Βουλγαρία – Έγγραφα Εταιρειών

Ως παράγοντες ίδρυσης εταιρειών η εμπειρία και η σχέση μας με το  Βουλγαρικό Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, μπορούμε να λάβουμε αντίγραφα του μητρώου εταιρικών εγγράφων και διεξαγωγή ολοκληρωμένων αναζητήσεων εταιρειών στη Βουλγαρία. Το Βουλγαρικό Μητρώο Επιχειρήσεων είναι υπό το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Είμαστε σε θέση να παρέχουμε έγγραφα εταιρειών από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στη Βουλγαρία, τα έγγραφα που πιθανώς μπορούμε να παρέχουμε περιλαμβάνουν:

 • Πιστοποιητικό σύστασης
 •  Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου & Λογαριασμοί
 •  Καταστατικό
 •  Υποθήκες και Χρεώσεις
 •  Διευθυντές - το όνομα, τη διεύθυνση και άλλα διοικητικά συμβούλια
 •  Λίστα Μετόχων
 •  Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας

Αναζήτηση Εταιρειών

 • Μπορούμε να διενεργείσουμε έρευνες στο Βουλγαρικο Μητρώο Εταιρειών για κάθε εγγεγραμμένη εταιρεία της Βουλγαρίας.
 • Τα περιεχόμενα της βουλγαρικής έκθεσης έρευνας εταιρείας θα περιλαμβάνουν:
 • Όνομα Εταιρίας
 • Αριθμός Μητρώου Εταιρίας
 • Ημερομηνία του Καταστατικού
 • Κατάσταση Εταρείας - Ενεργό, Μη ενεργό, Διάλυσης
 • Εγκεκριμένο Μετοχικό Κεφάλαιο
 • Εγγεγραμμένη Διεύθυνση Γραφείου
 • Στοιχεία επικοινωνίας με την έδρα της εταιρείας - όπου αυτά είναι διαθέσιμα
 • Αριθμός εγγραφής ΦΠΑ
 • Τύπος Εταιρείας / νομική μορφή - Περιορισμένη εμπορική εταιρεία
 • Δραστηριότητα - SIC κώδικας και περιγραφή
 • Οι μέτοχοι / ιδιοκτήτες της εταιρείας - το ποσοστό των μετοχών που κατέχουν
 • Εκπρόσωπος Εταιρεία
 • Λογαριασμούς της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων: Τελευταίους ετήσιους ή τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς που έχουν κατατεθεί στο Μητρώο
 • Στοιχεία Εταιρίας - όχι από το μητρώο - εάν είναι διαθέσιμα

Αναζήτησης Έκθεσης Εταιρείας - Χρονοδιάγραμμα

Η έκθεση έρευνας θα παραγγελθεί από το βουλγαρικό μητρώο και παραδίδεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε 2-5 ημέρες.

Οικονομικές καταστάσεις

Όλες οι εταιρείες οφείλουν να παράγουν και να υποβάλλουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά υπό τη μορφή της Τέταρτης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν την κατάσταση οικονομικής θέσης, κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, κατάσταση ταμιακών ροών, κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και συνοδευτικές επεξηγηματικές σημειώσεις. Οι επεξηγηματικές σημειώσεις πρέπει να περιλαμβάνουν μια εξήγηση των λογιστικών κανόνων που χρησιμοποιήθηκαν. Όλες οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να συνταχθούν και να υποβληθούν στο εμπορικό μητρώο από τις 30 Ιουνίου του έτους που ακολουθεί τη λογιστική περίοδο για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μια εταιρεία θεωρείται ως ΜΜΕ, σύμφωνα με τον νόμο περί Λογιστικής, εφόσον πληρούν δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια σε τουλάχιστον μία από τις δύο προηγούμενες περιόδους αναφοράς:

 • Το σύνολο του ενεργητικού δεν υπερβαίνει BGN 8.000.000 (€ 4,1 εκατ)
 • Ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα BGN 15.000.000 (€ 7,7)
 • Μέσος αριθμός υπαλλήλων δεν υπερβαίνει τα 250

Ετήσια ΄Εκθεση

Όλες οι εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ πρέπει, πρέπει να υποβάλουν ετήσια έκθεση στο Εμπορικό Μητρώο.

Πιστοποιητικό σύστασης

Πιστοποιητικό εγγραφής εκδίδεται από το μητρώο επιχειρήσεων όταν μια εταιρεία στην Βουλγαρία έχει συσταθεί. Μπορούμε να παρέχουμε ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού σύστασης εταιρείας στη Βουλγαρία, η οποία περιλαμβάνει το όνομα της εταιρείας, τον αριθμό της εταιρείας, ημερομηνία σύστασης και αναφέρει ότι μια εταιρεία είναι εγγεγραμμένη.

Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας

Ένα Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας εκδίδεται από το μητρώο επιχειρήσεων, επιβεβαιώνει ότι η εταιρεία έχει μια κατάσταση καλής λειτουργίας και είναι ενημερωμένη με τις κανονιστικές απαιτήσεις αρχειοθέτησης.

Μνημόνιο

Μπορούμε να παρέχουμε αντίγραφα του Μνημονίου Σύνδεσης, το οποίο περιλαμβάνει, το όνομα της εταιρείας, την έδρα, εγγεγραμμένο πράκτορα, επιχειρηματικές δραστηριότητες, το μετοχικό κεφάλαιο που η εταιρεία εξουσιοδοτείται να εκδίδει, τα αντικείμενα και τις εξουσίες της εταιρείας.

Καταστατικό

Το Καταστατικό της Εταιρείας είναι ένα νόμιμο έγγραφο που αποτελεί το σύνταγμα της εταιρείας και των εσωτερικών κανόνων βάσει των οποίων εργάζεται η εταιρεία στην Βουλγαρία.

Έκθεση & Λογαριασμοί Διευθυντών

Μπορούμε να παρέχουμε την πιο πρόσφατη Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Λογαριασμών για εγγεγραμμένες εταιρείες στην Βουλγαρία. Οι λογαριασμοί που κατατέθουνται στο μητρώο εταιρειών ποικίλλει σύμφωνα με την κατάταξη της εταιρείας.

Βουλγαρία – Έγγραφα Εταιρείας

Συμπληρώστε την φόρμα μας για ταΈγγραφα που απαιτείται.