ΙΡΛΑΝΔΙΑ – ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η System Day Ltd είναι μια επαγγελματική εταιρεία σχηματισμού εταιρειών και παροχής εταιρικών υπηρεσιών, που ασχολείται με την Σύσταση Εταιρειών σε περισσότερες απο 40 χώρες.
Εμείς θα οργανώσουμε τα πάντα που είναι απαραίτητα για την εγγραφή της εταιρείας σας στην Ιρλανδία. Το γραφείο μας στην Ιρλανδία μπορεί να παρέχει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης.

Πλεονεκτήματα δημιουργίας μιας εταιρείας στην Ιρλανδία

 • Η Ιρλανδία έχει χαμηλό φορολογικό συντελεστή 12,5% και έχει πολύ καλό επιχειρηματικό περιβάλλον. Υπάρχουν γενναιόδωρες φορολογικές πιστώσεις Έρευνας & Ανάπτυξης.
 • Μια ανώνυμη εταιρία, έχει μεγαλύτερη ικανότητα άντλησης χρηματοδότησης από την έκδοση μετοχών.
 • Το όνομα της εταιρείας προστατεύεται.
 • Χρονοδιάγραμμα - μόνο 2-3 ημέρες για να ιδρυθεί την εταιρεία σας
 •  Διευθυντές - δύο διευθυντές απαιτούνται για την ανώνυμη εταιρεία σας
 •  Διευθυντής - ένας διευθυντής πρέπει να είναι κάτοικος της ΕΕ
 •  Οι μέτοχοι - μόνο ένας μέτοχος απαιτείται οποιασδήποτε εθνικότητας
 •  Μετοχικό Κεφάλαιο - το μετοχικό κεφάλαιο είναι μόνο € 100
 •  Φορολογία - απαλλαγή από τον φόρο εταιριών για 3 χρόνια επί των φορολογητέων κερδών λιγότερα από € 320.000
 •  Υποστήριξη - χρησιμοποιώντας τα 20 χρόνια εμπειρίας μας σας καθοδηγούμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας διαμόρφωσης της εταιρείας

Σύσταση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ltd) στην Ιρλανδία

 • Δόμηση της εταιρείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας
 • Προετοιμάζομαι Αιτήσεις Εγγραφής της Εταιρείας σας
 • Συντάσομαι το καταστατικό της εταιρείας
 • Ετοιμάζομαι το Αρχείο των εγγράφων με το Γραφείο Μητρώου Εταιρειών
 • Διορίζομαι τους πρώτους Διευθυντές και Γραμματέα
 • Αρχικά τέλη άδειας που καταβάλλονται για την δημιουργία της εταιρείας
 • Καταβάλλομαι τα τελικά τέλη αδείας στην ιρλανδική κυβέρνηση
 • Λαμβάνομαι το Πιστοποιητικό σύστασης
 • Έκδοση μετοχών
 • Παράδοση των εγγράφων

Διευθυντές

Οι Ιρλανδικές εταιρείες απαιτούν τουλάχιστον ένα άτομο ηλικίας άνω των 18 να ενεργεί ως διευθυντής. Τουλάχιστον ένας διευθυντής πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος μιας χώρας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Το γραφείο μας στην Ιρλανδία μπορεί να παρέχει όλες τις απαραίτητες διοικητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης της εταιρείας.

Όπου υπάρχει μόνο ένας διευθυντής, το πρόσωπο αυτό δεν μπορεί επίσης να είναι και ο γραμματέας της εταιρείας.

Γραμματέας εταιρείας

Οι Ιρλανδικές εταιρείες απαιτείται να έχουν ένα γραμματέα της εταιρείας που έχει τη νομική υποχρέωση υποβολής όλων των απαιτούμενων εγγράφων και λογαριασμών διασφαλίζοντας ότι ο νόμος περί εταιρειών του 2014 έχει τηρηθεί.

Ο Γραμματέας της Εταιρείας έχει την ευθύνη να υποβάλει ετήσια απόδοση και να εκτελέσει άλλες λειτουργίες που μπορεί να είναι στο πλαίσιο του καταστατικού. Ένας Γραμματέας της Εταιρείας έχει καθήκον φροντίδας προς τους μετόχους / συνδρομητές.

