Γιβραλτάρ - Εγγραφή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης

Ο νόμος Εταιρειών στο Γιβραλταρ βασίζεται στην αγγλική νομοθεσία.

Πολλές από τις διαθέσιμες εγκαταστάσεις στη Διοίκηση της Εταιρείας στο Γιβραλτάρ είναι μοναδικές στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Τα οφέλη περιλαμβάνουν την ταχεία σύσταση, εκτεταμένες υπηρεσίες διαχείρισης της εταιρείας και ευνοϊκά φορολογικά πλεονεκτήματα.

 • Χρονοδιάγραμμα - Μόνο 5 ημέρες για εγγραφή της εταιρείας σας
 • Διευθυντές - μόνο ένας διευθυντής που μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας απαιτείται
 • Μέτοχοι - Μόνο 1 μέτοχος οποιασδήποτε εθνικότητας απαιτείται
 • Μετοχικό Κεφάλαιο - το πρότυπο εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο είναι μόνο £2,000
 • Μια εταιρεία του Γιβραλτάρ πρέπει να διορίσει έναν γραμματέα της εταιρείας
 • Φορολογία -  δεν καταβάλλεται φόρος εάν η εταιρεία χαρακτηρίζετε ως μη τοπική
 • Βοήθεια - Με τα 20 χρόνια εμπειρίας μας σας παρέχουμε την πλήρη βοήθεια εμπειρογνωμόνων σε κάθε βήμα της διαδικασίας διαμόρφωσης της εταιρείας

Οι εταιρείες του Γιβραλτάρ χρησιμοποιούνται ευρέως για την εκμετάλλευση ακινήτων, εμπόριο και ανατιμολόγηση, καθώς και ως εταιρείες επενδύσεων. Η εγγραφή εταιρείας στο Γιβραλτάρ συνήθως διαρκεί 5 ημέρες από τη στιγμή της παραγγελίας. Πρόσθετες πιστοποίησης (Συμβολαιογράφος και Apostille), μπορεί να λάβουν άλλες 2-3 ημέρες.

Εγγραφή ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (Ltd)

Θα προετοιμάσουμε μνημόνιο και καταστατικό της εταιρείας και των άλλων υποχρεωτικών έγγραφων που απαιτούνται για την εγγραφή στο Γιβραλτάρ της εταιρεία σας. Εμεις θα καταβάλουμε τον φόρο εισφοράς και τελη εγγραφής, καθώς και τα έγγραφα που στη συνέχεια θα κατατεθούν στον Έφορο Εταιρειών του Γιβραλτάρ. Εμείς θα παρέχουμε, επίσης, την καταστατική έδρα και τοπικό Γραμματέα της Εταιρείας στό Γιβραλτάρ. Οι υπηρεσίες αυτές είναι υποχρεωτικες προκειμένου να συμμορφωθούν με τους ελάχιστους τοπικούς κανόνες.  Μετά από την παραλαβή του Πιστοποιητικού από τον Εφόρον Εταιρειών του Γιβραλτάρ, η εταιρεία θα είναι επισήμως νομικό πρόσωπο.

Έγγραφα

Το σύνολο των εταιρικών εγγράφων για μια μη τοπική εταιρεία του Γιβραλτάρ θα περιλαμβάνει πάντοτε: το πρωτότυπο Πιστοποιητικό εγγραφής, Εγγραφο Ιδρυσης, και Καταστατικό, τες πρώτες αποφάσεις (που δείχνουν τον διορισμό των υπαλλήλων και χορήγηση των μετοχών), αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης και τα πιστοποιητικά μετοχών. Συμπληρωματική τεκμηρίωση μπορεί να περιλαμβάνει έντυπα μεταβίβασης των μετοχών ή δηλώσεις, ειδικά πληρεξούσια, επιπλέον εταιρικά ψηφίσματα.

Η νομιμοποίηση των εγγράφων για την εταιρεία σας

Πολλές εταιρείες θα επιθυμούν να έχουν τραπεζικούς λογαριασμούς έξω από το Γιβραλτάρ, ή να θέλουν να υπογράψουν δημόσια έγγραφα, με συμβολαιογράφο για λογαριασμό της εταιρείας.

Για αυτό, θα χρειαστείτε ένα πιστοποιητικό καλής λειτουργίας για την επιχείρησή σας, αναφέροντας τους διευθυντές και (αν απαιτείται) τα μέλη της εταιρείας.

