Ελλάδα - ΕΠΕ ίδρυση Εταιρείας

ΕΠΕ ίδρυση Εταιρείας Ελλάδα - Βασικά Σημεία

Κατά κανόνα μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συστήνεται τουλάχιστον από 2 πρόσωπα είτε φυσικά είτε νομικά. Ωστόσο αρκεί 1 πρόσωπο φυσικό ή νομικό (μονοπρόσωπη ΕΠΕ) υπό κάποιες προϋποθέσεις.

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της.

 • Χρονοδιάγραμμα - Μόνο 2 εβδομάδες για εγγραφή της εταιρείας σας
 • Διευθυντές - μόνο ένας διευθυντής που μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας απαιτείται για την Ε.Π.Ε. εταιρείας σας
 • Μέτοχοι - Μόνο 1 μέτοχος οποιασδήποτε εθνικότητας απαιτείται
 • Μέτοχοι - Δυνατότητα 100% ξένοι μέτοχοι
 • Μετοχικό Κεφάλαιο - η απαίτηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι €4.500
 • Βοήθεια - Με τα 20 χρόνια εμπειρίας μας σας παρέχουμε την πλήρη βοήθεια εμπειρογνωμόνων σε κάθε βήμα της διαδικασίας διαμόρφωσης της εταιρείας
 • Δεν υπάρχει απαίτηση κατάθεσης ετησίων εγγράφων με τις ελληνικές αρχές

 Μπορούμε να αναλάβουμε την ολοκλήρωση όλων των διατυπώσεων για τη σύσταση της ΕΠΕ εταιρεία σας βάσει του ελληνικού δικαίου και την καταχώρηση του ονόματος της εταιρείας σας.

Οι πιο συνηθισμένοι τρόποι για να ιδρύσετε την επιχείρησή σας στην Ελλάδα είναι να καταχωρήσετε μια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης - Sàrl / ΕΠΕ εταιρεία

  ΕΠΕ - Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Ανώνυμος AE Εταιρεία / SA - Επιχείρηση Χρηματιστήριου

Εταιρικό δίκαιο

Ν. 2190/20

Ν. 2190/20

Μέτοχοι

Τουλάχιστον 1 μετόχος

Τουλάχιστον 1 μετόχος

Κεφαλαιακές απαιτήσεις

€4,500

€60,000

Ευθύνη

Περιορίζεται σε εισφορές

Περιορίζεται από μετοχές

Εγγραφή

Τα άρθρα των συνεταίρων + καταχωρίσεις και συμβολαιογράφο

Αρθρα ίδρυσης + συμβολαιογράφος + καταχωρίσεις

Όνομα της εταιρείας

Το όνομα της εταιρείας πρέπει είτε να εγγραφεί με το όνομα ενός ή περισσοτέρων από τους μετόχους της ή από το αντικείμενο των επιχειρήσεων και σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να περιλαμβάνει την εταιρική μορφή.

Το όνομα της εταιρείας πρέπει είτε να συσταθεί με το όνομα ενός ή περισσοτέρων από τους μετόχους της ή από το αντικείμενο των επιχειρήσεων και σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να περιλαμβάνει την εταιρική μορφή.

Λογιστική υποχρέωση

Ναι

Ναι

Διαχείριση

Τουλάχιστον ένας διευθυντής

Διοικητικό συμβούλιο + ελεγκτές

Η Ελλάδα έχει βελτιωσει τις υπηρεσίες που προσφέρει σε επιχειρηματίες και εταιρείες με βάση το παράδειγμα του Γραφείου Εταιρειών (Η.Β.) και τη Δημόσια Εγγραφή (USA).

Έτσι και στην Ελλάδα, η ίδρυση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), σε συνδυασμό με την αναβάθμιση του ρόλου των Επιμελητηριακών Φορέων μέσω της μετεξέλιξης τους σε «καταστήματα μίας στάσης» (one-stop-shop), αποτελούν καθοριστικές αλλαγές στον άξονα της απλοποίησης των γενικότερων διαδικασιών του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η λειτουργία μιας σύγχρονης και ενημερωμένης κεντρικής βάσης μητρώου επιχειρήσεων θα διευκολύνει απεριόριστα στη μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών δημιουργίας ή μεταβολής μιας επιχείρησης.Παράλληλα, ένα γενικό και ενιαίο μητρώο επιχειρήσεων, δημιουργεί προϋποθέσεις πληροφόρησης και εκμετάλλευσης πληροφοριών για ολόκληρο τον δημόσιο τομέα.

Η απλοποίηση του τυπικού πλαισίου για εμπορική δραστηριότητα έχει ως στόχο να επιτευχθούν, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθοι στόχοι:

 • Επιτάχυνση της σύστασης εταιρειών
 • Ασκηση και προστασία της νόμιμης εμπορικής δραστηριότητας
 • Την καταπολέμιση της γραφειοκρατίας
 • Ταχεία εξυπηρέτησης επιχειρήσεων
 • Την εξυπηρέτηση εμπορικών δραστηριοτήτων απο κράτη μέλη της Ε.Ε. και τρίτες χώρες

Έτοιμες εταιρείες και ονόματα εταιρειών

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει τέτοια έννοια, ως Έτοιμη Εταιρεία ή έτοιμες εταιρείες, καθώς το όνομα της εταιρείας σας, πρέπει είτε να είναι το όνομα ενός ή περισσοτέρων από τους μετόχους ή να περιγράφει τα αντικείμενα της επιχειρήσης.

Εγγραφή

Αναλαμβάνουμε την ολοκλήρωση όλων των διατυπώσεων για την ίδρυση της εταιρείας σας στην Ελλάδα.

 • Εγγραφή του εταιρικού ονόματος.
 • Έδρα – Βασης της Επιχειρήσεως.
 • Σύνταξη του καταστατικού της εταιρείας.
 • Κυβέρνητική και διοικητική έγκρισης.
 • Και ότι άλλο απαιτείται

Εγγεγραμμένο Γραφείο – Λογιστική Υπηρεσία

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει Εγγεγραμμένο Γραφείο, όπως εφαρμόζεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εδώ, μια πραγματική διεύθυνση ζητείται από τις αρχές και ο χώρος είναι σε φυσικό έλεγχο από υπαλλήλους του φόρου. Οι πελάτες θα πρέπει να έχουνε κατά νου ότι τα μηνιαία έξοδα για τη διατήρηση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από τον όγκο των συναλλαγών είναι κανονικά το ποσό των 1000 €για την έδρα και λογιστική υπηρεσία, η οποία είναι υποχρεωτική

Γενικές αρχές που διέπουν την Ελληνική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

 • Θεωρείται ως εμπορική από το νόμο, ανεξάρτητα από αν κάνει εμπορική δραστηριότητα η όχι
 • Δεν έχει μετοχές όπως μία εταιρεία ΑΕ. Εχει όμως τμήματα. Αυτό σημαίνει ότι το προσωπικό στοιχείο είναι πολύ σημαντικό για την ελληνική Ε.Π.Ε. Εχει σημαντικά περισσότερους περιορισμούς στη μεταβίβαση τμημάτων μιας ΕΠΕ σε σχέση με τη μεταβίβαση μετοχών μιας ΑΕ
 • Τα άρθρα της ίδρυσης πρέπει να υπογράφουν ενώπιον συμβολαιογράφου και κάθε μεταβίβαση τμήματος γίνεται επίσης με συμβολαιογραφική πράξη.
 • Η ελέγχουσα αρχή για Ε.Π.Ε. επιχειρήσεις είναι το Πρωτοδικείο που είναι αρμόδιο για τον τομέα στον οποίο η εταιρεία έχει την καταστατική έδρα της.
 • Η ΕΠΕ διέπεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η Γ.Σ. συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, εντός τριών μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους. Κάθε μέλος (δηλαδή κάτοχος τουλάχιστον ενός μέρους) έχει το δικαίωμα να λάβει μέρος στη Γ.Σ. και έχει μία ψήφο για κάθε τμήμα.  
 • Η διαχείριση της ΕΠΕ εκχωρήται σε έναν ή περισσότερους διευθυντές, οι οποίοι μπορούν ή δεν μπορούν να είναι μέλη (κάτοχοι μετοχών) της εταιρείας. Ο διορισμός του διευθυντή (-ων) γίνεται είτε από το καταστατικό ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και υπόκεινται σε δημοσίευση.
 • Εκτός από τα τηρούμενα βιβλία, δυνάμει των φορολογικών διατάξεων, τα βιβλία της εταιρείας που τηρούνται από τους διευθυντές της ΕΠΕ είναι: α) το βιβλίο των μελών β) το βιβλίο της Γ.Σ. και των ψηφισμάτων γ) το βιβλίο των ψηφισμάτων των διευθυντών

