracijom.