Σεϋχέλλες - Ίδρυση Εταιρείας

Οι Σεϋχέλλες είναι ένα αρχιπέλαγος των 115 νησιών στον Ινδικό Ωκεανό ανοικτά της Ανατολικής Αφρικής.

 • Οι εταιρείες στις Σεϋχέλλες έχουν γίνει μια δημοφιλής επιλογή τα τελευταία χρόνια, λόγω της ταχύτητας με την οποία μια υπεράκτια εταιρεία μπορεί να συσταθεί σε αυτήν την δικαιοδοσία εκτός από το χαμηλότερο κόστος για τη δημιουργία επιχειρήσεων σε σύγκριση με, π.χ, Βρετανικές Παρθένες Νήσους ή Μαυρίκιο.
 • Η εχεμύθεια και η εμπιστευτικότητα είναι από τα βασικά χαρακτηρίστηκα μιας εταιρείας  στης Σεϋχέλλες αφού οι διευθυντές και μέτοχοι δεν καταγράφονται σε κανένα δημόσιο έγγραφο.
 • Η Δημοκρατία των Σεϋχελλών δεν υποχρεούται από την εκάστοτε νομοθεσία να δώσει πληροφορίες σε οποιαδήποτε κυβέρνηση ή οργανισμό επειδή αποτελεί ανεξάρτητη αρχή.
 • Οι Σεϋχέλλες δεν υπόκεινται στην νομοθεσία της Ε.Ε. για φορολόγηση των αποταμιεύσεων σε αντίθεση με άλλους υπεράκτιους προορισμούς. Αυτό χαρακτηρίζει τις Σεϋχέλλες ιδανικό προορισμό για ένα σωστό φορολογικό σχεδιασμό.
 • Οι Σεϋχέλλες υπερασπίζονται το απόρρητο των στοιχείων κάθε εταιρείας και έχουν αρνηθεί κάθε συμφωνία για ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες ξένες χώρες ή οργανισμούς.

Σεϋχέλλες - Βασικά Σημεία

 • Χρονοδιάγραμμα - Μόνο 2 ημέρες για εγγραφή της εταιρείας σας
 •  Διευθυντές - μόνο ένας διευθυντής που μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας απαιτείται
 • Μέτοχοι - Μόνο 1 μέτοχος οποιασδήποτε εθνικότητας απαιτείται
 • Μετοχικό Κεφάλαιο - Δεν υπάρχουν ελάχιστες απαιτήσεις μετοχικού κεφαλαίου
 • Λογαριασμοί - καμία υποχρέωση να υποβάλλεται λογαριασμούς ή οικονομικές καταστάσεις
 • Φόρος - Μία υπεράκτια εταιρεία στίς Σεϋχέλλες απαλλάσσεται από όλους τους φόρους
 • Εμπιστευτική δομή - τα ονόματα των διευθυντών και μετόχων δεν κατατίθενται σε οποιαδήποτε δημόσια αρχεία στις Σεϋχέλλες ή αποκαλύπτονται προς την κυβέρνηση των Σεϋχελλών
 • Βοήθεια - Με τα 20 χρόνια εμπειρίας μας σας παρέχουμε την πλήρη βοήθεια εμπειρογνωμόνων σε κάθε βήμα της διαδικασίας διαμόρφωσης της εταιρείας.

Οι Σεϋχέλλες προσφέρουν μια ευρεία ποικιλία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπεράκτιων τραπεζών, επενδύσεις και ασφάλειες.  Η ανέξοδη International Business Company (IBC) – Διεθνής Επιχειρηματική Εταιρεία (ΔΕΕ) είναι η πιο δημοφιλής εταιρική οντότητα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλούς σκοπούς με μερικούς περιορισμούς. 

