Κύπρος - Εγγραφή Εταιρείας

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που έχουν καταστήσει την Κύπρο ένα από τα πλέον αξιόπιστα και δημοφιλή διεθνή κέντρα υπεράκτιων επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η προνομιούχος γεωγραφική της θέση, το γεγονός ότι αποτελεί χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, η φιλελεύθερη πολιτική που ασκούν οι κυβερνήσεις της, αλλά και το δικαίωμα εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Οι επενδυτές επωφελούνται των χαμηλών φορολογιών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα το οικονομικό τους απόρρητο, φιλικές δημόσιες υπηρεσίες, απλουστευμένες διαδικασίες εξυπηρέτησης, ευελιξία στη διεύθυνση των επιχειρήσεων και βέβαια την προστασία των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων σε συνεχή και μόνιμη βάση. Περαιτέρω τα ωφελήματα αυτά ενισχύονται με το αξιόλογο, διαρκώς αναπτυσσόμενο δίκτυο συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας με πολλές χώρες.

Συνολικά είναι μια απλή διαδικασία η ίδρυση μιας εταιρείας στην Κύπρο. Ένας τραπεζικός λογαριασμός μπορεί επίσης να ανοίξει χωρίς καθυστέρηση και οι Διευθυντές της εταιρείας δεν χρειάζεται να είναι παρόντες στην Κύπρο.

Εγγραφή Εταιρείας στην Κύπρο - Βασικά Σημεία

 • Κύπρος - Εγγραφή Εταιρείας Κύπρος - Βασικά Σημεία
 • Χρονοδιάγραμμα - Μόνο 5 ημέρες για εγγραφή της εταιρείας σας
 • Διευθυντές - μόνο ένας διευθυντής που μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας απαιτείται
 • Μέτοχοι - Μόνο 1 μέτοχος οποιασδήποτε εθνικότητας απαιτείται
 • Μετοχικό Κεφάλαιο -  το μετοχικό κεφάλαιο που απαιτήται είναι μόνο €1
 • Φορολογία -  χαμηλή φορολόγησης  επιχειρήσεων
 • Φόρος - καμία φορολογία στα μερίσματα και κανένας φόρος υπεραξίας επί πωλήσεων κινητών αξιών
 • Βοήθεια - Με τα 20 χρόνια εμπειρίας μας σας παρέχουμε την πλήρη βοήθεια εμπειρογνωμόνων σε κάθε βήμα της διαδικασίας διαμόρφώσης της εταιρείας
 • Μια Κυπριακή εταιρεία πρέπει να διορίσει ένα γραμματέα της εταιρείας, τον οποίον εμείς θα τα κανονίσουμε για εσάς

Έγγραφα και Πληροφορίες

Για να ξεκινήσετε την εγγραφή της εταιρείας σας στην Κύπρο, ζητούμε τα ακόλουθα:

 • Επωνυμία της Εταιρείας σας
 • Το πλήρες όνομα του Διοικητικού Συμβουλίου, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση και ιθαγένεια
 • Πλήρες όνομα και διεύθυνση των μετόχων
 • Τους σκοπούς  της εταιρείας, προσδιορίζοντας την κύρια δραστηριότητα
 • Το ύψος του κεφαλαίου και τον αριθμό των μετοχών του κάθε μέλους

Εγγραφή μίας Ltd (Ε.Π.Ε.)

Συνολικά με τον Νόμο της Κύπρου, η αίτηση για τη σύσταση και εγγραφή της εταιρείας πρέπει να πραγματοποιείται μέσω ενός Κυπριακού  Δικηγορικού Γραφείου. Η διαδικασία σχηματισμού έχει ως εξής:

 • Έγκριση του ονόματος της εταιρείας.
 • Αίτηση προς την Κεντρική Τράπεζα προς έγκριση Συναλλάγματος.
 • Προετοιμασία και εκτύπωση του μνημονίου και τών άρθρων του καταστατικού της εταιρίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
 • Τα ακόλουθα έγγραφα πρέπει να κατατεθούν στον Έφορο Εταιρειών: ιδρυτική πράξης και το καταστατικού της εταιρείας
 • Και (στα ελληνικά)? φόρμες HE1, ΗΕ2, HE3? αντίγραφο της έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας? και  απόδειξη για την
 • καταβολή του καταχώριση τέλων.

