Δημιουργία Εταιρείας στις Η.Π.Α. (Φλόριντα) 

Πλεονεκτήματα εταιρείας στο Φλόριντα

Δημιουργία Εταιρείας στις Η.Π.Α. (Φλόριντα) 

Οι ΗΠΑ προσφέρουν χαμηλό κόστος σύστασης εταιρείας αλλά και ετήσιας συντήρησης. Η όλη διαδικασία ίδρυσης γίνεται απομακρυσμένα χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του μετόχου, παράλληλα μπορεί να συσταθεί ακόμα και αν δε δραστηριοποιείται επαγγελματικά εντός της πολιτείας.

Πλεονεκτήματα εταιρείας στο Φλόριντα

 • Η Φλόριντα προσφέρει υψηλού επιπέδου ανωνυμία και προστασία προσωπικών δεδομένων, ίσως τη περισσότερη από κάθε άλλη επικράτεια που μπορεί να ιδρυθεί offshore εταιρεία
 • Δε χρειάζεται τήρηση λογιστικών είτε αναφορών
 • Δεν υπάρχει φορολογία οποιουδήποτε είδους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν συναλλαγές με τις Ηνωμένες Πολιτείες και οι ιδιοκτήτες δεν είναι Αμερικάνοι πολίτες.
 • Πολύ σύγχρονη νομοθεσία και φορολογικά φιλική ως προς τους φορολογικούς εταιρικούς νόμους
 • μόνο 4 ημέρες για να συσταθεί η εταιρεία σας
 • μόνο ένας διευθυντής, οποιασδήποτε εθνικότητας, απαιτείται για την εταιρεία σας
 • ένας μόνο μέτοχος, οποιασδήποτε εθνικότητας, απαιτείται
 • δεν υπάρχει ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση

Σχηματισμός Εταιρείας LLC στην Φλοριντα

 • Κράτηση Ονόματος Εταιρείας
 • Δόμηση της εταιρείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας
 • Προετοιμάστε Αιτήσεις Εγγραφής της Εταιρείας σας
 • Σύνταξη του Καταστατικού
 • Αρχείο των εγγράφων με το Τμήμα Επιχειρήσεων στην Φλόριντα
 • Διορισμός των διευθυντών
 • Τέλη άδειας που καταβάλλονται στην κυβέρνηση για την σύσταση
 • Πιστοποιητικό σύστασης
 • Έκδοση μετοχών και παραγωγή πιστοποιητικών
 • Όλα τα έγγραφα και πιστοποιητικά παρέχονται σε επαγγελματικό φάκελο
 • Παράδοση των εγγράφων από την FedEx / DHL Courier

Η Διοικητική υπηρεσία μας για την εταιρείας σας περιλαμβάνει:

Παροχή Εγγεγραμμένου Γραφείου και Εγγεγραμμένοι Αντιπροσωπο στη Φλόριντα (περιλαμβάνει Εγγεγραμμένο Γραφείο για 18 μήνες) Συμμόρφωση με τις τοπικές απαιτήσεις για το Όνομα της Εταιρίας

Μπορούμε να ελέγξουμε το πρότεινομενο το όνομα της εταιρείας σας στο διαδίκτυο μέσα σε λίγα λεπτά.

Τα ονόματα εταιρειών πρέπει να τελειώνουν με «Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»,  ή την κατάλληλη συντομογραφία όπως «LLC» ή «LC». Ορισμένες λέξεις όπως «Τράπεζα» απαιτούν έγκριση από την αρμόδια αρχή.

Εγγεγραμμένος Πράκτορας (Agent)

Είναι μια απαίτηση να έχουμε ένα Εγγεγραμμένοι Πράκτορα - Ο εγγεγραμμένος πράκτορας για την εταιρία είναι κάποιος με μια φυσική διεύθυνση στη Φλόριντα ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την παραλαβή εγγράφων ή ειδοποιήσεων για την εταιρία. Μπορούμε να διορίσουμε Εγγεγραμμένο Πράκτορα για σας, αν απαιτείται.

Τα άρθρα του Καταστατικού

Τα άρθρα του Καταστατικού είναι ένα έγγραφο που κατατέθηκε με τον υπουργό για να σχηματισθεί η εταιρεία. Τα έγγραφα που προσδιορίζουν πληροφορίες όπως το όνομα της εταιρείας, τη διεύθυνση, εγγεγραμμένο πράκτορα και γραφείο, τον αριθμό των εγκεκριμένων μετοχών και λεπτομέρειες Συμβουλίου.

Μέτοχοι

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην ιδιοκτησία της εταιρείας,  και δεν είνα ανάγκη οι μέτοχοι να είναι πολίτες ή κάτοικοιτων ΗΠΑ εάν η εταιρεία είναι ανεξάρτητη.

Μοναδικός μέτοχος, Διευθυντής και Σύμβουλος

Οι Λειτουργοί της Επιχείρησης είναι ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας και Ταμίας.  Στη Φλόριντα ένα άτομο μπορεί να κρατήσει όλες τις θέσεις.

Ετήσια Κυβερνητική Χρέωση

Όλες οι εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στην πολιτεία της Φλόριντα είναι υποχρεωμένες να καταβάλλουν ετήσια εταιρική αμοιβή για το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ $ 88,75 (€ 65,50). Αυτή η αμοιβή θα πρέπει να καταβληθεί ταυτόχρονα με την ετήσια έκθεση της εταιρείας εώς την 1η Μαΐου.

Λογιστική και Οικονομικές Καταστάσεις

Δεν υπάρχει καμία απαίτηση να υποβληθουν οικονομικές καταστάσεις με το μητρώο στη Φλόριντα.

Ελεγκτικά

Δεν υπάρχουν υποχρεωτικές απαιτήσεις ελέγχου για τις εταιρείες που έχουν συσταθεί στην Πολιτεία της Φλόριντα.

Ετήσια έκθεση

Μια ετήσια έκθεση στη Φλόριντα πρέπει να κατατεθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών από την 1η Μαΐου κάθε έτους και θα κοστίσει $ 140 (€ 100) για μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

Η ετήσια έκθεση δεν περιέχει κανένα οικονομικό στοιχείο της εταιρείας, αλλά περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες, όπως η καταστατική διεύθυνση του γραφείου και επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Χρονοδιάγραμμα για την σύσταση στη Φλόριντα

Η αίτησή σας θα υποβληθεί στην Πολιτεία της Φλόριντα μέσα σε 24 ώρες. Μόλις η αίτησή σας έχει υποβληθεί στην Πολιτεία της Φλόριντα, συνήθως παίρνει πεξεργασία μέσα σε 4 ημέρες.

Φλόριντα Εγγραφής Εταιρειών
 • Εγγραφή εταιρειών - £480
 • Επίσημη έδρα - £360
 • Κυβέρνητική Χρέωση - US$240
Φλόριντα Πλεονεκτήματα
 • Χρονοδιάγραμμα - Μόνο 4 ημέρες για εγγραφή της εταιρείας σας
 • Διευθυντές - μόνο ένας διευθυντής που μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας απαιτείται
 • Μέτοχοι - Μόνο 1 μέτοχος οποιασδήποτε εθνικότητας απαιτείται
 • Μετοχικό κεφάλαιο - Δεν υπάρχουν ελάχιστες απαιτήσεις μετοχικού κεφαλαίου
 • Υποστήριξη - χρησιμοποιώντας 20 χρόνια εμπειρίας μας σας καθοδηγούμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας διαμόρφωσης της εταιρείας