Όνομα εταιρείας

Το όνομα της εταιρείας σας μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε γλώσσα, εφ 'όσον η σχετική μετάφραση έχει εγκριθεί πρώτα. Το όνομά θα πρέπει να τελειώσει με Ltd ή παρεμφερή. Ορισμένες λέξεις απαγορεύονται, όπως είναι τα ονόματα που υποδηλώνουν  αιγίδα της οποιασδήποτε κυβέρνησης ή χώρας. Η διαδικασία έγκρισης όνοματος διαρκεί λιγότερο από τριάντα λεπτά, και ένα όνομα μπορεί να κρατείται για 10 ημέρες

Διευθυντές

 • Ο διευθυντής μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας
 • Τα ονόματα των διευθυντών εμφανίζονται στο δημόσιο αρχείο
 • Μόνο ένας διευθυντής απαιτείται
 • Επιτρέπονται Εμπιστευματοδόχοι διευθυντές. Η System Day μπορεί να παράσχει ένα εμπιστευματοδόχο διευθυντή
 • Δεν υπάρχει καμία απαίτηση να διορισθεί ένας τοπικός διευθυντής

Μέτοχοι

 • Ενας μέτοχος μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας
 • Μόνο ένας μέτοχος απαιτείται
 • Ο μέτοχος μπορεί να είναι μια εταιρεία
 • Επιτρέπονται Nominee (Εμπιστευματοδόχοι/ εξ ονόματος) μέτοχοι. η System Day μπορεί να προσφέρει εξ ονόματος μέτοχο.
 • Δεν υπάρχει καμία απαίτηση να διορισθεί ένας τοπικός μέτοχος
 • Τα ονόματα των μετόχων εμφανίζονται σε δημόσιες εγγραφές

Γραμματέας της Εταιρείας

Όλες οι εταιρείες του Γιβραλτάρ πρέπει να διορίσουν έναν τοπικό γραμματέα της εταιρείας, που μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Η System Day μπορεί να διορίσει έναν γραμματέα.

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το πρότυπο μετοχικού κεφαλαίου είναι GBP £ 2000. Μεγαλύτερα ποσά μπορούν να συμφωνηθούν, με μικρές αυξήσεις του φόρου που καταβάλλεται για μετοχικό κεφάλαiο. Δεν υπάρχει ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο, καθώς το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο είναι δυνατόν να εκφράζεται σε οποιοδήποτε νόμισμα.

Δεν υπάρχει ελάχιστο εκδοθέντο μετοχικό κεφάλαιο, αλλά δύο μετοχές πρέπει να εκδοθούν, και αυτές πρέπει να έχουν ονομαστική αξία.

Εγγεγραμμένο Γραφείο

Πρέπει να έχετε καταχωρησει πράκτορα και έδρα στο Γιβραλτάρ, και η System Day παρέχει αυτές τις υπηρεσίες.

TIN - Αριθμός Φορολογικού Μητρώου

Όλες οι εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στο Γιβραλτάρ πρέπει να έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου, είτε είναι εγκατεστημένες ή μη, εμπορευόμενες ή αδρανείς. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην απόκτηση του TIN σας.

Χωρίς TIN, οι λογαριασμοί δεν μπορούν να κατατεθούν και συνεπώς η εταιρεία θα υποστεί σημαντικές κυρώσεις και η εταιρεία δεν θα είναι σε καλή κατάσταση.

Έτοιμη - Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

Έχουμε έτοιμες εταιρείες στο Γιβραλτάρ. Oi έτοιμες εταιρείες του Γιβραλτάρ έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα

 • Λόγω των αυστηρών απαιτήσεων από επισταμένους στο Γιβραλτάρ, μπορεί να πάρει μερικές φορές λίγος χρόνος για να ιδρύσετε εταιρεία εκεί, αν δεν έχετε τις προσωπικές και επιχειρηματικές πληροφορίες εύκολα διαθέσιμες. Μια έτοιμη εταιρεία θα μπορούσε να είναι στο όνομά σας, και έτοιμη να χρησιμοποιήθεί άμεσα
 • Μερικές φορές ένας αριθμός εγγραφής επιχειρήσεων, απαιτείται αμεσως ώστε να ολοκληρωθεί ένα σημαντικό συμβόλαιο και δεν υπάρχει χρόνος για τη διαδικασία σύστασης.

