Ίδρυση εταιρείας στο Λουξεμβούργο

Η ίδρυση εταιρείας στο Λουξεμβούργο επιτρέπει την παροχή υψηλού επιπέδου διαχείρισης για την εταιρεία σας.
Η ύπαρξη ενός σύγχρονου νομικού πλαισίου και φορολογικού και τραπεζικού καθεστώτος, είναι μερικοί μόνο από τους λόγους που το Λουξεμβούργο αποτελεί έναν πολύ ελκυστικό προορισμό για ίδρυση εταιρείας.

Στο Λουξεμβούργο υπάρχουν βασικά δύο είδη εταιρειών

1) Η εταιρεία Soparfi  χρησιμοποιείται συνήθως στο Λουξεμβούργο, τόσο για εκμετάλλευση και χρηματοδοτική δομή και μπορεί να συμμετέχει σε συναφείς δραστηριότητες, όπως διαχείριση επενδύσεων, χρηματοδότηση, ιδιοκτησία ακινήτων, κατοχή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή εμπορικές και βιομηχανικές δραστηριότητες.

2) H εταιρεία Sàrl  είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης όπως η Ε.Π.Ε.

Το Δουκάτο του Λουξεμβούργου είναι μια μικρή ανεξάρτητη χώρα με περίπου 493.000 κατοίκους και βρίσκεται στην καρδιά της Ευρώπης. Το Λουξεμβούργο είναι ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φιλοξενεί αρκετούς ενωσιακούς θεσμούς, όπως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ), την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Το πολίτευμα του Λουξεμβούργου είναι η συνταγματική μοναρχία. Διαχρονικά, οι κυβερνήσεις του Λουξεμβούργου επικεντρώνουν την προσοχή τους στην ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων στη χώρα τους με τη δημιουργία ενός ευέλικτου και καινοτόμου νομικού πλαισίου που λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τις προσδοκίες των τοπικών και, το σημαντικότερο, των διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών.

Λουξεμβούργο - Εγγραφή Εταιρείας Soparfi

 Μία 1990 Société de Participation Financiére (Soparfi) είναι μια εμπορική εταιρεία του Λουξεμβούργου με αποκλειστικούς σκοπούς.

Η Soparfi χρησιμοποιείται συνήθως στο Λουξεμβούργο, τόσο για εκμετάλλευση και χρηματοδοτική δομή και μπορεί να συμμετέχει σε συναφείς δραστηριότητες, όπως διαχείριση επενδύσεων, χρηματοδότηση, ιδιοκτησία ακινήτων, κατοχή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή εμπορικές και βιομηχανικές δραστηριότητες.

Μια Soparfi μπορεί να καθιερωθεί ως μια ανώνυμη εταιρία (SA) ή μια ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Sàrl).

Πλεονεκτήματα της Εταιρείας Soparfi

Υπό την προϋπόθεση ότι Soparfi τηρεί ορισμένες προϋποθέσεις, έχει τα ακόλουθα φορολογικά πλεονεκτήματα

 • Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος μερισμάτων
 • Φορολογική απαλλαγή της υπεραξίας από πώληση επενδύσεων
 • Δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου ή μειωμένους συντελεστές  διπλής φορολογίας σχετικά με τη διανομή μερισμάτων
 • Δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου επί των καταβαλλόμενων τόκων
 • Δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου επί των δικαιωμάτων που καταβάλλονται
 • Δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου για εκκαθάριση πλεονασμάτων και διανομή αποθεματικών
 • Επιστροφή  δανείων μεταξύ των εταιρειών με χαμηλό περιθώριο 0,25%
 • Μπορούν να επωφεληθούν από τις συμβάσεις περί διπλής φορολογίας (40 χώρες) και της μητρικής-θυγατρικής οδηγίας, ως αποτέλεσμα της ευρωπαϊκής οδηγίας 90/435/CEEΤι μπορεί να κάνει Soparfi

Εγγεγραμμένο Γραφείο

Μια έδρα απαιτείται και πρέπει να διατηρηθεί στο Λουξεμβούργο. Προσφέρουμε μια υπηρεσία συστημένου γραφείου στο Λουξεμβούργο.

Διαδικασία για ίδρυση

Ετοιμάζουμε The Acte de Constitution (άρθρα του Καταστατικού), η οποία, πρέπει να εκπονείται με τη μορφή μιας πράξης.

Αυτή η πράξη περιλαμβάνει:

 • Ονοματεπώνυμο του προσώπου (-ων) που επιθυμούν να συγκροτήσουν την εταιρική οντότητα
 • Εγγεγραμμένη Διεύθυνση Γραφείου
 • Τα ποσά του εγκεκριμένου και εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου.
 • Τύπος των μετοχών και των τάξεων
 • Ποσό του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί
 • Δικαιώματα ψήφου και των μετοχών
 • Ονόματα, διευθύνσεις και εθνικότητες για το προτεινόμενο Συμβούλιο και Ελεγκτών

Εξουσιοδοτημένο και εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο

Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο για μια εταιρεία Ltd Soparfi είναι € 12.500. Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο για να Suscribe για ένα PLC Soparfi είναι € 31.000, αλλά η εταιρεία μπορεί να πληρώσει μόνο το 25% (€ 7,750) αρχικά.

Το κεφάλαιο μπορεί να εκφράζεται σε οποιοδήποτε νόμισμα.

Διευθυντές της εταιρείας

Ένας διευθυντής μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας, ωστόσο άδειες άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι ποιο εύκολο να επιτευχθούν, εάν ένας από τους διευθυντές είναι κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μόνο ένας διευθυντής απαιτείται.

Τα ονόματα των διευθυντών εμφανίζονται σε δημόσια αρχεία: στο πρωτόκολλο του Συμβολαιογράφου και στα μητρώα του Εμπορικού Μητρώου: το "Registre de Commerce et des Sociétés"

Ενώ επιτρέπονται εταιρικοί διευθυντές, προτείνουμε ότι ο αρχικός μέτοχος να είναι φυσικό πρόσωπο, για να κάνει τη δέουσα επιμέλεια  πιο εύκολη με την τράπεζα.

Δεν υπάρχει καμία απαίτηση για ένα γραμματέα της εταιρείας. Ένας Οικονομικός Διευθυντής Λογαριασμών (commissaire des Comptes) απαιτείται να παρουσιάσει τους λογαριασμούς κατά τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

Λουξεμβούργο - Βασικά Σημεία Σύστασης Εταιρείας Sàrl

 • Χρονοδιάγραμμα - Μόνο 7 ημέρες για εγγραφή της εταιρείας σας
 • Διευθυντές - μόνο ένας διευθυντής που μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας απαιτείται για την Sàrl εταιρεία σας.
 • Μέτοχοι - Μόνο 1 μέτοχος οποιασδήποτε εθνικότητας απαιτείται
 • Μετοχικό Κεφάλαιο - η απαίτηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι € 12.500
 • Εμπιστευτική δομή - τα ονόματα των διευθυντών δεν κατατίθενται στα κυβερνητικά αρχεία
 • Βοήθεια - Με τα 20 χρόνια εμπειρίας μας σας παρέχουμε την πλήρη βοήθεια εμπειρογνωμόνων σε κάθε βήμα της διαδικασίας διαμόρφωσης της εταιρείας.
 • Ο συντελεστής του ΦΠΑ είναι ένα από τους χαμηλότερους στην ΕΕ

Έγγραφα και Πληροφορίες

Για να ξεκινήσει η διαδικασία ιδρυσης εταιρείας στο Λουξεμβούργο, χρειάζονται τα εξής:

 • Το όνομα της εταιρείας
 • Όνομα και διεύθυνση των διευθυντών
 • Όνομα και διεύθυνση των μετόχων
 • Αντίγραφα διαβατηρίων όλων των ενδιαφερομένων (επικυρωμένα από συμβολαιογράφο).
 • Ένα πρόσφατο λογαριασμό υπηρεσιών κοινής ωφελείας, δήλωση τράπεζας ή πιστωτικής κάρτας.

