Ίδρυση Εταιρείας στην Βουλγαρία

Ως ειδικοί στην ίδρυση εταιρειών, μπορούμε να ιδρύσουμε εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (OOD) στη Βουλγαρία. Μια εταιρεία (OOD) είναι παρόμοια με μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Βουλγαρία είναι ιδανική για τις ελληνικές επιχειρήσεις να απολαμβάνουν πολλά οφέλη, όπως η λιγότερη γραφειοκρατία, το σταθερό τραπεζικό σύστημα και οι χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές.

Μια εταιρεία OOD απαιτεί μόνο έναν διευθυντή εταιρείας, οποιασδήποτε εθνικότητας και έναν μέτοχο, οποιασδήποτε εθνικότητας.

Το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο είναι περίπου 1 ευρώ, ο εταιρικός φόρος 10%, ο φόρος μερισμάτων 5% και ο ΦΠΑ 20%. Σημειωτέον, ότι εταιρείες με κύκλο εργασιών κάτω των 50000 λέβα δεν υπόκεινται στο καθεστώς ΦΠΑ.

Πλεονεκτήματα Βουλγαρίας

 • Χρονοδιάγραμμα - μόνο 5 ημέρες για να την ίδρυση
 • Διευθυντές - μόνο ένας διευθυντής οποιασδήποτε εθνικότητας , απαιτείται
 • Οι μέτοχοι - μόνο ένας μέτοχος οποιασδήποτε εθνικότητας , απαιτείται
 • Μετοχικό κεφάλαιο - το κεφάλαιο εκκίνησης είναι μόλις 1 ευρώ
 • ΦΠΑ - Διεθνής καταχώριση ΦΠΑ - διαρκεί 10 ημέρες

Λόγοι για την δημιουργία εταιρείας στην Βουλγαρία

 1. Λόγω του απλούστατου φορολογικού συστήματος. Ο φορολογικός συντελεστής στην Βουλγαρία είναι 10%,ο χαμηλότερος μεταξύ των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής ένωσης.
 2. Λόγω των χαμηλών ημερομισθίων. Ο κατώτατος μισθός ανέρχεται στα 190 euro μηνιαίως, τρεις φορές χαμηλότερος από ότι στην Ελλάδα.
 3. Λόγω του χαμηλού συντελεστή διαβίωσης. Η Βουλγαρία είναι η φθηνότερη χώρα –μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρόφιμα,ρουχισμό και ενοίκια.
 4. Λόγω της μικρής απόστασης από την Ελλάδα. Η Βουλγαρία είναι η μόνη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνορεύει με την Ελλάδα.
 5. Ελάχιστο κεφάλαιο – 2 λέβα (περίπου 1 ευρώ)
 6. Ένας αλλοδαπός μπορεί να διοριστεί διαχειριστής – δεν χρειάζεται να επισκεφθεί ή να διαμένει στη Βουλγαρία.
 7. Ίδρυση από εκπρόσωπο  – δεν χρειάζεται οι εταίροι ή ο διαχειριστής να επισκεφθούν τη Βουλγαρία.
 8. Καταχώριση στο Εμπορικό Μητρώο – Μία εργάσιμη ημέρα

Ίδρυσης Εταιρείας OOD στην Βουλγαρία

Οι υπηρεσίες μας για την ίδρυση OOD περιλαμβάνουν:

 • Εγκριση  όνόματος στο μητρώο
 • Προετοιμασία και σύνταξη των άρθρων του Καταστατικού - στα αγγλικά και βουλγαρικά
 • Προετοιμασία και σύνταξη του πληρεξούσιου - στα αγγλικά και βουλγαρικά
 • Έγγραφα κατάθεσης με το Υπουργείο Δικαιοσύνης
 • Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου
 • Άνοιγμα κεφαλαίου εκκίνησης τραπεζικού λογαριασμού
 • Πληρωμή των τελών Δικαστηρίου
 • Εγγραφή στο Εμπορικό Μητρώο στο σχετικό Επαρχιακό Δικαστήριο
 • Απόκτησης πιστοποιημένου δείγματος της υπογραφής του διευθυντού της εταιρείας,  πιστοποιημένο Καταστατικό και συμπληρωματικά άρθρα του Καταστατικού
 • Συμβολαιογραφικά έξοδα, διοικητικοί φόροι, προξενικοί φόροι και κρατικές σφραγίδες
 • Δημοσίευση στη κρατική εφημερίδα
 • Εγγραφή με την BULSTAT
 • Δήλωση στις τοπικές Φορολογικές Αρχές
 • Απόκτηση άδειας και ανακοινώσεις
 • Απόκτηση υποχρεωτικών μητρώων
 • Εγγραφή στα μητρώα ΦΠΑ της ΕΕ
 • Πιστοποιητικό σύστασης
 • Παράδοση των εγγράφων από την FedEx / DHL

Όνομα Εταιρίας

Το όνομα της εταιρείας σας θα πρέπει να ελέγχεται με το μητρώο για διαθεσιμότητα, δεδομένου ότι δεν μπορεί να είναι όμοιο ή παρόμοιο με εκείνο μιας άλλης εταιρείας στη Βουλγαρία. Μπορούμε να παρέχουμε αυτή την υπηρεσία δωρεάν και μπορούμε να κρατήσουμε το όνομα της εταιρείας μετά την επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας..

