Ηνωμένο Βασίλειο - Ίδρυση Εταιρείας Ltd

Πλεονεκτήματα της Βρετανίας

Υπάρχουν ισχυρότατοι λόγοι για να επιλέξετε το Ηνωμένο Βασίλειο ως βάση για νέες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία η επιχείρηση προτίθεται να δραστηριοποιηθεί. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ίσως την ευκολότερη διαδικασία δημιουργίας εταιρειών στον Κόσμο. 

Προσφέρουμε πλήρη ίδρυση Αγγλικής εταιρείας LIMITED (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης).
 
Τα οφέλη συμπεριλαμβάνουν:

 • Η εταιρική μορφή αγγλικής Ltd ιδρύεται τουλάχιστον από ένα ή και περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εθνικότητας ή χώρας. Μπορεί και ο διευθυντής να είναι ταυτόχρονα και μέτοχος .
 • Το βρετανικό φορολογικό δίκαιο ως προς το συγκεκριμένο τύπο εταιρείας παρέχει πληθώρα ευνοϊκών φορολογικών διατάξεων , γεγονός που καθιστά την ίδρυσή  της ελκυστική.
 • Έναρξη εργασιών με κεφάλαιο μόνο 1 Λίρα.
 • Πρόσβαση σε πιστωτικά ιδρύματα και επενδυτές σε παγκόσμια έκταση.
 • Υπάρχει μεγάλος περιορισμός των γραφειοκρατικών διαδικασιών.
 • Μειώνει τον επιχειρηματικό κίνδυνο ως φυσικό πρόσωπο στην Ελλάδα
 • Μειώνει τους φορολογικούς συντελεστές
 • Αποκτά ένα παγκόσμιο επιχειρηματικό προφίλ
 • Μιώνει το χρονο ίδρυσης σε μία ημέρα.

Η σύσταση εταιρίας στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ανοικτή σε όλους, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους. Πέρα από την απαίτηση για ένα γραφείο ως έδρα της εταιρίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, μεμονωμένα άτομα και επιχειρήσεις που βρίσκονται σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου μπορούν να είναι μέτοχοι και βασικά στελέχη μιας εταιρείας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ηνωμένο Βασίλειο - Βασικά Σημεία

Είναι απλή διαδικασία η σύσταση μιας εταιρείας στο ΗΒ και δεν υπάρχουν ξεχωριστοί κανόνες για τους αλλοδαπούς.

 • Διευθυντές - μόνο ένας διευθυντής που μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας απαιτείται για την Ltd (Ε.Π.Ε.) εταιρεία σας
 • Μέτοχοι - Μόνο 1 μέτοχος οποιασδήποτε εθνικότητας απαιτείται
 • Μετοχικό Κεφάλαιο - Δεν υπάρχουν ελάχιστες απαιτήσεις μετοχικού κεφαλαίου
 • Βοήθεια - Με τα 20 χρόνια εμπειρίας μας σας παρέχουμε την πλήρη βοήθεια
 • εμπειρογνωμόνων σε κάθε βήμα της διαδικασίας διαμόρφωσης της εταιρείας

Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι εταιρείας:

 • Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης - ΕΠΕ ή LTD
 • Περιορισμένης Ευθύνης εταιρική σχέση - LLP
 • Δημόσια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης - PLC - Οι μετοχές της εταιρείας μπορούν να προσφερθούν προς πώληση στο κοινό και του οποίου το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο είναι της τάξης των £ 50.000

Ξένoι Επενδυτές

 • Δεν χρειάζεται να είναι κανείς πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου ή κάτοικος του Ηνωμένου Βασιλείου για την σύσταση
 • Δεν χρειάζεται επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο για να ιδρυθεί η εταιρεία
 • Μόνο ένα άτομο χρειάζεται για να συσταθεί μια νέα εταιρεία Ltd

Μια βρετανική εταιρεία μπορεί να συσταθεί ακόμη και αν δεν κάνει εμπόριο στο Ηνωμένο Βασίλειο

Προστασία της Επωνυμίας

Η εγγραφή προστατεύει το νόμιμο όνομα της εταιρείας σας από οποιανδήποτε άλλη  εταιρία περιορισμένης ευθύνης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Μετόχοι της Εταιρείας και Διευθυντές

Μια ιδιωτική εταιρεία απαιτεί μόνο έναν διευθυντή και ένα μέτοχο ο οποίος μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Μια δημόσια επιχείρηση πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο διευθυντές και εξειδικευμένο γραμματέα.  Μπορούμε να παρέχουμε αυτή την υπηρεσία για σας.

