Σεϋχέλλες. Έγγραφα Εταιρείας

Αντίγραφα των επίσημων κατατεθέντων έγγράφων μπορούν να ληφθούν για εσάς, από τις Σεϋχέλλες International Business Αρχή (SIBA).

Αυτό περιλαμβάνουν αντίγραφα των:

 • Πιστοποιητικό εγγραφής Εταιρείας στισ Σευχέλλες
 • Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας στίς Σευχέλλες
 • Σεϋχέλλες Άρθρα / καταστατικό στις Σευχέλλες

Σεϋχέλλες. Έκθεση Εταιρείας- Πληροφορίες για την εταιρεία

Μια έκθεση εταιρείας στις Σεϋχέλλες περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία για την εταιρεία, επιβεβαιώνει την ύπαρξή της και έχει καταλόγους πληροφοριών για την εταιρεία.

Μια έκθεση στις Σεϋχέλλες περιλαμβάνει:

 • Ταυτότητα, το νομικό καθεστώς και Ιστορικό
 • Ημερομηνία που εχει συσταθεί η εταιρεία
 • Αριθμός εγγραφής
 • Σωστή πλήρης επωνυμία της εταιρείας
 • Όνομα και διεύθυνση του εγκεκριμένου πράκτορα / Έδρα
 • Η ιδιοκτήσια και η διοίκηση της εταιρείας όπου αυτά είναι διαθέσιμα
 • Μετοχικό Κεφάλαιο
 • Αντικείμενα / Επιχειρηματικές Δραστηριότητες
 • Οικονομικές πληροφορίες εάν υπάρχουν

Για να αποδειχθεί η ύπαρξη μιας εταιρείας Σεϋχελλών και τη λήψη αντιγράφων των επίσημων εγγράφων της εταιρείας απο το μητρώο εταιρείων ενδέχεται να απαιτείται:

 • Due Diligence -  επιβεβαίωση της ύπαρξης μιας εταιρείας των Σεϋχελλών,
 • Νομικές απαιτήσεις - πιστοποιημένα έγγραφα της εταιρείας

Σεϋχέλλες. Αναζήτηση Ονόματος

Επιβεβαίωση ότι το όνομα της εταιρείας υπάρχει στο μητρώο των Σεϋχελλών - Σεϋχέλλες διεθνής αρχή των επιχειρήσεων (SIBA).

Apostille

Επισημείωση (Apostile) επιτρέπει στον παρουσιαστή να παρακάμψει την περαιτέρω πιστοποίηση και αμέσως να χρήσημοποιηση τα εγγράφα στην προβλεπόμενη χώρα. Περιλαμβάνει την προσθήκη ενός πιστοποιητικού, είτε σφραγίδα στο ίδιο το έγγραφο ή επισυνάπτεται στο έγγραφο το οποίο πιστοποιεί:

 • Χώρα προέλευσης του εγγράφου
 • Όνομα και ταυτότητα της υπογραφής - Η ικανότητα στην οποία ένα έγγραφο έχει υπογραφεί
 • Επίσημη σφραγίδα - Όνομα της αρχής που έχει τοποθετήσει μια σφραγίδα
 • Τόπος, ημερομηνία και αριθμός εγγράφου

Χρησιμοποιώντας  Πιστοποιητικό σχετικά με έγγραφα της Εταιρείας σας

Το πιστοποιητικό Apostille μπορεί να ληφθεί για κάθε έγγραφο της εταιρείας. Εάν σχεδιάζετε επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξωτερικό, εισαγωγες ή εξαγωγες, η άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε άλλη χώρα. Τότε θα μπορέσουμε να σας βοηθήσεούμε να πάρετε νομιμοποιημένα γγραφά.

Η λίστα που ακολουθεί είναι ένα παράδειγμα μερικά από τα πολλά έγγραφα που μπορούμε να νομιμοποήσουμε:

 • Πιστοποιητικά Σύστασης
 • Πιστοποιητικά καλής συμπεριφοράς
 • Πιστοποιητικά Αλλαγή ονόματος
 • Μνημόνιο του Συνδέσμου
 • Άρθρα της σύνδεσης
 • Μητρώα εταιρειών
 • Πιστοποιητικά μετοχών
 • Τα έντυπα μεταβίβασης των μετοχών
 • Πληρεξούσιο Δικηγόρων
 • Πρακτικά
 • Ψηφίσματα
 • Τράπεζικά έγγραφα

Εγγραφα εταιρείας που διατίθενται και τιμές:

Σεϋχέλλες έκθεση της εταιρείας Εταιρεία Αναζήτηση ονόματος Επίσημα έγγραφα

Στοιχεία της εταιρείας Σεϋχελλών επιβεβαιώνοντας την εγγραφή. περιλαμβάνει τα εξης στοιχεία της εταιρείας:

 • Ταυτότητα, το νομικό καθεστώς και Ιστορική Κατάσταση
 • Ημερομηνία που εχει συσταθε η εταιρεία στις Σευχέλλες
 • Αριθμός καταχώρισης
 • Σωστή επωνυμία της εταιρείας
 •  Όνομα και διεύθυνση του εγκεκριμένου πράκτορα / Έδρα
 • Ιδιοκτησίαή διαχείριση της εταιρείας
 • Διευθυντές
 • Μετοχικό Κεφάλαιο
 • Σκοποί / Επιχειρηματικές Δραστηριότητες
 • Οικονομικές πληροφορίες εάν υπάρχουν

(Με επιφύλαξη διαθεσιμότητας ηεκθέσης  θαπεριλάμβάνει τες πληροφορίες αυτές)

Επιβεβαίωση ότι το όνομα της εταιρείας υπάρχει στο Μητρώο Νομικών Προσώπων στις Σεϋχέλλες.

Πλήρες σετ επικυρωμένα αντίγραφα των πρωτογενών έγγραφα:

 • Πιστοποιητικό εγγραφής
 • Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό
 • Πρώτα Ψηφίσματα

Τα έγγραφα που είναι πιστοποιημένα από συμβολαιογράφο και Apostille για διεθνή χρήση (βάσει διαθεσιμότητας)

Παραγγείλετε έγγραφα  εταιρειών απο τις Σευχέλλες

Αποκτήστε εκθέσεις εταιρειών, αναζητάτε όνοματα εταιρειών και επίσημα έγγραφα σχετικά με εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στις Σεϋχέλλες.

Παρακαλώ συμπληρώστε απλά την online φόρμα μας για να ζητήσετε έγγραφα εταιρεών.

Αφού λάβουμε την αίτησή σας θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για περαιτέρω λεπτομέρειες για τα διαθέσιμα έγγραφα και χρονοδιαγράμματα. Κατόπιν μπορείτε να αποφασίσετε ποια εγγράφα απαιτούνται.