Ιδιοτικές εταιρείες

Οι κυριότερες πρόσθετες απαιτήσεις που επιβάλλονται στις ιδιοτικές εταιρείες Ι.Π.Ε. είναι:

 • Το πλήρες όνομα της εταιρείας περιλαμβάνει τη φράση «Ιδιοτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» .
 • Τα ψηφίσματα της Γ.Σ. υπεγράφονται με την παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος υπογράφει και αυτός.
 • Όλες οι συμβάσεις που υπογράφονται από την ΙΠΕ εκτός από τις καθημερινές επιχειρησιακές συναλλαγές, πρέπει να  καταχωρηθούν στα πρακτικά.

Βήματα για τη δημιουργία μία Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης

 • Σύνταξη του Καταστατικού από δικηγόρο.
 • Αναζήτηση (αυτό ισχύει για ένα μήνα) στο αρμόδιο τμήμα (της έδρας της επιχείρησης) για τη διαθεσιμότητα και τη νομιμότητα να χρησιμοποιήσουν το επιλεγμένο όνομα της εταιρείας και διακριτικό τίτλο.
 • Επαλήθευση των άρθρων του Καταστατικού (υπογεγραμμένη από τον δικηγόρο), από τον κατάλληλο Δικηγορικόν Σύλλογο.
 • Υπογραφή των άρθρων του Καταστατικού από τους ιδρυτές της (ή από εξουσιοδοτημένο, με Πληρεξούσια, πρόσωπο) ενώπιον Συμβολαιογράφου. Α
 • Καταβολή του φόρου για τη συσσώρευση του κεφαλαίου (1%) εντός 15 ημερών από την υπογραφή του Καταστατικού.
 • Πληρωμή των δικαιωμάτων στο Ταμείο των  Δικηγόρων και στο Δικηγορικό Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Υποβολή των άρθρων του Καταστατικού, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία υπογραφής, με τη Γραμματεία του αρμόδιου Πρωτοδικείου για την εγγραφή στο Βιβλίο των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.
 • Δημοσίευση της συνοπτικής παρουσίασης των άρθρων του Καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Εγγραφή της εταιρείας στο Επιμελητήριο. Η εταιρεία πρέπει να εγγραφεί στο αρμόδιο Επιμελητήριο και να καταβάλλει ετήσια εισφορά.
 •  Αίτηση που προβλέπεται από τον Έφορο Υπηρεσίας του Επιμελητηρίου.
 • Αντίγραφο των άρθρων του Καταστατικού, επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο.
 • Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για την δημοσίευση της περίληψης των άρθρων του Καταστατικού.
 • Φωτοτυπίες των ταυτοτήτων ή διαβατηρίων των εταίρων και του διαχειριστή, εάν αυτός είναι ένας έταιρος. Αν οι εταίροι και ο διαχειριστής είναι κάτοικοι ενός κράτους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο τόπος διαμονής τους και οι άδειες εργασίας θα πρέπει επίσης να υποβάλλονται.

Δημιουργία μίας περιορισμένης ευθύνης εταιρέιας ΕΠΕ δια τουλάχιστον 2 μετόχων.

Μια περιορισμένης ευθύνης Εταιρεία ΕΠΕ μπορεί να ιδρυθεί από ένα, δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Ωστόσο, ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να είναι ένας μόνος μέτοχος .