Το όνομα της Εταιρείας

Ο Έφορος Εταιρειών δεν θα, σύμφωνα με τις νόμο περί εταιρειών, καταχωρήσει ένα όνομα που είναι το ίδιο με εκείνο μίας υφιστάμενης εταιρίας. Μια εταιρεία μπορεί να συσταθεί με οποιοδήποτε όνομα το οποίο δεν θεωρείται ανεπιθύμητο από τον Γραμματέα, αλλά δεν μπορεί - χωρίς συναίνεση - να περιλαμβάνει λέξεις όπως Royal? Τράπεζα, Διοικητικού, Διεθνούς, Ομάδα Εθνική κλπ. Άλλα ονόματα ίσως να μην επιτραπούν, εφόσον συνεπάγονται συνδέσεις με κυβερνητικούς φορείς ή άλλους θεσμούς, όπως: Εμπορικό Επιμελητήριο, Μεσίτες Ασφαλίσεων, Αρχιτέκτονες κ.λπ. Εμείς θα ελέξουμε δωρεάν το όνομα της εταιρείας σας.

Εγγεγραμμένο Γραφείο

Όλες οι εταιρείες πρέπει, δια νόμου, να έχουν έδρα στην χώρα ίδρυσης τους. Αυτή είναι η χώρα όπου είναι υποχρεωτικό τα αρχεία της εταιρείας να διατηρούνται, και όπου νομικές ειδοποιήσεις μπορούν να δίδονται. Μπορούμε να ενεργούμε ως εγγεγραμμένο γραφείο για σας.

Υποκατάστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ένα υποκατάστημα είναι ένας τρόπος για μια εταιρεία να ιδρύσει μια επιχείρηση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το άνοιγμα ενός υποκαταστήματος έχει πολλά μειονεκτήματα, κυρίως ότι η αλλοδαπή μητρική εταιρεία, φέρει την πλήρη ευθύνη για τη λειτουργία υποκαταστημάτων και ότι χρονοβόρες και πολύπλοκες σχέσεις με τις φορολογικές αρχές ενδέχεται να χρειαστούν σχετικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις του υποκαταστήματος.

Περιορισμένη Ευθύνη - τι πραγματικά σημαίνει?

Το κύριο όφελος της διαπραγμάτευσης με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας ήταν πάντα η περιορισμένη ευθύνη των εταίρων και των μετόχων της εταιρείας. Ως ελεύθερος επαγγελματίας ή επιχείρησης μη περιορισμένες ευθύνης, τα προσωπικά περιουσιακά στοιχεία μπορούν να βρίσκονται σε κίνδυνο σε περίπτωση αποτυχίας της επιχείρησης, αλλά αυτό δεν ισχύει για μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

Εφ 'όσον η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα και σύμφωνα με τους όρους του περί Εταιρειών Νόμου, τα προσωπικά περιουσιακά στοιχεία των διευθυντών ή των μετόχων δεν είναι σε κίνδυνο σε περίπτωση εκκαθάρισης ή πτώχευσης.

Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης - ΕΠΕ

 • Η Ιδιοκτησία είναι των μετόχων οι οποίοι, στην περίπτωση αποτυχίας της επιχειρήσης, προστατεύονται από την περιορισμένη ευθύνη
 • Τα προσωπικά περιουσιακά στοιχεία των διευθυντών και των μετόχων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθουν για την αποπληρωμή των χρεών της εταιρείας
 • Μια ανώνυμη εταιρία, θα εξακολουθήσει να διαπραγματεύεται ανεξάρτητα από τις αλλαγές στούς διευθυντές, γραμματέα, διευθυνση και ιδιοκτησία
 • Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να λάβει νομικά μέτρα, στο όνομά της (αντί των ιδιοκτητών της)
 • Η εταιρεία μπορεί να συνάπτει νομικές συμβάσεις και να κατέχει περιουσία
 • Μπορούμε να ιδρύσουμε την βρετανική εταιρεία σας περιορισμένης ευθύνης μέσα σε τέσσερις ώρες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές σας.

Το πακέτο εγγραφής περιλαμβάνει:

Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Σύστασης

Αυτό εκδίδεται από τον Έφορο Εταιρειών μετά την ίδρυση. Δείχνει το όνομα της εταιρείας, τον Αριθμό της Εταιρείας και την ημερομηνία σύστασης της νέας εταιρείας

2 αντίγραφα του μνημονίου

Αυτά δείχνουν τους κανόνες για τη λειτουργία της εταιρείας σας. Δείχνουν αυτό που η εταιρεία μπορεί να κάνει μεσα στο νόμο, που πρέπει να έχει την έδρα της, πόσο μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να εκδοθεί κλπ.

2 αντίγραφα του Καταστατικού της Εταιρείας

Το καταστατικό περιέχει τους λεπτομερείς κανόνες για τη λειτουργία της εταιρείας σας, όπως: κανόνες για την κατανομή και την μεταβίβαση των μετοχών? Το διορισμό και την παραίτηση των διευθυντών? Συμπεριφορά του διοικητικού συμβουλίου και των γενικών συνελεύσεων

Εντυπο μεταβίβασης μετοχών

Αυτές οι φόρμες είναι απόδειξη ότι οι υποψήφιοι μέτοχοι μας δεν είναι πλέον κάτοχοι των μετοχών που εκδόθηκαν για την σύσταση - κρατήστε αυτές τις φόρμες ασφαλές!

Δεν υπάρχουν τέλη χαρτοσήμου για τη μεταβίβαση, διότι δεν πραγματοποιήθηκε καμία πληρωμή ή ζητήθηκε

Πιστοποιητικό μη-Εμπορικής Δραστηριότητας

Αυτό εγγυάται ότι η εταιρεία σας δεν έχει κάνει εμπόριο και δεν προκύπτουν υποχρεώσεις  πριν να μεταφερθεί σε εσάς. Εμείς προμηθέβουμαι αυτο το πιστοποιητικό.

Καταστατικό

Σ' αυτό είναι όπου θα καταγραφεί η έκδοση μετοχών, η μεταβίβαση των μετοχών, διορισμοί και παραίτηση των αξιωματούχουν, τα πρακτικά συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, κλπ.

24 Πιστοποιητικά

Μετοχών

Το πιστοποιητικό μετοχών ή μετοχικός τίτλος είναι ένα έγγραφο που αποδεικνύει τον νομικόν τίτλον των μετοχών της εταιρείας

Μητρώα

Μητρώα των μετόχων και αριθμός των μετοχών, Εγγραφή της Εταιρείας και γραμματείς και το Μητρώο των υποθηκών & Χρεώσεων

Εμείς θα σας βοηθήσουμε ευχαρίστως με οποιαδήποτε συμβουλή που μπορεί να ζητήσετε και μπορούμε επίσης να ασκούμε τον ρολο του γραμματέα για λογαριασμό σας. Μετά την εγγραφή, μπορούμε να:

 • Είμαστε η έδρα σας
 • Ενεργούμε ως γραμματέας της εταιρείας σας
 • Καταχωρήσουμε την επιχείρησή σας για το ΦΠΑ

Εκτός από τις νέες συστάσεις εταιρειών, διατηρούμε επίσης εκτενή αποθέματα ετοίμων εταιρειών. Αυτές είναι έτοιμες για εμπόριο και μπορούν να μεταφερθούν σε εσάς μέσα σε λίγες ώρες.