Μόλις καταχωριθεί η εγγραφή της εταιρείας ο Έφορος Εταιρειών θα παρέχει στον Γραμματέα το πιστοποιητικό εγγραφής στα ελληνικά και ένα αντίγραφο στην αγγλική γλώσσα, καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο του καταλόγου των διευθυντών και γραμματέα, τους μετόχους, έδρα, το μνημόνιο του Καταστατικού και πιστοποιητικό καλής κατάστασης της Εταιρείας. Μόλις το πιστοποιητικό της εγγραφής της εταιρείας εκδοθεί, η εταιρεία μπορεί να φροντίσει για την πρώτη συνεδρίαση των διευθυντών για νομικά θέματα, όπως ο διορισμός των ελεγκτών, ο διορισμός του νομικού συμβούλου, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, την έγκριση της σφραγίδας της εταιρείας και του ιδρυτικού εγγράφου και του Καταστατικού, το διορισμό του γραμματέα, κλπ

Διευθυντές

 • Μόνο ένας διευθυντής απαιτείται, και μπορεί να είναι ένα άτομο ή μία εταιρεία
 • Ο διευθυντής μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας
 • Τα ονόματα των αρχικών διευθυντών αναφέρονται στα αρχεία που υποβλήθηκαν με τον γραμματέα. Περαιτέρω διορισμοί και απαλλαγές κατέθονται, επίσης, με τον γραμματέα.
 • Επιτρέπονται Εμπιστευματοδόχοι διευθυντές. Σε πολλές περιπτώσεις, είναι σκόπιμο να έχει ένα εξ ονόματος Κύπριο διυθυντη (που η System Day μπορεί να προσφέρει). Με αυτό τον τρόπο, η εταιρεία μπορεί να ζητήσει κυπριακή έδρα, και κατά συνέπεια να επωφεληθεί από τις φορολογικές συμβάσεις των οποίων η Κύπρος είναι συμβαλλόμενο μέρος.
 • Δεν υπάρχει καμία απαίτηση να διορισθεί ένας τοπικός διευθυντής , αλλά πολλοί πελάτες χρησιμοποιούν την υπηρεσία μας με Κύπριους διευθυντές.

Μέτοχοι

 • Μέτοχοι μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας
 • Μόνο ένας μέτοχος χρειάζεται
 • Μέτοχος μπορεί να είναι μια εταιρία
 • Επιτρέπονται Nominee μετόχοι. η System Day μπορεί να προσφέρει εξ ονόματος μετόχους
 • Δεν υπάρχει απαίτηση να διορισθεί ένας τοπικός μέτοχος , και οι φοροι δεν εξαρτόνται από την κατοικία των μετόχων
 • Οι συνδρομητές της εταιρείας εμφανίζονται στο πρώτο καταστατικό της εταιρείας, που έχει κατατεθεί στον Έφορο. Αλλαγές στους μετόχους πρέπει επίσης να καταγράφονται.

Γραμματέας της Εταιρείας

Κυπριακές εταιρείες χρειάζονται ένα γραμματέα. Εσείς δεν χρειάζεσθαι ένα τοπικό γραμματέα αλλά εάν χρειαστεί να καθορίσετε την χώρα φόρου για την εταιρία, η εταιρεία σας χρειάζεται να αποδείξει ότι η διαχείριση και ο έλεγχος της εταιρείας λαμβάνουν χώρα στην Κύπρο.

Για το λόγο αυτό, καθώς και για την απλούστευση της διαχείρισης, είναι σκόπιμο να έχετε ένα  τοπικό γραμματέα  αν τυχόν  χρειάζεται να υπογραφούν έγγραφα από τις τοπικές αρχές.

Η διατήρηση αρχείων της εταιρείας στην Κύπρο.

Η εταιρεία δεν ειναι ανάγκη να τηρεί αρχεία στην Κύπρο. Εάν η εταιρεία επιλέξει να τηρεί αρχεία μπορούν να διατηρούνται οπουδήποτε στον κόσμο.

Λογαριασμοί ή δημοσιονομική κατάθεσης καταστάσεων

Οι λογαριασμοί πρέπει να ελέγχονται και να κατατίθενται κάθε χρόνο.  Οι λογιστικοί κανόνες είναι πολύ ευέλικτοι και βασίζονται στη βρετανική νομοθεσία περί εταιρειών και κανόνων.

Ευρωπαϊκός αριθμός ΦΠΑ

Είναι εύκολο να αποκτήσετε ευρωπαϊκό αριθμό ΦΠΑ για την εταιρεία σας, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθείτε την Κύπρο. Το μόνο που χρειάζεται να γίνει είναι να παράσχετε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η ευρωπαϊκή εμπορική δραστηριότητα έχει αρχίσει.

