Report Pretrage Kompanija u BVI

Da porucite Dokumenta Kompanije molimo unesite vaše detalje, odaberite koja su vam dokumenta kompanije potrebna, nacin isporuke i kliknite da narucite.

Kao agenti za osnivanje kompanija, naše iskustvo i veza sa Registrom za Korporativne Djelatnosti na Britanskim Djevicanskim Ostrvima govori da možemo pribaviti izvještaje kompanije, kopije dokumenata koja se cuvaju u registru, za sve registrovane IBK.

Po Aktu Poslovnih Kompanija u BVI iz 2004, kompanije nisu obavezne da zavode racune, detalje o direktorima i osnivacima, registar naplate ili godišnji obrt kod Registra za Korporativne Djelatnosti u BVI.

Povjerljivost dokumenata kompanije je jedna od kljucnih provlacnosti osnivanja kompanije u BVI.

U BVI direktor kompanije je u obavezi da obraduje dosijee "dovoljno da pokazuju i objašnjavaju kompanijine transakcije" i koji "ce, u bilo koje vrijeme, omoguciti da finansijska pozicija kompanije bude postavljena sa razumnom preciznošcu.".

Izvještaj Pretrage Kompanija u BVI

Sadržaj izvještaja pretrage kompanija u BVI ukljucuje:

 • Ime Kompanije i Promjenu Imena ako je primjenljivo
 • Registracioni Broj Kompanije
 • Datum Osnivanja
 • Tip Kompanije: privatna, plc, nfp
 • Trenutni Pravni Status - u dobroj poziciji, zamrznuta
 • Tip Osnivanja - Ponovna registracija, Novo Osnivanje
 • Osnivacki Kapital
 • Autorizovani Osnivacki Kapital
 • Dionice - ako kompanija ima mogucnost da zahtijeva Dionice
 • Vrstu Dionica
 • Broj Dionica koji je izdat
 • Registrovani Agent
 • Registrovana Adresa Kancelarije
 • Poslednja uplata za licencu
 • Registar Hipoteka/Uplata zavedenih u Registru u BVI(ako su zavedene u Registru)
 • Registar Direktora(ako su zavedeni u Registru)
 • Registar Clanova(ako su zavedeni u Registru)
 • Datum kada je zamrznuta(ako je primjenljivo)
 • Listu zavodenja dokumenata u kompaniji - koja ukljucuje datum, broj transakcije, opis zavodenja, status, generalno zavodenje
 • Sertifikovanu Istoriju - ukljucujuci tip sertifikata, broj transakcije i datum zavodenja

Registar Uplata, koji nije obavezan u praksi, može biti dostupan (kompanija obicno zavodi detalje uplata, jer ih‚ onaj koji pozajmljuje obicno potražuje).

Vremenski okvir: 2 - 3 radna dana

Sertifikat o Dobrom Položaju

Sposobni smo da izdamo Sertifikat o Dobrom Položaju iz Registra Kompanija koji dokazuje da kompanija ima status dobrog položaja.

Sertifikat dopunjuje Sertifikat o Osnivanju i obavezan je da formalno potvrdi legalno postojanje kompanije, a takode potvrduje da su svi administrativni uslovi zadovoljeni.

Sertifikat o Dobrom Položaju nece biti izdat ako postoje važece kazne ili kašnjenja u placanju i status se tada mora obnoviti.

Ovjerene kopije oficijelnih Dokumenata Kompanije

Sposobni smo da pribavimo ovjerene kopije oficijelnih Dokumenata Kompanije direktno iz registra za bilo koju BVI kompaniju, pod uslovom da je kompanija u dobrom položaju.

Dostupni ovjereni dokumenti:

 • Sertifikat o Dobrom Položaju
 • Sertifikat o Osnivanju
 • Memorandum i Clanovi Asocijacije / Statut Kompanije

Ovjereni dokumenti su oni koje Registar za Korporativne Djelatnosti pecatira i na taj nacin verifikuje njihovu autenticnost.

Vremenski okvir: 2 - 4 radna dana

Dokumenta Kompanije Ovjerena od Sudskog Tumaca

Uvjerenje se izdaje u Kancelariji Zamjenika Upravnika u Registru Sudova i ono potvrduje autenticnost dokumenta.

Sledeca dokumenta se kompletiraju sertifikacijom (legislacijom) u Kancelariji Zamjenika Upravnika

 • Sertifikat o Dobrom Položaju
 • Ovjerena Kopija Memordanduma i Clanaka Asocijacije
 • Ovjerena Kopija Sertifikata o Osnivanju

Ovo ukljucuje dodatak sertifikatu koji je pripojen dokumentu i koji utvrduje:

 • Zemlju porijekla dokumenta
 • Ime i identitet potpisa - položaj u kome je dokument potpisan
 • Oficijelni žig - Ime autoriteta koji je stavio žig ili pecat na dokument
 • Mjesto, datum i broj dokumenta

Vremenski okvir: 10 - 14 radnih dana

BVI Oficijelne zavedene kopije dokumenata

Kopija javno dostupnih istorijskih dokumenata kompanije za kompaniju iz oficijelnog registra.

BVI Registrovani Agent

BVI kompanija mora imati odredene potvrde i dokumenta u kancelariji svog Registrovanog Agenta. Ipak, ne postoji javno pravo da se provjeravaju ova dokumenta:

 • Registar Direktora
 • Registar Vlasnika
 • Kopije svih primjedbi i dokumenata zavedena u Registru za Korporativne Afere u zadnjih 10 godina

Kompanija takode mora cuvati i ostala dokumenta ukljucujuci:

 • Minute sastanaka clanova i direktora i kopije rezolucija; i
 • Finansijske potvrde dovoljno jasne da pokažu i objasne transakcije kompanije

Registar za Korporativne Afere

BVI Registar za Korporativne Afere je regulatorno tijelo za sve finansijske usluge i poslove koji se obavljaju u BVI, vodeno od Aktom Poslovnih Kompanija 2004

Postoji taksa od £40 ako iz bilo kog razloga servis ne može biti obavljen, na primjer ako kompanija nije registrovana u BVI ili ako kompanija nije u dobrom položaju.