Παραγγείλετε Εγγραφα - Βρετανικές Παρθένες Νήσους

Ως αντιπρόσωποι ίδρυσης εταιρειών η εμπειρία μας και η σχέση μας με το Μητρώο Εταιρικών Υποθέσεων στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους σημαίνει ότι μπορούμε να πάρουμε τις εκθέσεις εταιρειών και αντίγραφα επισήμων εγγράφων που έχει στην κατοχή του το μητρώο για κάθε εγγεγραμμένη ΔΕΕ (Διεθνής Εταιρεία Επιχειρήσεων)

Σύμφωνα με το Νόμο Επιχειρήσεων των ΒΠΝ 2004 οι εταιρείες δεν είναι υποχρεωμένες να έχουν αρχείο λογαριασμών, στοιχεία των διευθυντών, μετόχων, καταγραφή των τελών ή ετήσια απόδοση με τον Γραμματέα Εταιρικών Υποθέσεων των Βρετανικών Παρθένων Νήσων.

Εμπιστευτικότητα των εταιρικών εγγράφων, είναι ένα από τα βασικά προτερήματα εγγραφής στις ΒΠΝ.

Στις ΒΠΝ οι διευθυντές μίας εταιρείας είναι υποχρεωμένοι να τηρούν αρχείο που "αρκεί να αποδείξει και να εξηγήσει τις συναλλαγές της εταιρείας" και το οποίο "μπορεί ανά πάσα στιγμή, να καθορίσει την οικονομική θέση της εταιρείας με λογική ακρίβεια.

Ερευνα Εταιρείας στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους

Το περιεχόμενο της έκθεσης έρευνας εταιρείας στις ΒΠΝ θα περιλαμβάνει:

 • Ονομασία και τυχόν μετονομασία.
 • Αριθμός Εταιρείας
 • Ημερομηνία του Καταστατικού
 • Τύπος Εταιρείας: Ε.Π.Ε., plc, NFP,
 • Νομικό καθεστώς: σε καλή κατάσταση ή αν έχουν διαγραφεί
 • Κατάλογος Καταθέσεων και τα συνημμένα
 • Μετοχικό Κεφάλαιο:
 • Εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο
 • Κατηγορία Μετοχών
 • Αριθμός  Εκδοθέντων Μετοχών
 • Εγγεγραμμένοι Αντιπρόσωποι
 • Εγγεγραμμένη Διεύθυνση Γραφείου
 • Τελευταία πληρωμή των τελών αδείας
 • Μητρώο Στεγαστικών / Χρεώσεις κατατατεθέντων στη Γραμματεία των ΒΠΝ (εάν έχουν κατατεθεί στη Γραμματεία)
 • Καταλογος Διευθυντών (εάν έχει κατατεθεί στη Γραμματεία)
 • Μητρώο Μελών (εάν έχει κατατεθεί στη Γραμματεία)
 • Ημερομηνία, εάν η εταιρεία έχει διαγραφεί (αν ισχύει)

Μητρώο Επιβαρύνσεων, ενώ δεν απαιτείται να κατατεθεί στην πράξη μπορεί να είναι διαθέσιμο. (μια εταιρεία καταθέτει συχνά τις λεπτομέρειες των τελών διότι ο δανειστής το απαιτεί.)

Χρονοδιάγραμμα: 2 - 3 εργάσιμες ημέρες

Αντίγραφο της πλήρους έκθεσης και άρθρα του Καταστατικού είναι επίσης διαθέσιμα με ξεχωριστά

Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας στις ΒΠΝ

Μπορούμε να προσφέρουμε ένα Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας από τον Έφορο Εταιρικών Υποθέσεων που πιστοποιεί ότι η εταιρεία είναι σε καλή κατάσταση.

Το πιστοποιητικό μοιάζει με το Πιστοποιητικό Σύστασης και καλείται να επιβεβαιώσει επισήμως οτι η εταιρεία συνέχισε τη νομική υπόσταση, επιβεβαιώνει επίσης ότι όλες οι διοικητικές απαιτήσεις έχουν τηρηθεί.

