Για να παραγγείλετε Έγγραφα μιας Εταιρείας παρακαλούμε εισάγετε τα στοιχεία σας, επιλέξτε τα έγγραφα που απαιτούνται, την εταιρεία, τη μέθοδο παράδοσης και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή.

Γιβραλτάρ - έγγραφα της εταιρείας και τέλη:

Για να αποδειχθεί η ύπαρξη μιας εταιρείας στο Γιβραλτάρ και για την απόκτηση αντιγράφων εταιρικών εγγράφων χρειάζονται από την επίσημη Εταιρία μητροων του Γιβραλταρ τα κόλουθα:

 • Due Diligence -  επιβεβαίωση της ύπαρξης μιας εταιρείας του Γιβραλτάρ
 • Νομικές απαιτήσεις - πιστοποιημένα έγγραφα της εταιρείας
Γιβραλτάρ - Εταιρικό Προφίλ Γιβραλτάρ - Εκθεση  εταιρείας Γιβραλτάρ -Πιστοποιημένα Έγγραφα Εταιρείας

Το Εταιρικό Προφίλ είναι μια επισκόπηση των τελευταίων στοιχείων περί της εταιρίας από τονΈφορο Εταιρειών στο Γιβραλτάρ. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει:

 • Όνομα εταιρείας.
 • Αρ. εγγραφής εταιρείας.
 • Ημερομηνία Εγγραφής.
 • Έδρα διεύθυνσης.
 • Λεπτομέρειες του Μετοχικού Κεφαλαίου.
 • Λεπτομέρειες των Μετόχων.
 • Λεπτομέρειες του Συμβουλίου.
 • Λεπτομέρειες του γραμματέα.
 • Λεπτομέρειες σχετικά με ενδεχόμενες επιβαρύνσεις που έχουν καταχωρηθεί εναντίον της Εταιρείας.
 • Ημερομηνία που η εταιρεία καταχώρησε νέεςπληροφορίες  για τελευταία φορά στοΈφορο Εταιρειών στο Γιβραλτάρ.
 • Ημερομηνία της τελευταίας ετήσιας επιστροφής.
 • Κατάσταση της εταιρείας: εκκαθάριση, διοίκηση, διαγραφή.

Μια έκθεση της εταιρείας περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες από το προφίλ συν αντίγραφα των υποβληθέντων τελευταίων λογαριασμών και ετήσια απόδοση. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει:

 • Αντίγραφο της τελευταίς καταθεσης Λογαριασμών της εταιρείας.
 • Αντίγραφο της τελευταίας ετήσιας επιστροφής.

και

 • Όνομα εταιρείας.
 • Αρ. εγγραφής εταιρείας
 • Ημερομηνία Εγγραφής.
 • Έδρα διεύθυνσης.
 • Λεπτομέρειες του Μετοχικού Κεφαλαίου.
 • Λεπτομέρειες Μετόχων.
 • Λεπτομέρειες του Συμβουλίου.
 • Λεπτομέρειες του γραμματέα.
 • Λεπτομέρειες σχετικά με ενδεχόμενες επιβαρύνσεις εναντίον της Εταιρείας.
 • Ημερομηνία η εταιρεία ενημερώσε για τελευταία φορά τον Έφορο Εταιρειών του Γιβραλτάρ.
 • Ημερομηνία της τελευταίας ετήσιας δήλωσης.
 • Κατάσταση της εταιρείας: εκκαθάριση, διοίκηση, διαγραφεί.

Επικυρωμένο αντίγραφο των εταιρικών αρχείων από τον Έφορο Εταιρειών του Γιβραλτάρ.

Διαθέσιμα έγγραφα:

 • Πιστοποιητικό εγγραφής.
 • Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας.
 • Ιδρυτική πράξη και καταστατικό της εταιρείας.
 • Ετήσια Απόδοση

Γιβραλτάρ - Εταιρικό Προφίλ

Μπορούμε να λάβουμε Εταιρική Εκθεση Προφίλ για σας εντός 24 ωρών από τον Εφορο Εταιρειών, στο Γιβραλτάρ για κάθε εταιρεία του Γιβραλτάρ. Η έκθεση θα αποσταλεί με email.

Γιβραλτάρ -Έκθεσης Εταιρείας - Πληροφορίες για την εταιρεία

Μια Έκθεσης Εταιρείας του Γιβραλτάρ περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες από την Εταιρεία από κοινού με:

 • Τελευταία έκθεσης Διευθυντών και Λογαριασμοί.
 • Τελευταία ετήσια έκθεση.

Πιστοποιημένα Έγγραφα Εταιρείας

Μπορούμε να αποκτήσουμε πιστοποιημένα έγγραφα εταιρειών, για κάθε εταιρεία στο Γιβραλτάρ από τον Έφορον Εταιρειών τοθ Γιβραλτάρ.

 • Πιστοποιητικό εγγραφής.
 • Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας
 • Ιδρυτική πράξη και καταστατικό της εταιρείας.
 • Ετήσια Απόδοση

Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας

Μόνο η εταιρεία για την οποία ζητείται χορήγηση πιστοποιητικού μπορεί να ζητήσει τη χορήγηση ενός τέτοιου πιστοποιητικού. Κάθε άλλο πρόσωπο είναι περιορισμένο να προβεί σε έρευνα ζητώντας επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων φακέλου.

Πληροφορίες για τους Μετόχους μπορεί να είναι στο Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας για να αποδείξουν την ιδιότητα και ιδιοκτησία της εταιρείας.

Αυτό το έγγραφο από το Γιβραλτάρ Έφορο Εταιρειών περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας κατά την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού.
 • Οτι δεν υποβλήθηκε αίτηση για διαγραφή της εταιρείας.
 • Η εταιρεία δεν αποτελεί το αντικείμενο εκούσιας εκκαθάρισης ή αναφορά για περάτωση της εταιρείας από το Συνέδριο ή υπό την εποπτεία Δικαστηρίου.
 • Δεν υπάρχει δέκτης ή διαχειριστής έχει οριστεί για τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας για λογαριασμό των ομολογιούχων ή με απόφαση του Δικαστηρίου.

Προκειμένου να εκδωθεί πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας για εταιρεία του Γιβραλτάρ πρέπει οι διευθυντές να εχουν υποβάλει την Ετήσια Απόδοση.

Για να είναι σε θέση να περιλαμβάνει τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας στο Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας η εταιρεία θα πρέπει να υποβάλλει δήλωση μελών. Αυτή η δήλωση θα πρέπει να χρονολογηθεί πριν από την αίτηση για πιστοποιητικό καλής λειτουργίας. Αυτή η δήλωση των μετόχων δεν αποτελεί κανονιστική απαίτηση.

Για έγγραφα εταιρειών, στο Γιβραλτάρ

Για να αποκτήσετε μια Εταιρική Παρουσίαση, έκθεση της εταιρείας ή επικυρωμένα έγγραφα Εταιρείας στις εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο Γιβραλτάρ, παρακαλούμε συμπληρώστε online την φόρμα αίτησης μας.

Αφού λάβουμε την αίτησή σας, θα επικυρώσουμε την ύπαρξη της εταιρείας από τονΈφορο Εταιρειών του Γιβραλτάρ. Τότε θα σας στείλουμε e-mail με τις λεπτομέρειες πληρωμής και χρονοδιάγραμμα. Δείγμα των έγγραφων είναι διαθέσιμο για να το δείτε.