Έγγραφα και Πληροφορίες

Για δημιουργία μιας υπεράκτιας εταιρείας στις Σεϋχέλλες ζητούμε τα ακόλουθα:

 • Την επωνυμία της εταιρείας
 • Όνομα και διεύθυνση των διευθυντών
 • Όνομα και διεύθυνση των μετόχων

Εγγραφή μίας IBC

Αφού έχετε υποβάλει το όνομα του IBC σας προς εμάς, η έγκριση του ονόματος της εταιρείας μπορεί να ληφθεί μετά από μερικές ώρες.   Παραθέτουμε στη συνέχεια το Μνημόνιο και το Καταστατικό της εταιρείας προς την Γραμματεία, και μετά ένα πιστοποιητικό σύστασης θα εκδοθεί και η νέα εταιρεία σας θα έχει συσταθεί. 

Το γενικό χρονοδιάγραμμα για την πλήρη σύσταση είναι δύο ημέρες, αν και το γραφείο της Γραμματείας είναι αυτοματοποιημένο, το οποίο επιτρέπει την εγγαφή να γίνει εντός είκοσι τεσσάρων ωρών.

Όνομα εταιρείας

Το όνομα της εταιρείας σας μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε γλώσσα, εφόσον η σχετική μετάφραση έχει εγκριθεί πρώτα.  Το όνομά της θα πρέπει να τελειώνει με Ltd, Corp, Inc, GmbH, ή κάτι παρόμοιο.  Ορισμένες λέξεις απαγορεύονται όπως τα ονόματα που υποδηλώνουν την αιγίδα μίας κυβέρνησης ή χώρας.  Η διαδικασία έγκρισης όνοματος διαρκεί λιγότερο από τριάντα λεπτά, και ένα όνομα μπορεί να προκρατείτε για 10 ημέρες.

Διευθυντές

 • Οι διευθυντές μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας και μπορούν να διαμένουν οπουδήποτε.
 • Μόνο ένας διευθυντής απαιτείται.
 • Τα ονόματα των διευθυντών δεν εμφανίζονται σε δημόσια αρχεία.
 • Δεν υπάρχει καμία απαίτηση να διορισθεί ένας τοπικός κάτοικος ως΄διευθυντής.
 • Επιτρέπονται Εμπιστευματοδόχοι διευθυντές. Η System Day μπορεί να προσφέρει αυτή την υπηρεσία.
 • Ο διευθυντής μπορεί να είναι ένα πρόσωπο ή μια εταιρία

Μέτοχοι

 • Οι μέτοχοι μπορούν να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας και μπορούν να διαμένουν σε οποιοδήποτε χώρα
 • Μόνο ένας μέτοχος απαιτείτε. Αυτό μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον διυθυντή.
 • Δεν υπάρχει ανώτατο όριο στον αριθμό των μετόχων.
 • Επιτρέπονται Nominee μετόχοι. Η System Day μπορεί να προσφέρει αυτή την υπηρεσία.
 • Ο μέτοχος μπορεί να είναι ένα πρόσωπο ή μια εταιρεία.

Δεν υπάρχει ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο των μετοχών και τα κεφάλαια μπορούν να εκφράζονται σε οποιοδήποτε νόμισμα.

Εγγεγραμμένο Γραφείο

Πρέπει να έχετε ένα εγγεγραμμένο αντιπρόσωπο και καταστατική έδρα στις Σεϋχέλλες και η System Day παρέχει αυτές τις υπηρεσίες.

Δημόσιες Εγγραφές

Ο Γραμματέας εταιρειών διατηρεί μόνο αντίγραφα του υπομνήματος και των άρθρων του Καταστατικού, καθώς και αντίγραφα του πιστοποιητικού σύστασης και καλής λειτουργίας, αλλαγές ονόματος, τα στοιχεία της έδρας και τον Εγγεγραμμένο Αντιπρόσωπο.

Αρχεία της Εταιρείας όπως αντίγραφα του μητρώου των μελών και του μητρώου των διευθυντών πρέπει να διατηρούνται στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας.  Αυτά δεν χρειάζεται να κατατεθούν στο γραφείο του Εφόρου.  Ο γραμματέας μόνο  γνωρίζει τη διεύθυνση όπου φυλάσσονται τα εν λόγω αρχεία.