Διευθυντές

 • Οι διευθυντές μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας
 • Ένα OOD μπορεί να ιδρυθεί από έναν ή περισσότερους διευθυντές.
 • Δεν υπάρχει καμία απαίτηση να διορισθεί ένας κάτοικος Βουλγαρίας ως διευθυντής

Μέτοχοι

 • Τουλάχιστον ένας μέτοχος οποιασδήποτε εθνικότητας απαιτείται.
 • Ο μέτοχος μπορεί επίσης να είναι ο μοναδικός διαχειριστής της.
 • Δεν υπάρχει καμία απαίτηση να διορισθεί ένας κάτοικος Βουλγαρίας ως μέτοχος

Μία ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μόνο ενα μέτοχο ονομάζεται "EOOD".

Ενημέρωση των Διευθυντών και Μετόχων θα είναι διαθέσιμη από το βουλγαρικό μητρώο.

Καταχωρημένο γραφείο

Μία Βουλγαρική εταιρεία πρέπει να έχει την καταστατική της έδρα στη Βουλγαρία - μπορούμε να παρέχουμε μια υπηρεσία εγγεγραμμένου γραφείου.

Μετοχικό κεφάλαιο

Το ελάχιστο απαιτούμενο μετοχικό κεφάλαιο από το νόμο είναι BGN 2 (1 ευρώ).


Το μετοχικό κεφάλαιο πρέπει να καταβληθεί σε τρέχοντα τραπεζικό λογαριασμό. Αυτός ο τραπεζικός λογαριασμός θα πρέπει να ανοιγθεί είτε με το διευθυντή της εταιρείας ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Μπορούμε να παρέχουμε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας στη Βουλγαρία. Μόλις αυτό ολοκληρωθεί, θα λάβετε ένα πιστοποιητικό από την τράπεζα που πρέπει να παρουσιασθεί στο μητρώο για να ολοκληρωθεί η ίδρυσης.

Καταστατικό

Τα άρθρα του Καταστατικού πρέπει να υποβάλλονται στο μητρώο για την ίδρυση. Τα άρθρα πρέπει να περιλαμβάνουν:

 • Το όνομα της εταιρείας
 • Ο σκοπός της εταιρείας
 • Η έδρα της εταιρείας
 • Το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου
 • Το ποσό που πρέπει να καταβάλλει κάθε μέτοχος προς το μετοχικό κεφάλαιο

Απαιτούμενες πληροφορίες

Για να ιδρύσουμε μια βουλγαρική εταιρεία αρχικά απαιτούνται μόνο :

 • Προτεινόμενο Όνομα Εταιρείας
 • Σύντομη περιγραφή των δραστυριοτήτων της εταιρείας
 • Λεπτομέρειες των Μετόχων
 • Λεπτομέρειες Διευθυντών
Βουλγαρία Εγγραφής Εταιρειών
 • Εγγραφή εταιρειών - £840
 • Επίσημη έδρα - £360
 • Γραμματέας της εταιρείας εάν είναι απαραίτητο - £280
Βουλγαρία Ετήσια τέλη ανανέωσης
 • Επίσημη έδρα - £360
 • Γραμματέας της εταιρείας εάν είναι απαραίτητο - £280
 • Συντήρηση Λίστας Διοικητικού Συμβουλίου - £120
Πλεονεκτήματα Βουλγαρίας
 • Χρονοδιάγραμμα  - 7 ημέρες για να συσταθεί η βουλγαρική εταιρεία σας
 • Διευθυντές - μόνο 1 διευθυντής οποιασδήποτε εθνικότητας είναι αναγκαίος/α για την εταιρεία σας
 • Μέτοχοι - μόνο 1 μέτοχος απαιτείται
 • Μετοχικό κεφάλαιο - το αρχικό κεφάλαιο είναι μόνο € 1
 • ΦΠΑ - Διεθνής καταχώριση ΦΠΑ – μόνο σε 10 ημέρες
 • Έδρα της εταιρείας - Απαιτείται ένα εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας σας στη Βουλγαρία, το οποίο μπορούμε να παρέχουμε
 • Υποστήριξη - χρησιμοποιώντας 20 χρόνια εμπειρίας μας σας καθοδηγούμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας διαμόρφωσης της εταιρείας