Σε περίπτωση που χρειάζεστε μια εταιρεία αμέσως, τότε αυτή τη στιγμή έχουμε έτοιμες εταιρείες διαθέσιμες, που έχουν ήδη συσταθεί και είναι έτοιμες για εμπόριο. Οι εταιρείες αυτές δεν έχουν εμπορευθεί πριν και μπορούν να μεταφερθούν αμέσως σε εσας.

Ιδρυμένες Εταιρείες

Όλες οι έτοιμες εταιρείες εχουν προηγουμένως συσταθεί και έχουν κατατεθεί ετησίως όπου είναι άνω του ενός έτους. Είναι διαθέσιμες αμέσως και πλήρως χωρίς αποκλεισμούς.

 • Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
 • Συνήθεις εμπορικούς σκοπούς εμπορίας
 • Εχει πλειονότητα απαιτήσεων
 • Μπορεί να αναλαμβάνει κάθε είδος επιχείρησης
 • Μπορεί να λειτουργήσει οπουδήποτε στον κόσμο
 • Τα μέλη έχουν περιορισμένη ευθύνη
 • Μπορεί να έχει ένα μόνο διευθυντή και ένα μονο μέτοχο
 • Αριθμός καταχώρισης άμεσα διαθέσιμος

Διαδικασία στο Γιβραλτάρ για τη μεταφορά έτοιμων εταιρειών

Θα πρέπει να:

 • Μας λέγετε τις ανάγκες σας, όπως είναι η ηλικία της εταιρίας
 • Να έχετε βασικές δέουσες πληροφορίες: αντίγραφα διαβατηρίων και απόδειξη διεύθυνσης

Τότε μπορούμε να σας ενημερώσουμε για το όνομα και την καταγραφή της εταιρείας, και το αποθεματικό της εταιρείας αποκλειστικά για εσάς.

Κατά την υπογραφή των επίσημων εντύπων από το νέο διευθυντή και γραμματέα στην οποία συναινούν, μεταβιβάζεταιτα η έτοιμη εταιρία. Αν είναι μια ιδιωτική εταιρεία, είναι έτοιμη για εμπόριο αμέσως. Αν υπάρχει ανάγκη για υπάρχουσα παλαιά εταιρία, έχουμε ορισμένες προηγουμένες ανώνυμες εταιρείες που δεν έχουν ποτέ διαπραγματευθεί.

Γιβραλτάρ Εγγραφής Εταιρειών
 • Εγγραφή εταιρειών - £620
 • Επίσημη έδρα - £500
 • TIN - Τέλη Βοηθείας για την απόκτηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου £ 250
 • Γραμματεας της εταιρείας εάν είναι απαραίτητο - £240
Γιβραλτάρ Ετήσια τέλη ανανέωσης
 • Επίσημη έδρα - £620
 • Γραμματεας της εταιρείας εάν είναι απαραίτητο - £240
 • Συντήρηση Λίστας Διοικητικού Συμβουλίου - £120
Γιβραλτάρ Πλεονεκτήματα
 • Χρονοδιάγραμμα - 5 ημέρες για την ίδρυση εταιρείας στο Γιβραλτάρ
 • Διαχειριστές - Απαιτείται μόνο 1 διαχειριστής οποιασδήποτε εθνικότητας για την εταιρεία σας
 • Μέτοχοι - Απαιτείται μόνο 1 μέτοχος οποιασδήποτε εθνικότητας
 • Γραμματέας της Εταιρείας - απαιτείται γραμματέας εταιρείας
 • Μετοχικό κεφάλαιο - το κανονικό μετοχικό κεφάλαιο είναι £ 2000 - το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο είναι £ 1
 • Επίσημη έδρα - εγγεγραμμένος αντιπρόσωπος και έδρα στο Γιβραλτάρ, μπορούμε να παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες
 • Φόρος - δεν υπάρχει κανένας φόρος στο Γιβραλτάρ εάν δεν υπάρχει δραστηριότητα εκεί
 • Υποστήριξη - χρησιμοποιώντας τα 20 χρόνια εμπειρίας μας, σας καθοδηγούμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας διαμόρφωσης της εταιρείας