IBC (ΔΕΕ) Προϋποθέσεις

Μία IBC μπορεί να εγγραφή υπό ορισμένες προϋποθέσεις:

 • Καμία επιχείρηση δεν μπορεί να πραγματοποιθεί  με κατοίκους των Σεϋχελλών..
 • Ιδιοκτησία ακινήτων στις Σεϋχέλλες δεν επιτρέπεται, μια περιουσία μπορεί να ενοικιασθή για χρήση ως γραφείο μόνο.

Χαρακτηριστικά μίας Διεθνής Εταιρείας Επιχειρήσεων στις Σεύχέλλες

 • Το όνομα της εταιρείας σας μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε γλώσσα.
 • Δεν υπάρχουν ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις.
 • Το Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό της Εταιρείας είναι τα μόνα έγγραφα σε δημόσια εγγραφή.
 • Ένα IBC έχει επίσης το σημαντικό πλεονέκτημα να είναι άκρως εμπιστευτικό. Μπορείτε να αυξήσειτε περαιτέρω το απόρρητο μέσω της χρήσης nominee διευθυντών και μετόχων που παρέχονται από εμάς.
 • Η Σεϋχέλλες IBC είναι 100% αφορολόγητη, καθιστώντας το ιδανικό όχημα για εμπορικούς σκοπούς ή για τη διεξαγωγή και διαχείριση ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων.
 • Ένα IBC δεν είναι υποχρεωμένο να δηλώσει ούτε στοιχεία εισοδήματος ή λογαριασμού,ς ή να υποβάλει δήλωση για τους φόρους.

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού Barclays

Η systemday.com θα βοηθήσει με όλες τις απαιτήσεις σχηματισμού.

Εάν χρειάζεστε έναν τραπεζικό λογαριασμό στις Σεϋχέλλες μπορείτε να επισκεφθείτε την Barclays Bank απο εδώ.

Έτοιμες Εταιρείες στις Σεϋχέλλες

Σύσταση στις Σεϋχέλλες μπορεί να επιτευχθεί σε 2 μέρες γι 'αυτό θα πρότεινα την σύσταση δική σας εταιρείας, αντί να αγοράσετε μία έτοιμη εταιρεία.

Σεϋχέλλες Εγγραφής Εταιρειών
 • Εγγραφή εταιρειών - £480
 • Επίσημη έδρα - £320
 • Κυβέρνητική Χρέωση - US$100
 • Γραμματέας της εταιρείας εάν είναι απαραίτητο - £400
Σεϋχέλλες Ετήσια τέλη ανανέωσης
 • Ετήσια Κυβέρνητική Χρέωση - US$100
 • Επίσημη έδρα - £320
 • Γραμματεας της εταιρείας εάν είναι απαραίτητο - £400
 • Συντήρηση Λίστας Διοικητικού Συμβουλίου - £120
Σεϋχέλλες Πλεονεκτήματα
 • Χρονοδιάγραμμα - 2 ημέρες για να συσταθεί η Σεϋχέλλες εταιρεία σας
 • Διαχειριστές - Απαιτείται μόνο 1 διαχειριστής οποιασδήποτε εθνικότητας για την εταιρεία σας
 • Μέτοχοι - Απαιτείται μόνο 1 μέτοχος οποιασδήποτε εθνικότητας
 • Μετοχικό κεφάλαιο - Δεν υπάρχουν ελάχιστες απαιτήσεις μετοχικού κεφαλαίου
 • Εμπιστευτική δομή - τα ονόματα των διευθυντών και μετόχων δεν κατατίθενται σε οποιαδήποτε δημόσια αρχεία στις Σεϋχέλλες ή αποκαλύπτονται προς την κυβέρνηση των Σεϋχελλών
 • Φόρος - Μία υπεράκτια εταιρεία στίς Σεϋχέλλες απαλλάσσεται από όλους τους φόρους
 • Υποστήριξη - χρησιμοποιώντας τα 20 χρόνια εμπειρίας μας, σας καθοδηγούμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας διαμόρφωσης της εταιρείας