Η δομή και η λειτουργία της ΕΠΕ διέπεται από το καταστατικό της εταιρείας, το οποίο πρέπει να εκτελεστεί πριν από συμβολαιογράφο, είναι δημόσιο έγγραφο και πρέπει να αναφέρει τα ακόλουθα:

 • Ιδρυτές / μετοχοι: ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, τόπο κατοικίας και εθνικότητας.
 • Το όνομα της εταιρείας: το όνομα της εταιρείας ΕΠΕ πρέπει είτε να εγγραφεί με το όνομα ενός ή περισσοτέρων από τους μετόχους της ή από το αντικείμενο των επιχειρήσεων και σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να περιλαμβάνει την πρόσθετη ονομασία «Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης».
 • Η καταστατική έδρα: πρέπει να είναι εγκατεστημένη εντός της περιοχής του ελληνικού δήμου ή της κοινότητας.
 • Το αντικείμενο της εταιρείας: το είδος της επιχείρησης που θα διεξάγετε. Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δεν μπορεί να ασκεί δραστηριότητα που σύμφωνα με το νόμο γίνεται αποκλειστικά από ένα άλλο είδος επιχείρησης, δηλαδή των τραπεζών και των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων παρέχεται από τις εταιρείες με τη μορφή Α.Ε. μόνο.
 • Κεφάλαια: το ελάχιστο απαιτούμενο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα στο ποσό € 4,500, είτε σε μετρητά ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, εφόσον πρόκειται για ένα περιουσιακό στοιχείο ορατό στους λογαριασμούς, τουλάχιστον το 50% του κεφαλαίου πρέπει να είναι σε μετρητά. Εάν τα περιουσιακά στοιχεία συνέβαλουν, η αξία τους πρέπει να  εκτιμάται επίσημα. Το Κεφάλαιο της εταιρείας αντιπροσωπεύουν οι μετοχές της εταιρείας ονομαστικής αξίας € 30 ή πολλαπλάσια αυτού. Οι μετοχές της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης που δεν είναι διαπραγματεύσιμες κατ 'αρχήν, μεταβιβάζονται ελεύθερα και κληρονομούνται. Το κεφάλαιο της εταιρείας πρέπει να είναι πλήρως καταβεβλημένο με την υπογραφή του Καταστατικού της Εταιρείας.
 • Η διάρκεια της εταιρείας: η εταιρεία έχει συσταθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα, όπως ορίζεται στο καταστατικό.

Εγγραφή και διαδικασίες δημοσίευσης

 • Μέσα σε ένα μήνα μετά την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης που περιέχει το καταστατικό της εταιρείας στο Μητρώο Εταιρειών του τοπικού Πρωτοδικείου (όπου έχει την έδρα της η εταιρεία). Ο αρμόδιος γραμματέας καταγράφει τη συμφωνία με τον Περιορισμένης Ευθύνης Έφορο Εταιρειών.
 • Μια ανακοίνωση της καταχώρισης, καθώς και περίληψη της πράξης που περιέχει τα ονόματα των εταίρων, το όνομα της εταιρείας, την καταστατική έδρα, το αντικείμενο της εταιρείας και το κεφάλαιο, ο τρόπος εκπροσώπησης της κλπ.
 • Μόλις συσταθεί η εταιρεία οφείλει να εγγραφεί με την Εφορία και να προμηθεύσει λογιστικά βιβλία της εταιρείας  θεωρημένα από τις φορολογικές αρχές και επίσης να εγγραφεί στο Τοπικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Συνελευσης των μετόχων

Σημαντικά ζητήματα της εταιρείας μπορεί να αποφασιστούν μόνο κατά τη συνεδρίαση των εταίρων. Αυτά περιλαμβάνουν τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας, το διορισμό ή την παύση διοικητικών στελεχών, την έγκριση του ισολογισμού, η διανομή των κερδών, από την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας κατά των διαχειριστών της εταιρείας ή των μελών της καθώς και την παράταση  διάρκειας, συγχώνευση  ή διάλυση της εταιρείας. Κάθε εταίρος έχει τουλάχιστον μία ψήφο στη συνέλευση. Αν ένας εταίρος κατέχει περισσότερο από μία μετοχή τοτε ο αριθμός των ψήφων του είναι ίσος με τον αριθμό των μετοχών του. Μια συνάντηση των εταίρων πρέπει να συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος και εντός τριών μηνών μετά την ολοκλήρωση της λογιστικής περιόδου.