Ιδρύοντας μία εταιρεία Sàrl

Δεν υπάρχει προϋπόθεση να επισκεφθείτε το Λουξεμβούργο για να ολοκληρωθεί η δημιουργία της εταιρείας σας. Υπάρχουν μερικά βήματα στη δημιουργία Λουξεμβουργιανής εταιρείας και μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Τα μέτρα που λαμβάνονται για την ίδρυση της εταιρείας σας είναι τα εξής:

 • Ελέγξτε το όνομα της εταιρείας για τη μοναδικότητα με το "Registre de Commerce et des sociétés du Luxembourg".
 • Ανοίξτε έναν τραπεζικό λογαριασμό στο Λουξεμβούργο για να καταθέσετε το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο (12.500 ευρώ). Η τράπεζα θα εκδώσει μία βεβαίωση δέσμευσης χρημάτων για την ίδρυση από συμβολαιογράφο.
 • Η σύσταση πρέπει να γίνει πριν από συμβολαιογράφο.
 • Παροχή εξουσιοδότησης είναι υποχρεωτική εάν οι μέτοχοι δεν μπορούν να παραστούν στη συνεδρίαση ίδρυσης.
 • Το άρθρο συνεταιρισμού μπορεί να προετοιμαστεί με τη συνεργασία του συμβολαιογράφου.
 • Η εγγραφή και δημοσίευση της σύστασης της εταιρείας με τις αρμόδιες αρχές γίνεται από τον συμβολαιογράφο
 • Μετά τη συνάντηση ίδρυσης, ο συμβολαιογράφος εκδίδει το πιστοποιητικό απελευθερώνοντας τα χρήματα από τον τραπεζικό λογαριασμό.
 • Οι φόροι εγγραφής καταβάλλονται από τον συμβολαιογράφο και τιμολογούνται για την εταιρεία.

Επωνυμία εταιρείας

Μοναδικό όνομα της εταιρείας σας μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε γλώσσα που χρησιμοποιεί το λατινικό αλφάβητο. Ωστόσο, το μητρώο μπορεί να ζητήσει μια γαλλική ή γερμανική μετάφραση, αν μια ξένη γλώσσα χρησιμοποιείται. Ο γραμματέας απορρίπτει την καταχώριση μιας εταιρείας εάν το όνομα υπάρχει ήδη. Οποιοδήποτε όνομα που κατά τη γνώμη του Μητρώου Εμπορίου είναι προσβλητικό δεν θα επιτρέπεται. Το όνομα της εταιρείας σας θα πρέπει να τελειώσει με Sàrl και αποτελεί συνήθη πρακτική για το Μητρώο Εμπορίου να αρνηθεί τα ονόματα που σχετίζονται με τραπεζα, ασφαλειες και κάθε όνομα που προτείνη αιγίδα κυβέρνησης.

Διευθυντές

 • Μόνο 1 διευθυντής απαιτείται
 • Ένας διευθυντής μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας
 • Άδειες για εκμεταλευση είναι εύκολο να επιτευχθούν, εάν ένας από τους διευθυντές είναι κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Τα ονόματα των διευθυντών δεν εμφανίζονται σε δημόσια αρχεία.

Μέτοχοι

 • Μόνο 1 μέτοχος απαιτείται.
 • Αν υπάρχουν λιγότεροι από 25 μέτοχοι, οι ετήσιες γενικές συνελεύσεις δεν χρειάζεται να πραγματοποιηθούν.
 • Ένας μέτοχος μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας.
 • Επιτρέπονται οι μετοχικές εταιρίες.
 • Επιτρέπονται εμπιστευματοδόχοι μέτοχοι. Η System Day μπορεί να παρέχει αυτή την υπηρεσία.