ΚυπριακέςΈτοιμες εταιρείες

Προσφέρουμε επίσης ετοιμες εταιρείες, οι οποίες είναι διαθέσιμες και μπορείτε να κράτησετε online. Με την υπογραφή των επίσημων εντύπων από τους νέους διευθυντές, η έτοιμη εταιρεία μεταφέρεται πάνω σε σας και είναι έτοιμη για εμπόριο αμέσως.

Όλες μας oi Κυπριακές έτοιμες εταιρείες:

 • Είναι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης
 • Έχουν μεγάλες ιδιότητες, οι οποίες επιτρέπουν πολλές επιχειρηματικές δραστηριότητες
 • Μπορεί να λειτουργούν σε παγκόσμιο επίπεδο
 • Προσφέρουν στους μέτοχους περιορισμένη ευθύνη
 • Μπορεί να έχει ένα μονο διευθυντή και ένα μόνο μέτοχο
 • Έχετε άμεσα διαθέσιμο έναν αριθμό μητρώου εταιρείας

Για το διορισμό των νέων Διευθυντών

Για να γίνετε ο διευθυντής της νέας εταιρείας σας, θα πρέπει να υπογράψετε ένα έγγραφο που σας διορίζει ως νέο διευθυντή και επιβεβαιώνει την παραίτηση μας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ένα πληρεξούσιο που μπορούμε να εκδόσουμε για το σκοπό αυτό. 

Οι διευθυντές της επιλογής σας στη συνέχεια θα διοριστούν στην εταιρεία σας και θα λάβετε όλα τα επίσημα  έγγράφα που χρειάζεστε, συμπεριλαμβανομένου του Πιστοποιητικό εγγραφής, Ιδρυτικό και Καταστατικό της εταιρείας και τα σχετικό έντυπα της γραμματείας της εταιρείας

Διαδικασία για την απόκτηση έτοιμης εταιρείας

Μετά την υπογραφή των επίσημων εντύπων από τους νέους διευθυντές και τους μετόχους στην οποία συναινούν να αποφαζίσουν, η έτοιμη εταιρεία μεταφέρεται πάνω σας και είναι έτοιμη για εμπόριο αμέσως.

Μπορώ να αλλάξω το όνομα της έτοιμης εταιρείας?

Ναι, μπορείτε. Μια αλλαγή ονόματος διαρκεί περίπου 7 - 14 ημέρες. Μπορείτε να συνεχίζετε να πραγματοποιήτε τες επιχειρήσεις, σας  αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι οι κυπριακές αρχές πρέπει να εγκρίνουν το νέο όνομα της εταιρείας

Μετά την Εγγραφή

Η κυβέρνηση της Κύπρου εισήγαγε πρόσφατα ένα ετήσιο πάγιο τέλος των 350 Ευρώ για ενεργές επιχειρήσεις. Ο φόρος είναι πληρωτέος στον Έφορο Εταιρειών.

Θα σας στείλουμε αντίγραφο της απόδειξης από το Μητρώο μόλις κάνετε την πληρωμή.

Κύπρος Εγγραφής Εταιρειών
 • Εγγραφή εταιρειών - £1260
 • Επίσημη έδρα - £480
 • Γραμματεας της εταιρείας εάν είναι απαραίτητο - £420
Κύπρος Ετήσια τέλη ανανέωσης
 • Επίσημη έδρα - £480
 • Γραμματεας της εταιρείας εάν είναι απαραίτητο - £420
 • Συντήρηση Λίστας Διοικητικού Συμβουλίου - £120
Κύπρος Πλεονεκτήματα
 • Χρονοδιάγραμμα - Μόνο 5 ημέρες για εγγραφή της εταιρείας σας
 • Διευθυντές - μόνο ένας διευθυντής που μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας απαιτείται
 • Μέτοχοι - Μόνο 1 μέτοχος οποιασδήποτε εθνικότητας απαιτείται
 • Μετοχικό Κεφάλαιο -  το μετοχικό κεφάλαιο που απαιτήται είναι μόνο €1
 • Γραμματέας της Εταιρείας - απαιτείται γραμματέας εταιρείας
 • Φόρος - καμία φορολογία στα μερίσματα και κανένας φόρος υπεραξίας επί πωλήσεων κινητών αξιών
 • Υποστήριξη - χρησιμοποιώντας 20 χρόνια εμπειρίας μας σας καθοδηγούμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας διαμόρφωσης της εταιρείας