Τα ψηφίσματα που θα αποφασισθούν στις συνεδριάσεις γενικά εγκρίνονται με πλειοψηφία άνω του ήμισυ των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από το ήμισυ του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας. Ωστόσο, ένα ψήφισμα που αφορεί την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης ή μείωσης του κεφαλαίου (το οποίο πρέπει να πραγματοποιηθεί με την παρουσία του συμβολαιογράφου) απαιτεί πλειοψηφία τουλάχιστον τα τρία τέταρτα των εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα των άρθρων του καταστατικού της εταιρίας.

Δραστηριότητα Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (E.Π.E.)

 • Όσον αφορά τη δραστηριότητα της εταιρείας, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε εάν αυτή πρόκειται να είναι εταιρεία που παρέχει μόνο υπηρεσίες ή μια εμπορική  εταιρία.
 • Στην πρώτη περίπτωση μια εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες μόνο είναι μια απλούστερη διαδικασία και μπορεί να παρέχουμε μία έδρα στις εγκαταστάσεις μας. Στη δεύτερη περίπτωση, πρέπει να γνωρίζουμε το ακριβές αντικείμενο της δραστηριότητας και να εντοπίσουμε ένα κατάλληλο χώρο εργασίας, ο οποίος πρέπει να επιθεωρείται από τον Αξιωματικών φόρου (το οποίο είναι πιο περίπλοκο και, συνεπώς, διαρκεί μερικές ημέρες περισσότερο).
 • Επιπλέον, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε αν οι ιδιοκτήτες θα είναι παρόντες στην Ελλάδα ή θα εργάζονται από το εξωτερικό.
 • Η ύπαρξη μιας έδρας αποδεικνύεται είτε με μια πράξη της ιδιοκτήσιας κτιρίου ή με μίσθωση ή με πράξη μεταβίβασης.
 • Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης πρέπει να αποκτήσει ένα πιστοποιητικό εγγραφής και πληρωμής ή αναπροσαρμογής των ετήσιων τελών από το κατάλληλο τμήμα το οποίο, θα χρησιμοποιηθεί κατά την Εφορία για την έκδοση των βιβλίων και λογαριασμών της επιχείρησής σας.
 • Τα έγγραφα που απαιτούνται για την καταχώριση παρατίθεται παρακάτω.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για την καταχώριση

 • Αίτηση Δήλωσης για ένα έντυπο που παρέχεται από το Τμήμα Μητρώου του ΕΒΕΑ, υπογεγραμμένη από τον διαχειριστή της εταιρείας (ες)
 • Τα άρθρα του Καταστατικού για τη σύσταση της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, καθώς και όλες τις τροπολογίες (εάν υπάρχουν), όπως έχει κατατεθεί και επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο (σε φωτοτυπία).
 • Η έκδοσης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΟΕΚ), που περιέχει ανακοίνωση για την περίληψη των άρθρων της ενσωμάτωσης των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ή, εάν το εν λόγω ζήτημα δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί, μια απόδειξη από τον Εθνικό Εκδοτικό Οργανισμό που πρέπει να αναγράφει τον αριθμό και ημερομηνία της έκδοσης η οποία περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή των εν λόγω άρθρων της ενσωμάτωσης.
 • Ένα πιστοποιητικό που εκδίδεται από την Εφορία που αφορούν την υποβολή της δήλωσης για την Έναρξη της επαγγελματικής πρακτικής (σε φωτοτυπία).
 • Για όλους τους νόμιμους εκπροσώπους της εταιρείας, η Αστυνομική ταυτότητα ή της ΕΕ Διαβατήριο ή διαμονής - εργασίας για τους αλλοδαπούς που προέρχονται από άλλες εκτός της ΕΕ. χώρες (σε φωτοτυπία).