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο για μια Sàrl ορίζεται στa  € 12.500 και θα πρέπει να έχει πλήρως καταβληθεί και το κεφάλαιο είναι δυνατόν να εκφράζεται σε οποιοδήποτε νόμισμα. Οι μετοχές δεν μπορούν να μεταβιβάζονται ελεύθερα, μεταφορές απαιτούν τη συμφωνία όλων των μετόχων.

Εγγεγραμμένο Γραφείο και Γραμματέα

Η επιχείρησή σας πρέπει να έχει μια έδρα στο Λουξεμβούργο. Η System Day παρέχει αυτή την υπηρεσία. Ο νόμος δεν απαιτεί γραμματέα, ωστόσο είναι επιτρεπτό.

Γενικές συνελεύσεις των μετόχων

Σε εταιρείες με λιγότερους από 25 μετόχους, δεν είναι υποχρεωτικό να συνέρχεται σε τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

Ετήσια Γενική Συνέλευση: Η πρώτη Γενική Συνέλευση πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός 18 μηνών από την ημερομηνία σύστασης και στη συνέχεια κάθε χρόνο, στην ημερομηνία που ορίζεται στο καταστατικό.  

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης - Société à Responsabilité Limitée- Sàrl

Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στο ποσό του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, καθώς και οι μετοχές τους μπορούν να μεταβιβαστούν μόνο όπως προβλέπεται από το νόμο.

Société à Responsabilité Limitée - Sàrl – από τη στιγμή που όλες οι σχετικές πληροφορίες και πιστοποιητικά έχουν ληφθεί, και το κεφάλαιο έχει κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό, μια εταιρεία του Λουξεμβούργου μπορεί να δημιουργηθεί μέσα σε 7 ημέρες.

Το ελάχιστο καταβεβλημένο κεφάλαιο πρέπει να κατατεθεί σε τράπεζα του Λουξεμβούργου ή ξένη τράπεζα, που θα εκδώσει ένα πιστοποιητικό που επιβεβαιώνει ότι το σχετικό ποσό που έχει κατατεθεί για το σκοπό αυτό. Το πιστοποιητικό αυτό αποστέλλεται στον συμβολαιογράφο, προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι το κεφάλαιο ανήκει σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας.

Διεύθυνση

Η έδρα πρέπει να είναι στο Λουξεμβούργο.

Λουξεμβούργο Εγγραφής Εταιρειών
 • Εγγραφή εταιρειών - £3500
 • Συμβόλαιο συμβολαιογράφου - £1050
 • Επίσημη έδρα - £1250
 • Γραμματέας της εταιρείας εάν είναι απαραίτητο - £850
ΛουξεμβούργοΕτήσια τέλη ανανέωσης
 • Επίσημη έδρα - £1250
 • Ετήσια Κυβέρνητική Χρέωση - €170
 • Γραμματεας της εταιρείας εάν είναι απαραίτητο - £850
 • Συντήρηση Λίστας Διοικητικού Συμβουλίου - £120
Λουξεμβούργο Πλεονεκτήματα
 • Χρονοδιάγραμμα - Μόνο 10-15 ημέρες για να συσταθεί η Λουξεμβούργο εταιρεία σας
 • Διευθυντές - μόνο ένας διευθυντής που μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας απαιτείται
 • Μέτοχοι - Μόνο 1 μέτοχος οποιασδήποτε εθνικότητας απαιτείται
 • Μετοχικό Κεφάλαιο - η απαίτηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι €12,000
 • Υποστήριξη - χρησιμοποιώντας 20 χρόνια εμπειρίας μας σας καθοδηγούμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας διαμόρφωσης της εταιρείας