Μάλτα - Δημιουργία Εταιρείας

Μια εμπορική εταιρεία στη Μάλτα μπορεί να συσταθεί εύκολα και να είναι μια χρήσιμη βάση για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις λόγω των χαμηλών φορολογικών συντελεστών. Μία εταιρεία στη Μάλτα είναι χρήσιμη διότι εισοδήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις ή να σταλούν σε μη μόνιμους κατοίκους.

Μάλτα - Βασικά Σημεία

 1. Χρονοδιάγραμμα - Μόνο 1 εβδομάδα για την ίδρυση της εταιρείας σας
 2. Διευθυντές - μόνο ένας διευθυντής που μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας απαιτείται
 3. Μέτοχοι - δύο μέτοχοι απαιτούνται οι οποίοι μπορεί να είναι είτε φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα
 4. Μετοχικό Κεφάλαιο - η απαίτηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι €1,500
 5. Βοήθεια - Με τα 20 χρόνια εμπειρίας μας σας παρέχουμε την πλήρη βοήθεια εμπειρογνωμόνων σε κάθε βήμα της διαδικασίας διαμόρφωσης της εταιρείας.
 6. Για να αποκτήσετε έναν τραπεζικό λογαριασμό στη Μάλτα θα πρέπει να έχετε ένα διευθυντή κάτοικο Μάλτας που μπορούμε να παρέχουμε

Μια εταιρεία Holding International (IHC) είναι μια εταιρεία με έδρα στη Μάλτα που έχει συσταθεί με στόχο τη διεξαγωγή επενδύσεων στο εξωτερικό και το εισόδημα διανέμετε στους μη κατοίκους. Οι μέτοχοι της που δεν είναι κάτοικοι της Μαλτας πληρούν τις προϋποθέσεις για μια πλήρη επιστροφή φόρου της Μάλτας που κατέβαλε η εταιρεία για τα κέρδη και ζημιές που προκύπτουν από τη συμμετοχή και εκμεταλλεύσεις όταν διανέμονται τα κέρδη αυτά.

Έγγραφα και Πληροφορίες

Για να ξεκινήσετε την σύσταση της IHC εταιρείας σας θα απαιτήσουμε τα εξής:

 1. Όνομα της εταιρείας σας
 2. Διευθυντής / εs πλήρες όνομα, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση και ιθαγένεια
 3. Μέτοχος /οι πλήρες όνομα και διεύθυνση

Τα έγγραφα που οφείλονται να παρέχονται:

 1. Απόδειξη της ταυτότητας. Είτε διαβατήριο, δελτίο ταυτότητας, φωτογραφική άδεια οδήγησης
 2. Απόδειξη της διεύθυνσεως κατοικίας. Αερίου / ηλεκτρικής ενέργειας κάρτα λογαριασμού ή πιστωτικής / χρεωστικής δήλωση τράπεζας με ημερομηνία εντός των τελευταίων 3 μηνών

Διευθυντές

Μια εταιρεία στην Μάλτα πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν διευθυντή, που μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο και δεν χρειάζεται να είναι υπήκοος της Μάλτας.

 1. Εξ ονόματος Διευθυντής

Για την απόκτηση ενός Μαλτέζου τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας σας απαιτείτε ενας τοπικός κάτοικος εξ ονόματος διευθυντής. Η System Day μπορεί να παρέχει αυτή την υπηρεσία. Ωστόσο, ο τόπος διαμονής των διευθυντών / μετόχων δεν είναι σημαντικός για την ίδρυση καθεστώς κατοίκου.

Μέτοχοι

Τουλάχιστον δύο μέτοχοι χρειάζονται οι οποίοι μπορεί να είναι εταιρεία ή άτομα. Τα προσωπικά στοιχεία των εγγεγραμμένων μετόχων της εταιρείας της Μάλτας είναι δημόσιες πληροφορίες, αλλά, η ανωνυμία μπορεί να παρακρατηθεί από τη χρήση των εμπιστευματοδόχων μετόχων.

Ο μέγιστος αριθμός των μετόχων για μια ιδιωτική εταιρεία είναι πενήντα. Ο ελάχιστος αριθμός μετόχων είναι συνήθως δύο. Ωστόσο μία εταιρεία με μόνο ένα μέλος μπορεί επίσης να καταχωριστεί βάσει της περί Εταιρειών Νόμου της Μάλτας. Μία ιδιωτική εταιρεία είναι μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η οποία χαρακτηρίζεται ως απαλλασσόμενη επιχείρηση και η οποία έχει σχηματισθεί με ένα μέλος.

Γραμματέας Εταιρείας

Μια εταιρεία της Μάλτας πρέπει να έχει ένα γραμματέα της εταιρείας. Είναι καθήκον των διευθυντών να λάβουν όλα τα εύλογα μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι ο γραμματέας της εταιρείας είναι ένα άτομο που φαίνεται να έχει την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του γραμματέα της εταιρείας. Ο νόμος δεν απαιτεί ότι ο γραμματέας της εταιρείας πρέπει να κατοικεί στη Μάλτα.