Χρονοδιάγραμμα για την δημιουργία εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ΕΠΕ στην Ελλάδα

Συνήθως διαρκεί δεκαπέντε ημέρες η εγγραφή της εταιρείας σας. Παρόλο που η εταιρεία έχει συσταθεί με συμβολαιογραφική πράξη, και μεεξουσιοδοτήσεις , εσείς πρέπει να επισκεφτείτε την Ελλάδα.

Τα έγγραφα και οι πληροφορίες που απαιτούνται για μια ελληνική εταιρεία

Για να εντάξουμε την εταιρεία σας στην Ελλάδα, ζητούμε τα ακόλουθα:

 • Το προτεινόμενο όνομα της εταιρείας και οι προβλεπόμενες δραστηριοτήτες της νέας εταιρείας σας
 • Ονόματα και διευθύνσεις Διοικητικού Συμβουλίου και ημερομηνίες γέννησης
 • Ονόματα και τις διευθύνσεις των μετόχων

Εταιρικά μέλη

Μέτοχος δεν μπορεί να είναι μια εταιρεία. Σε περίπτωση που μια ξένη εταιρεία θέλει να δραστηριοπηθεί στην Ελλάδα, τους συμβουλεύουμε να διαμορφώσουν μια Joint Stock Εταιρεία ή υποκατάστημα.

Γ.Ε.ΜΗ.

Τελικά η υλοποίηση του Γ.Ε.ΜΗ. θα οδηγήσει σε σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη όπως περιγράφονται παρακάτω.

Ευέλικτη και γρήγορη παρακολούθηση των εμπορικών επιχειρήσεων. - Η παρακολούθηση αυτή αφορά την καταγραφή  και αυτόματη ενημέρωση των μεταβολών όλων των εταιρικών μορφών (σύστασή τους, καταστατικά, Μετοχικό Κεφάλαιο κλπ) όσο και την λεπτομερή καταγραφή των οικονομικών αποτελεσμάτων και υποχρεώσεων των επιχειρήσεων.

Γρήγορη έκδοση εγγράφων (βεβαιώσεων) - οι οποίες εύκολα μπορούν να τυποποιηθούν και να εξαχθούν από τις πληροφορίες που βρίσκονται στη βάση δεδομένων.

Παρακολούθηση από πλευράς της αρμόδιας υπηρεσίας της αξιοπιστίας των στοιχείων των Ανώνυμων Εταιρειών - σε σχέση με την τήρηση των υποχρεώσεών τους με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία.

Η άσκηση του ελέγχου και των αποφάσεων για κάθε επιχείρηση, - μπορεί εύκολα να προκύψει από τους αρμόδιους για κάθε τομέα φορείς του Δημοσίου με την υλοποίηση και χρήση ενιαίας τράπεζας δεδομένων (Data Bank).

Έκδοση στατιστικών στοιχείων τα οποία θα δείχνουν επακριβώς την συνολική πορεία των επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους τομείς.

Ελλάδα Εγγραφής Εταιρειών
 • Εγγραφή εταιρειών - £2800
 • Επίσημη έδρα - £1100
 • Γραμματέας της εταιρείας εάν είναι απαραίτητο - £650
Ελλάδα Ετήσια τέλη ανανέωσης
 • Επίσημη έδρα - £1100
 • Γραμματεας της εταιρείας εάν είναι απαραίτητο - £650
 • Συντήρηση Λίστας Διοικητικού Συμβουλίου - £120
Ελλάδα Πλεονεκτήματα
 • Χρονοδιάγραμμα - Μόνο 2 εβδομάδες για εγγραφή της εταιρείας σας
 • Διευθυντές - μόνο ένας διευθυντής που μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας απαιτείται για την Ε.Π.Ε. εταιρείας σας
 • Μέτοχοι - Μόνο 1 μέτοχος οποιασδήποτε εθνικότητας απαιτείται
 • Μέτοχοι - Δυνατότητα 100% ξένοι μέτοχοι
 • Μετοχικό Κεφάλαιο - η απαίτηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι €4.500
 • Υποστήριξη - χρησιμοποιώντας τα 20 χρόνια εμπειρίας μας, σας καθοδηγούμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας διαμόρφωσης της εταιρείας