ΦΠΑ για τις εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου

Μια βρετανική εταιρεία δεν συστάνεται με έναν αριθμό ΦΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για αριθμό ΦΠΑ, εάν έχει ουσιαστική δραστηριότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εάν η εταιρεία έχει σημαντική δραστηριότητα εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά σε μια άλλη ευρωπαϊκή δικαιοδοσία, η εταιρεία μπορεί να χρειαστεί να υποβάλει αίτηση για αριθμό ΦΠΑ σε αυτή την δικαιοδοσία.

Οφέλη Ετοιμης Εταιρείας

Άμεση διαθεσιμότητα - η εταιρεία μπορεί να μεταφερθεί σε σας την ίδια ημέρα, επειδή το πιστοποιητικό εγγραφής έχει ήδη προηγουμένως παραδοθεί

Εξοικονόμηση χρόνου - το μόνο πράγμα που πρέπει να αλλάξει, όταν αγοράζετε μια έτοιμη εταιρεία είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς, καθιστώντας τη διαδικασία απλούστερη και ταχύτερη από μια νέα σύσταση

Μια Έτοιμη Εταιρεία περιλαμβάνει:

Τα άρθρα της εταιρείας / καταστατικό

Εγγεγραμμένο Γραφείο

Πιστοποιητικό Εγγραφής

Διαδικασία για την απόκτηση Ετοιμης Εταιρείας

Η εταιρεία μπορεί να μεταφερθεί σε εσάς και θα είναι έτοιμη για εμπόριο αμέσως μόλις οι νέοι διευθυντές και μετόχοι υπογράψουν τα επίσημα έντυπα.

Για το διορισμό των νέων Διευθυντών

Θα πρέπει να υπογράψετε ένα έγγραφο που να βεβαιώνει την παραίτησή μας και τον διορισμό του εαυτού σας ως το νέο διευθυντή, εναλλακτικά, μπορείτε να υπογράψετε ένα πληρεξούσιο για να υπογράψουμε το έγγραφο εκ μέρους σας.

Οι διευθυντές της εταιρείας θα αλλάξουν από τους εντολοδόχους συμβούλους σε διευθυντές της επιλογής σας και όλα τα έγγραφα σχηματισμού όπως είναι το Πιστοποιητικό εγγραφής, Ιδρυτικό και Καταστατικό της εταιρείας και τα σχετικα έντυπα είναι επίσης άμεσα διαθέσιμα.

Ιδρυμένες / Διάρκειας / Εταιρείες Ηλικίας

Ιδρυμένες Έτοιμες Εταιρείες (μερικές φορές αποκαλούμενες καθιερωμένες εταιρείες ) είναι επιχειρήσεις που εμείς οι ίδιοι εγγραψαμε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ποτέ δεν έχουν διατεθεί στο εμπόριο ή διενεργούσαν συναλλαγές επιχειρήσεων. Αυτές οι επιχειρήσεις μπορούν να διατεθούν αμέσως επειδή τα πιστοποιητικά εγγραφής έχουν ήδη εκδοθεί, και καθώς οι τραπεζικοί λογαριασμοί της εταιρείας μπορούν επίσης να καθίστανται άμεσα ανοικτοί για τον ίδιο λόγο.

Αλλαγή της εταιρικής επωνυμίας έτοιμων εταιρειών

Το όνομα της εταιρείας μπορεί να αλλάξει, εφόσον αυτό απαιτείται με τη δική σας επιλογή ονόματος.

Μπορούμε επίσης να συμπληρώσουμε μια αλλαγή ονόματος της εταιρείας, αν χρειάζεστε ένα συγκεκριμένο όνομα της επιχείρησής δικής σας επιλογής - ως εκ τούτου εξακολουθεί να παρέχει το πλεονέκτημα της έτοιμης εταιρείας και μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα που επιθυμείτε.