Το Πστοποιητικό Καλής Λειτουργίας δεν θα χορηγείται αν υπάρχουν ληξιπρόθεσμα τέλη ή κυρώσεις  και η κατάστασης θα πρέπει να αποκατασταθεί.

Επικυρωμένα Αντίγραφα των επίσημων εγγράφων Εταιρείας

Μπορούμε να αποκτήσουμε πιστοποιημένα αντίγραφα των επίσημων εγγράφων εταιρείας απευθείας από το μητρώο στις ΒΠΝ  για κάθε εταιρεία αρκεί η εταιρεία να είναι σε καλή κατάσταση.

Πιστοποιημένα έγγραφα:

 • Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας
 • Πιστοποιητικό εγγραφής
 • Μνημόνιο και Καταστατικό / Αρθρα της εταιρείας

Ένα πιστοποιημένο έγγραφο είναι όταν το Μητρώο Εταιρικών Υποθέσεων σφραγίσει το έγγραφο για να δείξει τη γνησιότητά του.

Χρονοδιάγραμμα: 2 - 4 εργάσιμες ημέρες

Επισήμως Πιστοποιημένα (Αpostilled) Εγγραφα Εταιρείας

Το πιστοποιητικό εκδίδεται από το Γραφείο του Αναπληρωτή Διοικητή, Γραμματέα Δικαστηρίων, το οποίο πιστοποιεί τη γνησιότητα του εγγράφου.

Τα παρακάτω έγγραφα είναι πλήρης, με πιστοποίηση (νομιμοποίηση) από το Γραφείο του Αναπληρωτή Διοικητή)

 • Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του Μνημονίου και Πιστοποιητικό του Καταστατικού
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του Ιδρυτικού Εγγράφου
 • Αυτό περιλαμβάνει την προσθήκη ενός πιστοποιητικού που επισυνάπτεται στο έγγραφο το οποίο πιστοποιεί:
 • Χώρα προέλευσης του εγγράφου
 • Όνομα και ταυτότητα της υπογραφής - ιδιότητα με την οποία ένα έγγραφο έχει υπογραφεί
 • Επίσημη σφραγίδα - Όνομα της αρχής που έχει τοποθετήσει σφραγίδα στο έγγραφο
 • Τόπος, ημερομηνία και αριθμός του εγγράφου

Χρονοδιάγραμμα: 10 - 14 εργάσιμες ημέρες

Εγγεγραμμένος Αντιπρόσωπος στις ΒΠΝ

Μια εταιρεία στις ΒΠΝ υποχρεούται να διατηρεί ορισμένα αρχεία και έγγραφα στο γραφείο του Εγγεγραμμένου Αντιπροσώπου, όμως, δεν έχει δικαίωμα να επιθεωρεί τα εν λόγω έγγραφα:

 • Μητρώο Διευθυντών της Εταιρείας
 • Μητρώο των Μετόχων
 • Αντίγραφα όλων των ανακοινώσεων και των εγγράφων που έχουν κατατεθεί στο Γραμματέα Εταιρικών Υποθέσεων στα προηγούμενα δέκα χρόνια

Μια εταιρεία πρέπει να τηρεί και άλλα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων:

 • Πρακτικά των μελών και των διευθυντικών στελεχών στις συνεδριάσεις και αντίγραφα των ψηφισμάτων? Και
 • Οικονομικά στοιχεία που αρκουν για να αποδείξουν και να εξηγήσουν τις συναλλαγές της εταιρείας

Μητρώο Εταιρικών Υποθέσεων

Το μητρώο των Εταιρικών Υποθέσεων στις ΒΠΝ είναι η ρυθμιστική αρχή για όλες τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και επιχειρήσεις που λειτουργούν στις ΒΠΝ, ρυθμίζεται από τις Εμπορικό Νόμο Εταιρειών 2004.