Ελβετία - Σχηματισμός Εταιρείας

Η Ελβετία έχει ένα σταθερό και απλό φορολογικό σύστημα το οποίο την καθιστά ελκυστική για πολλές επιχειρήσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Η ίδρυση μιας εταιρείας στην Ελβετία προσφέρει ένα συνδυασμό πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας σε συνδυασμό με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές.

Μπορούμε να ιδρύσουμε μια ελβετική εταιρεία για σας στο καντόνι του Appenzell Αουσερχόντεν.

Σύσταση μιας Swiss Sàrl / GmbH.

 • Δεν υπάρχει περιορισμός σε ξένη ιδιοκτησία
 • Δύο μέτοχοι απαιτούνται για να συσταθεί μία Sàrl / GmbH
 • Ένας από τους διευθυντές πρέπει να είναι Ελβετικός κάτοικος
 • Το μετοχικό κεφάλαιο είναι CHF 20.000 (£ 15.000)

Στάδια Σχηματισμού Ελβετικής Εταιρείας GmbH / Sàrl - 2 εβδομάδες

 • Κράτηση Όνοματος της εταιρείας σας με το Ομοσπονδιακό Εμπορικό Μητρώο
 • Δόμηση της εταιρείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας
 • Ετοιμάζομαι Αιτήσεις Εγγραφής της Εταιρείας σας
 • Σύνταξη του καταστατικού
 • Αρχική πληρωμή κυβέρνητικής αδείας που καταβάλλεται για την σύσταση
 • Προετοιμασία της δήλωσης Stampa
 • Προετοιμασία της δήλωσης Lex Friedrich
 • Καταβολή του τέλους χαρτοσήμου
 • Εγγραφή με τις αρχές φορολογίας και κοινωνικής ασφάλειας
 • Οργανώνοντας ιδρυτική συνάντηση με τον συμβολαιογράφο
 • Συμβολαιογραφικά έξοδα και εμπορικά τέλη μητρώου
 • Παράδοση συμβολαιογραφικού Πιστοποιητικού εγγραφής
 • Παράδοση συμβολαιογραφικού Καταστατικού της Εταιρείας
 • Έκδοση μετοχών και παραγωγή Πιστοποιητικών Μετοχών
 • Όλα τα έγγραφα και πιστοποιητικά παρέχονται σε επαγγελματικό φάκελο
 • Παράδοση των εγγράφων από την FedEx / DHL Courier

Έγγραφα και Πληροφορίες

Για να ξεκινήσετε την σύσταση της υπεράκτιας εταιρεία σας στην Ελβετία ζητούμε τα ακόλουθα:

 • Το όνομα της εταιρείας σας
 • Το πλήρες όνομα του διευθυντή / ών, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση και ιθαγένεια
 • Το πλήρες όνομα και διεύθυνση του μετόχου / ων

Τα έγγραφα που απαιτούνται

Απόδειξη της ταυτότητας. Είτε διαβατήριο, δελτίο ταυτότητας, άδεια οδήγησης με φωτογραφία

Απόδειξη διεύθυνση κατοικίας. / Λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος φυσικού αερίου ή πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας δήλωση τράπεζας με ημερομηνία εντός των τελευταίων 3 μηνών

Όνομα Εταιρίας

¨Ενα όνομα μπορεί να επιλεγεί εάν δεν είναι ήδη σε χρήση σύμφωνα με το Ελβετικό Εμπορικό Μητρώο. Αναφορές σε εμπορικές δραστηριότητες πρέπει να αντικατοπτρίζουν την πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας.

Σύσταση μιας ελβετικής εταιρείας

Πριν η εταιρεία είναι έτοιμη για εμπόριο πρέπει να ολοκληροθούν τα ακόλουθα

 • Παρουσίαση εγγράφων στο Εμπορικό Μητρώο
 • Πληρωμή τέλη χαρτοσήμου
 • Εγγραφή με τις φορολογικές αρχές και την κοινωνική ασφάλιση

Μια έδρα απαιτείται για την σύσταση. Μπορούμε να προσφέρουμε αυτή την υπηρεσία.

Ετήσιες συναντήσεις μπορούν να πραγματοποιούνται οπουδήποτε στον κόσμο.

Διευθυντές

Τουλάχιστον ένας από τους διευθυντές πρέπει να κατοικεί στην Ελβετία και να έχει υπογράψει δεσμεύοντας την εταιρεία .Μπορούμε να παρέχουμε στην εταιρεία σας ένα Ελβετό διευθυντή, αν χρειαστεί.