Εγγεγραμμένο Γραφείο

Κάθε επιχείρηση της Μάλτας πρέπει να διατηρήσει μια έδρα στη Μάλτα. Έχουμε μια επαγγελματική διεύθυνση στην Μάλτα την οποία μπορείτε να χρησιμοποιησετε ως καταστατική έδρα τηε εταιρείας σας.  Οποιεσδήποτε αλλαγές στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας πρέπει να κοινοποιούνται στον Έφορο Εταιρειών. Η System Day μπορεί να παρέχει αυτή την υπηρεσία αν δεν έχετε κτιριακές εγκαταστάσεις στη Μάλτα.

Μάλτα - Ένας οδηγός για την καταχώριση εταιρειών

Μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης είναι η πιο κοινή μορφή επιχείρησης στη Μάλτα και είναι έγκυρος σύμφωνα με την Companies Act οταν το Ιδρυτικό Έγγραφο έχει συμφωνηθεί από δύο τουλάχιστον πρόσωπα, καθώς και η βεβαίωση εγγραφής έχει χορηγειθεί από τον Έφορο Εταιρειών.

Ιδιωτική Εταιρεία

Μια ιδιωτική εταιρεία είναι μια εταιρεία που πρέπει, με υπόμνημα να:

 1. Περιορίζει το δικαίωμα μεταβίβάσης των μετοχών της
 2. Περιορίζει τον αριθμό των μετόχων σε πενήντα
 3. Απαγορεύει οποιαδήποτε πρόσκληση στο κοινό για να εγγραφεί για οποιεσδήποτε μετοχές ή ομολογίες της εταιρείας

Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό

Το Ιδρυτικό Έγγραφο πρέπει να καθορίζει τους σκοπούς για τους οποίους η εταιρεία έχει συσταθεί. Οι σκοποί μπορεί να είναι απλοί και να αναφέρονται σε κάθε νόμιμο σκοπό ή εμπόριο γενικά.

 1. Είτε η εταιρεία είναι μια δημόσια επιχείρηση ή ιδιωτική εταιρεία
 2. Το όνομα και κατοικία καθενός από τους συνδρομητές αυτής
 3. Το όνομα της εταιρείας
 4. Το εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας στη Μάλτα
 5. Οι σκοποί της εταιρείας
 6. Το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου με το οποίο η εταιρεία προτίθεται να ιδρυθεί (που αναφέρεται επίσης ως το εγκεκριμένο κεφάλαιο), τη διαίρεση τους σε μετοχές, τον αριθμό των μετοχών που λαμβάνονται από καθένα από τους συνδρομητές και το ποσό που καταβλήθηκε για κάθε μετοχή και, όταν το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε διαφορετικές κατηγορίες μετοχών, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές κάθε κατηγορίας
 7. Ο αριθμός των διευθυντών, το όνομα και την κατοικία των μελών του πρώτου συμβουλίου και, όπου οποιοσδήποτε από τους διευθυντές είναι νομικό πρόσωπο, το όνομα και την καταστατική ή την κύρια έδρα του νομικού προσώπου? Τον τρόπο με τον οποίο η εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται, καθώς και το όνομα του πρώτου προσώπου ή των προσώπων που τους έχει ανατεθεί η παρουσίαση
 8. Το όνομα και η κατοικία του πρώτου γραμματέα της εταιρείας
 9. Για κάθε γραμματέα, μέτοχο, διευθυντή ο αριθμός του επίσημου δελτίου ταυτότητας θα πρέπει επίσης να δοθεί

Το καταστατικό μπορεί να συνοδεύεται από το Ιδρυτικό Έγγραφο, το οποίο είναι ένα έγγραφο που καθορίζει τους εσωτερικούς κανονισμούς της εταιρείας.

Η ιδρυτική πράξη, πρέπει να παραδοθεί στον Έφορο Εταιρειών, για να πεισθεί ότι πληρούνται όλες οι απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Ετοιμες εταιρείες στην Μαλτα δεν είναι διαθέσιμες

Έτοιμες εταιρείες δεν είναι διαθέσιμες στη Μάλτα. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το αριστερό χέρι πλοήγησης για να μάθετε για την σύσταση δική σας επιχείρηση IHC.

Μια Διεθνής Mητρική Εταιρεία (IHC) είναι μια εταιρεία με έδρα την Μάλτα που ιδρύετε με στόχο την εκμετάλλευση επενδύσεων στο εξωτερικό και για να διανέμουν το εισόδημα σε μη κατοίκους.

Έτοιμη εταιρεία - ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης

Μια έτοιμη εταιρεία θα είναι ουσιαστικής σημασίας εάν μια εταιρεία απαιτείται επειγόντως, για παράδειγμα, αν ένας αριθμός καταχώρησης των εταιρειών, απαιτείται άμεσα ώστε να ολοκληρωθεί ένα σημαντικό συμβόλαιο και καμία φορά δεν υπάρχει καιρος για τη διαδικασία ίδρυσης.