Αν δεν έχετε ένα διευθυντή που κατοικεί στην Ιρλανδία, σας συνιστούμε ένα παράγοντα στην Ιρλανδία να διοριστεί γραμματέας της εταιρείας. Τα έγγραφα ίδρυσης απαιτούν μια υπεύθυνη δήλωση στις κρατικές υπηρεσίες. Ως αξιωματούχος της εταιρείας μπορεί να πραγματοποιήσει αυτή την απαίτηση, χωρίς την ανάγκη για έναν από τους διευθυντές να ταξιδέψει στην Ιρλανδία.

Μετοχικό κεφάλαιο

Το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο είναι το ποσό των μετοχών ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου που η εταιρεία έχει εκδώσει. Στην περίπτωση των περισσότερων εγχώριων ιρλανδικών εταιρειών ο πράκτορας εγγραφής της εταιρείας θα εκδόσει αρχικά εκατό μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1 η κάθε μια.

Το καταστατικό

Το Καταστατικό ορίζει πως μια εταιρεία συμπεριφέρεται. Οι διευθυντές πρέπει να ενεργούν στο πλαίσιο του Καταστατικού, όπου τα δικαιώματα των μετόχων ορίζονται.

Εγγεγραμμένο γραφείο

Αυτή είναι η διεύθυνση όπου η εταιρεία σας βρίσκεται επίσημα και όπου όλα τα νομικά έγγραφα  εξυπηρετούνται. Δεν πρέπει να είναι η διεύθυνση όπου η επιχείρηση διεξάγεται και είναι στην πραγματικότητα πολύ συχνά η διεύθυνση του δικηγόρου / λογιστή της εταιρείας ή πράκτορα εγγραφής της εταιρείας.Ποιος παρέχει την καταχωρημένη διεύθυνση του γραφείου σας είναι πολύ σημαντικό, δεδομένου ότι θα λαμβάνει όλα τα έγγραφα τόσο από τους Revenue Commissioners και το Γραφείο Μητρώου Εταιρειών και θα πρέπει να είναι σε θέση να συμβουλεύει για τέτοια επίσημη αλληλογραφία.

Διαδικασία Σύστασης

Υποβολή του καταστατικού, μαζί με ένα έντυπο Α1 λεπτομέριες των πρώτων διευθυντών, γραμματέα, μετοχικό κεφάλαιο, κύρια δραστηριότητα, κωδικός NACE και τα στοιχεία έδρας.

Δραστηριότητες

Ο σκοποί της εταιρείας πρέπει να περιγράφονται στο Καταστατικό και να δοθεί ένα αντίστοιχο κώδικας NACE. Το κάνουμε αυτό για σας, απλά πρέπει να γνωρίζουμε το σκοπό της εταιρείας σας.

Χρονοδιάγραμμα για σύσταση στην Ιρλανδία

Συνήθως μια ιρλανδική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης μπορεί να συσταθεί μέσα σε μόλις 4-5 ημέρες από την παραλαβή των επισήμων υπογεγραμμένων έγγράφων.

Μέτοχοι

Ο ελάχιστος αριθμός των μετόχων που απαιτείται είναι ένας.

Ο Γραμματέας της Εταιρείας σας

Κάθε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης πρέπει να έχει ένα Γραμματέα της Εταιρείας. Εμείς θα χαρουμε να σας βοηθήσουμε με οποιαδήποτε γραμματειακές συμβουλές που μπορεί να απαιτήσει ο γραμματέας της εταιρίας σας.

Το Πακέτο Σχηματισμού Εταιρείας περιλαμβάνει:

 • Τον Ελεγχο ονόματος Ιρλανδικής εταιρείας
 • Διαχείριση των ερευνών προ-σύστασης και εκπροσώπησης στο Γραφείο Μητρώου Εταιρειών
 • Τη σύνταξη του καταστατικού
 • Κατανομή του κωδικού ταξινόμησης NACE
 • Ταχεία ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των εγγράφων με το Γραφείο Μητρώου Εταιρειών – η σύσταση διαρκεί συνήθως 2 - 3 ημέρες
 • Πληρωμή των τελών εγγραφής εταιρειών
 • Πιστοποιητικό σύστασης
 • 4 σετ του Καταστατικού, ένα αντίγραφο κρατείται από το Γραφείο Μητρώου Εταιρειών
 • Οδηγός Πληροφοριών - κύρια καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Συμβούλων της εταιρείας
 • Οδηγός Πληροφοριών - κύρια καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Γραμματέα της Εταιρείας
 • Χρονοδιάγραμμα για την πρώτη συνάντηση των διευθυντών
 • Το μητρώο της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων: Βιβλίο Πρακτικών, 24 Πιστοποιητικά Μετοχών κατάλογο των τελών, Μητρώο Μελών
 • Συμπλήρωση και υποβολή του εντύπου 11 (στ) (περί Εταιρειών Νόμου 2014)
 • Προετοιμασία και υποβολή της πρώτης Ετήσιας Απόδοσης της εταιρείας σας, πρέπει να κατατεθεί έξι μήνες από την ημερομηνία σύστασης
 • Καταχώρηση της εταιρείας σας για το ΦΠΑ, του φόρου εταιριών και PRSI
 • Παροχή της Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου
 • Παροχή Γραμματέα της Εταιρείας

Θα λάβετε:

Πρωτότυπο Πιστοποιητικό εγγραφής

Εκδίδετε από τον περί Γραφείο Εγγραφής Εταιρειών μετά την σύσταση. Δείχνει το όνομα της εταιρείας σας, τον αριθμό καταχώρησης και την ημερομηνία του Καταστατικού.

Τέσσερα αντίτυπα του Καταστατικού

Αυτό αναφέρει το όνομα της εταιρείας και καθορίζει τους κύριους και δευτερεύοντες στόχους της εταιρείας. Καθιερώνει επίσης τη μετοχική δομή της εταιρείας. Αναφέρεται στο Καταστατικό της εταιρείας στον οποίο δηλώνεται ο κύριος σκοπός της επιχείρησης.

Το Καταστατικό περιέχει τις ρυθμίσεις για την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων σχετικά με την κατανομή και την μεταβίβαση των μετοχών, τον διορισμό και την απομάκρυνση των διευθυντών, την συμπεριφορά του διοικητικού συμβουλίου και των γενικών συνελεύσεων, κ.λπ.

Μητρώο εταιρείας

Εδώ είναι όπου μπορείτε να καταγράψετε την έκδοση μετοχών, την μεταβίβαση των μετοχών, τον διορισμό και την παραίτηση των αξιωματούχων, πρακτικά συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου κλπ - το μητρώο περιέχει:

24 Πιστοποιητικά Μετοχών

Μητρώο Μελών & Μετοχών

Μητρώο Συμβούλων & Γραμματέα

Μητρώο Υποθηκών & Χρεώσεις

Ιρλανδία Εγγραφής Εταιρειών
 • Εγγραφή εταιρειών - £300
 • Επίσημη έδρα - £320
 • Κυβέρνητική Χρέωση - £50
 • Γραμματέας της εταιρείας εάν είναι απαραίτητο - £400
Ιρλανδία Ετήσια τέλη ανανέωσης
 • Επίσημη έδρα - £320
 • Ετήσια Κυβέρνητική Χρέωση - £50
 • Γραμματεας της εταιρείας εάν είναι απαραίτητο - £400
 • Συντήρηση Λίστας Διοικητικού Συμβουλίου - £120
Ιρλανδία Πλεονεκτήματα
 • Χρονοδιάγραμμα - 3 ημέρες για να συσταθεί η Ιρλανδία εταιρεία σας
 • Διευθυντές - μόνο 1 διευθυντής οποιασδήποτε εθνικότητας είναι αναγκαίος για την εταιρεία σας
 • Μέτοχοι - μόνο 1 μέτοχος οποιασδήποτε εθνικότητας απαιτείται
 • Μετοχικό Κεφάλαιο - η απαίτηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι €100
 • Φόρος - Οι Ιρλανδοί κάτοικοι που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο στην Ιρλανδία φορολογούνται με 12,5%
 • Υποστήριξη - χρησιμοποιώντας 20 χρόνια εμπειρίας μας σας καθοδηγούμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας διαμόρφωσης της εταιρείας