Οι βασικές φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας

Η εταιρεία οφείλει να εγγραφεί στην αντίστοιχη φορολογική υπηρεσία (και συγκεκριμένα να δηλώσει την παρουσία της στο HM Revenue and Customs το οποίο είναι αντίστοιχο με το δικό μας Υπουργείο Οικονομικών) μέσα σε τρεις μήνες από τότε που η εταιρεία θα ξεκινήσει την οικονομική δραστηριότητά της. Αυτό περιλαμβάνει ενδεικτικά αγορές, πωλήσεις, πρόσληψη προσωπικού, διαφήμιση, μίσθωση χώρου κλπ.Τέλος, αναφορικά με τον Φόρο επί των κερδών, ο βασικός συντελεστής από 1η Απριλίου του 2015 είναι 20%.

Συνοψίζοντας, αντιλαμβάνεται κανείς από τα ανωτέρω ότι η σύσταση μιας εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο προσφέρει σε όλους τους παλαιούς και νέους επιχειρηματίες μία εξαιρετική εναλλακτική για την ανάπτυξη της δραστηριότητάς τους στο εξωτερικό. Παρά όμως την απλή διαδικασία που προβλέπεται, η προσεκτική κατάρτιση της αίτησης κατοχύρωσης αλλά και η σωστή παρακολούθηση της λειτουργίας της εταιρείας αποτελούν σημαντικά βήματα που θα προστατεύσουν τους εταίρους από λάθη που θα επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία της νέας τους εταιρείας.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Η διαδικασία εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (εάν τελικώς εκκινήσει) δεν επηρεάζει ούτε κατ’ ελάχιστο την ίδρυση και λειτουργία της εταιρείας σας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ούτως ή άλλως, δεν υπήρξε ποτέ κάποια διαφορετική αντιμετώπιση της Βρετανικής Φορολογικής Αρχής σε πολίτες της Ε.Ε. για την ίδρυση εταιρείας στην Αγγλία, η διαδικασία είναι πανομοιότυπη για όλους, ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσης και διαμονής.

Οι διαδικασίες ίδρυσης & λειτουργίας μιας Αγγλικής Εταιρείας ήταν, είναι και θα παραμείνουν οι ίδιες, είτε πρόκειται για πολίτη της Μεγάλης Βρετανίας, είτε για πολίτη οποιασδήποτε άλλης χώρας, συμπεριλαμβανόμενης φυσικά, της Ελλάδος.

Επαναλαμβάνουμε με την μεγαλύτερη δυνατή έμφαση: είτε το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει, είτε τελικώς παραμείνει στην Ε.Ε. είτε ακολουθήσει οποιοδήποτε μοντέλο συνεργασίας με την Ε.Ε  (θα υπάρξει οπωσδήποτε κάποιο) αυτά τα γεγονότα ΔΕΝ αφορούν και δεν αλλάζουν τίποτε στις διαδικασίες έναρξης & λειτουργίας μιας Αγγλικής Εταιρείας.

Ηνωμένο Βασίλειο Εγγραφής Εταιρειών
 • Εγγραφή εταιρειών - £80
 • Επίσημη έδρα - £220
 • Γραμματέας της εταιρείας εάν είναι απαραίτητο - £280
Ηνωμένο Βασίλειο Ετήσια τέλη ανανέωσης
 • Επίσημη έδρα - £220
 • Γραμματέας της εταιρείας εάν είναι απαραίτητο - £280
 • Συντήρηση Λίστας Διοικητικού Συμβουλίου - £120
Ηνωμένο Βασίλειο Πλεονεκτήματα
 • Χρονοδιάγραμμα  - Μόνο 1 ημέρα για εγγραφή της εταιρείας σας
 • Διευθυντές - μόνο 1 διευθυντής οποιασδήποτε εθνικότητας είναι αναγκαίος/α για την εταιρεία σας
 • Μέτοχοι - μόνο 1 μέτοχος οποιασδήποτε εθνικότητας απαιτείται
 • Μετοχικό κεφάλαιο - Δεν υπάρχουν ελάχιστες απαιτήσεις μετοχικού κεφαλαίου
 • Υποστήριξη - χρησιμοποιώντας 20 χρόνια εμπειρίας μας σας καθοδηγούμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας διαμόρφωσης της εταιρείας