Κρατάμε ένα απόθεμα ετοίμων εταιρειών (από το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες) είναι διαθέσιμες για άμεση αγορά. Έτοιμες εταιρείες δεν είναι διαθέσιμες στη Μάλτα.

Χρόνος που απαιτείται για την εγγραφή

Η εγγραφή εταιρείας στην Μάλτα συνήθως διαρκεί μέχρι μια εβδομάδα. Μόλις ο Έφορος Εταιρειών της Μάλτας έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πληροφορίες, η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μόλις 24 ώρες.

Μετοχικό Κεφάλαιο

Μια ιδιωτική εταιρεία διαθέτει ένα ελάχιστο εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο ύψους € 1.500. Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο πρέπει να αναλαμβάνεται από δύο τουλάχιστον πρόσωπα. Αυτό θα πρέπει να έχει εξοφληθεί πλήρως.

Σε περίπτωση που το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο είναι ίσο με το ελάχιστο που προβλέπει ο νόμος, όπως αναφέρεται πιο πάνω, θα πρέπει να είναι πλήρως εγγραμμένο στο υπόμνημα. Σε περίπτωση που αυτό υπερβαίνει το ελάχιστο, τουλάχιστον αυτό το ελάχιστο θα πρέπει να εγγραφεί στο υπόμνημα.

Οικονομικές Πληροφορίες

Η εταιρεία σας δεν είναι ανάγκη να τηρεί αρχεία στη Μάλτα, εκτός από το Μητρώο Μετόχων και το Μητρώο της Εταιρείας. Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει να κατατεθούν στις φορολογικές αρχές της Μάλτας και με το μητρώο της Εταιρείας. Οι λογαριασμοί της επιχείρησης πρέπει να ελέγχονται.

Πλεονεκτήματα για την ίδρυση μίας IHC

Η σύσταση Εταιρειών International Holding στην Μάλτα προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα:

 1. Μία IHC μπορεί να έχει μετοχές και να παίρνει ποσοστά από άλλες εταιρείες
 2. Μία IHC δεν πληρώνει φόρο επί των μερισμάτων που λαμβάνονται από μια συμμετέχουσα εκμετάλλευση
 3. Μία IHC έχει ένα χαμηλό φορολογικό συντελεστή επί δικαιωμάτων ή συμφερόντων
 4. Δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου για τη διανομή των μερισμάτων από την IHC
 5. Αποτελεσματικό μηδενικό φόρο επί των κερδών από θυγατρικές εταιρείες
 6. Πλήρης ανωνυμία των πραγματικών δικαιούχων
 7. Συμμορφούμενη με την ΕΕ και τα πρότυπα του ΟΟΣΑ
 8. Δεν είναι τόπος φοροδιαφυγής - Οι ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων
 9. Δεν παρακρατούνται φόροι στη διανομή των μερισμάτων
 10. Δυνατότητα εμπιστευτικών δικαιούχων

Οι μέτοχοι εταιρίας της Μάλτας που δεν είναι κάτοικοι της Μάλτας η οποία έχει μια συμμετοχή σε αλλοδαπή εταιρεία πληρούν τις προϋποθέσεις για μια πλήρη επιστροφή του φόρου που καταβάλλεται από τη Μαλτέζικη εταιρεία για τα εισοδήματα που προκύπτουν από αυτές τις ξένες συμμετοχές.

Πρόγραμμα αλλαγής φορολογικής κατοικίας

Το πρόγραμμα αλλαγής φορολογικής κατοικίας (Maltese Global Residence Programme) προσφέρει τα κάτωθι πλεονεκτήματα:

 1. Επαναπατρισμός των κεφαλαίων, αμέσως μόλις τακτοποιηθούν όλοι οι φόροι.
 2. Χαμηλός κα αποκοπή φορολογικός συντελεστής και μίνιμουμ φορολόγηση: Εφαρμόζεται κατ αποκοπή φορολογικός συντελεστής της τάξεως του 15% σε όλα τα εισοδήματα που μεταφέρονται στη Μάλτα από πηγές στη αλλοδαπή, και τα οποία υπόκεινται σε μία μινιμουμ εισφορά των 15.000 €, η οποία καλύπτει τον αιτούνται αλλά και τα εξαρτώμενα από αυτόν μέλη που έχουν συμπεριληφθεί στην ίδια αίτηση.
 3. Αποφυγή Διπλής Φορολόγησης: Φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους στη Μάλτα μπορούν να λάβουν τη σύνταξή τους χωρίς να φορολογηθούν στην πηγή, ενώ υπόκεινται σε φορολόγηση στη Μάλτα με συντελεστή 15% .

Προκειμένου ένα φυσικό πρόσωπο να λάβει άδεια για το πρόγραμμα κατοικίας στη Μάλτα θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 1. Λευκό ποινικό μητρώο.
 2. Ιατρική κάλυψη
 3. Αγορά ή ενοικίαση κατοικίας
 4. Σταθερές και τακτικές πηγές εισοδήματος
 5. Καταβολή εξόδων διαχείρισης