Μέτοχοι

Δεν υπάρχουν περιορισμοί σε σχέση με την ιθαγένεια των μετόχων.

Καταχωρημένο γραφείο

Όλες οι Swiss Sàrl / GmbH πρέπει να έχουν την καταστατική τους έδρα. Η έδρα είναι όπου τα έγγραφα μπορούν να επιδίδονται νόμιμα στην εταιρεία. Η έδρα πρέπει να είναι μια φυσική διεύθυνση στην Ελβετία. Τα τέλη εγγεγραμμένου γραφείου ποικίλλουν ανάλογα με το καντόνι της Ελβετίας. Η GmbH (Ε.Π.Ε.), είναι απαραίτητο να έχουν μια πραγματική διεύθυνση, ώστε μία τράπεζα να συμφωνήσει να ανοίξει λογαριασμό.

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο είναι CHF 20.000 (£ 15.000) και πρέπει να καταβληθεί πλήρως. Την ημέρα τηςσύστασης θα πρέπει να καταβληθεί σε μια ελβετική τράπεζα καταθέσεων. Ο συμβολαιογράφος πρέπει να δεί το πιστοποιητικό καταθέσεων. Μόλις η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη, αυτά τα χρήματα είναι ελεύθερα να χρησιμοποιηθούν. Οι εκδοθείσες μετοχές είναι CHF 100 κάθε μία.

Διαδικασία του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Εμπορικού Μητρώου

 • Παρέχουμε το όνομα και διεύθυνση της εταιρείας
 • Ζήτηση από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου για να καθορίσει ότι το όνομα της εταιρείας σας είναι διαθέσιμο
 • Δήλωση στο  Εμπορικό Μητρώο στο καντόνι του Appenzell Αουσερχόντεν, τον καθορισμό του πεδίου επιχειρήσεων της επιχείρησής σας
 • Διορισμός δύο μετόχων
 • Σχέδιο Καταστατικού της Εταιρείας
 • Ανοίξτε ένα λογαριασμό καταθέσεων κεφαλαίων σε μια Ελβετική τράπεζα
 • Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο είναι CHF 20.000
 • Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου
 • Η πλειοψηφία του διοικητικού συμβουλίου και διευθυντών πρέπει να είναι  Ελβετοί υπήκοοι ή υπήκοοι της ΕΕ που είναι κάτοικοι της Ελβετίας.

Εμπιστευτικότητα

Όλα τα αρχικά στοιχεία πρέπει να δοθούν στο Εμπορικό Μητρώο, και αυτά περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με τους μετόχους και διευθυντές.

Κάθε μεταγενέστερη μεταβίβαση των μετοχών δεν αποκαλύπτεται σε δημόσια εγγραφή.

Κάθε αγορά ή πώληση μετοχών πραγματοποιείται, μέσω συμβολαιογράφου, δεν είναι δημόσια, αλλά θα παραμείνει στο αρχείο του συμβολαιογράφου.

Καταστατικό

Αυτό περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Το όνομα και διεύθυνση της εταιρείας
 • Σκοπός της εταιρείας
 • Μετοχικό κεφάλαιο
 • Τύποι,  αριθμός και ονομαστική αξία των μετοχών
 • Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
 • Τα δικαιώματα ψήφου των μετόχων

Εγγραφή Εταιρίας

¨Ενας προσωρινός τραπεζικός λογαριασμός ανοίγεται για λογαριασμό σας. Μια κατάθεση γίνεται στο λογαριασμό, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία  σύστασης.

Στη συνέχεια, κατατέθονται στο Εμπορικό Μητρώο όλα  τα έγγραφα σχετικά με την σύσταση.

Η ίδρυση θα εγκριθεί εντός δύο εβδομάδων, το οποίο ενεργοποιεί επίσημα τον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη για όλες τις κανονικές τραπεζικές συναλλαγές.

Ελβετία Εγγραφής Εταιρειών
 • Εγγραφή εταιρειών - £4200
 • Επίσημη έδρα - £2400
 • Κυβέρνητική Χρέωση - £800
 • Συμβόλαιο συμβολαιογράφου - £720
 • Ελβετία Τοπικός διευθυντής - £3000
 • Γραμματεας της εταιρείας εάν είναι απαραίτητο - £1050
Ελβετία Ετήσια τέλη ανανέωσης
 • Επίσημη έδρα - £2400
 • Ελβετία Τοπικός διευθυντής - £3000
 • Γραμματεας της εταιρείας εάν είναι απαραίτητο - £1050
 • Συντήρηση Λίστας Διοικητικού Συμβουλίου - £120