Κύπρος - Εγγραφή Εταιρείας

Κύπρος - Βασικά Σημεία

Πλεονεκτήματα

 • Χρονοδιάγραμμα - Μόνο 5 ημέρες για εγγραφή της εταιρείας σας
 • Διευθυντές - μόνο ένας διευθυντής που μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας απαιτείται
 • Μέτοχοι - Μόνο 1 μέτοχος οποιασδήποτε εθνικότητας απαιτείται
 • Μετοχικό Κεφάλαιο -  το μετοχικό κεφάλαιο που απαιτείται είναι μόνο €1,700
 • Φορολογία -  χαμηλή φορολόγησης  επιχειρήσεων
 • Φόρος - καμία φορολογία στα μερίσματα και κανένας φόρος υπεραξίας επί πωλήσεων κινητών αξιών
 • Βοήθεια - Με τα 20 χρόνια εμπειρίας μας σας παρέχουμε την πλήρη βοήθεια εμπειρογνωμόνων σε κάθε βήμα της διαδικασίας διαμόρφώσης της εταιρείας
 • Μια Κυπριακή εταιρεία πρέπει να διορίσει ένα γραμματέα της εταιρείας, τον οποίον εμείς θα κανονίσουμε για εσάς
 • Περισσότερες από 40 συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας έχουν συναφθεί με άλλες χώρες

Η Κύπρος είναι μία από τις ευκολότερες  χώρες της Ευρώπης για την ίδρυση μιας επιχείρησης.  Επίσκεψη στην Κύπρο δεν είναι απαραίτητη, ενώ μια εγγραφή νέας εταιρείας είναι γρήγορη, προσφέρουμε επίσης έτοιμες εταιρείες, οι οποίες σίγουρα επιταχύνουν τη διαδικασία.  Επίσης έχει μερικά από τα καλύτερα φορολογικά πλεονεκτήματα της Ευρώπης.

Έγγραφα και Πληροφορίες

Για να ξεκινήσετε την εγγραφή εταιρείας σας στην Κύπρο, ζητούμε τα ακόλουθα:

 • Επωνυμία της Εταιρείας σας
 • Το πλήρες όνομα του Διοικητικού Συμβουλίου, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση και ιθαγένεια
 • Πλήρες όνομα και διεύθυνση των μετόχων
 • Τους σκοπούς  της εταιρίας, προσδιορίζοντας την κύρια δραστηριότητα
 • Το ύψος του κεφαλαίου και τον αριθμό των μετοχών του κάθε μέλους

Εγγραφή μίας LLC

Σύμφωνα με τον Νόμο της Κύπρου, η αίτηση για τη σύσταση και εγγραφή της εταιρείας πρέπει να πραγματοποιείται μέσω ενός Κυπριακού  Δικηγορικού Γραφείου. Η διαδικασία σχηματισμού έχει ως εξής:

 • Έγκριση του ονόματος της εταιρείας.
 • Αίτηση προς την Κεντρική Τράπεζα προς έγκριση Συναλλάγματος.
 • Προετοιμασία και εκτύπωση του μνημονίου και τών άρθρων του καταστατικού της εταιρίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
 • Τα ακόλουθα έγγραφα πρέπει να κατατεθούν στον Έφορο Εταιρειών: Ιδρυτική πράξης και το καταστατικού της εταιρείας
 • Και (στα ελληνικά)? φόρμες HE1, ΗΕ2, HE3? αντίγραφο της έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας? και απόδειξη για την καταβολή του καταχώριση τέλων.

Μόλις καταχωριθεί η εγγραφή της εταιρείας ο Έφορος Εταιρειών θα παρέχει στον Γραμματέα το πιστοποιητικό εγγραφής στα ελληνικά και ένα αντίγραφο στην αγγλική γλώσσα, καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο του καταλόγου των διευθυντών και γραμματέα, τους μετόχους, έδρα, το μνημόνιο του Καταστατικού και πιστοποιητικό καλής κατάστασης της Εταιρείας. Μόλις το πιστοποιητικό εγγραφής της εταιρείας εκδοθεί, η εταιρεία μπορεί να φροντίσει για την πρώτη συνεδρίαση των διευθυντών για νομικά θέματα, όπως ο διορισμός των ελεγκτών,  διορισμός του νομικού συμβούλου, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών,  έγκριση της σφραγίδας της εταιρείας και του ιδρυτικού εγγράφου και του Καταστατικού, το διορισμό του γραμματέα, κλπ

Διευθυντές

 • Μόνο ένας διυθυντής απαιτείται, και μπορεί να είναι ένα άτομο ή μία εταιρεία
 • Ο διευθυντής μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας
 • Τα ονόματα των αρχικών διευθυντών αναφέρονται στα αρχεία που υποβλήθηκαν με τον γραμματέα. Περαιτέρω διορισμοί και απαλλαγές κατέθονται, επίσης, με τον γραμματέα.
 • Επιτρέπονται Εμπιστευματοδόχοι διευθυντές. Σε πολλές περιπτώσεις, είναι σκόπιμο να έχει ένα εξ ονόματος Κύπριο διυθυντη (που η System Day μπορεί να προσφέρει). Με αυτό τον τρόπο, η εταιρεία μπορεί να ζητήσει κυπριακή έδρα, και κατά συνέπεια να επωφεληθεί από τις φορολογικές συμβάσεις των οποίων η Κύπρος είναι συμβαλλόμενο μέρος.
 • Δεν υπάρχει καμία απαίτηση να διορισθεί ένας τοπικός διευθυντής , αλλά πολλοί πελάτες χρησιμοποιούν την υπηρεσία μας με Κύπριους διευθυντές.

Μέτοχοι

 • Μέτοχοι μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας
 • Μόνο ένας μέτοχος χρειάζεται
 • Μέτοχος μπορεί να είναι μια εταιρία
 • Επιτρέπονται Nominee μετόχοι. η System Day μπορεί να προσφέρει εξ ονόματος μετόχους
 • Δεν υπάρχει απαίτηση να διορισθεί ένας τοπικός μέτοχος, και οι φοροι δεν εξαρτόνται από την κατοικία των μετόχων
 • Οι συνδρομητές της εταιρείας εμφανίζονται στο πρώτο καταστατικό της εταιρείας, που έχει κατατεθεί στον Έφορο. Αλλαγές στους μετόχους πρέπει επίσης να καταγράφονται.

Γραμματέας της Εταιρείας

Κυπριακές εταιρείες χρειάζονται ένα γραμματέα.  Εσείς δεν χρειάζεσθαι ένα τοπικό γραμματέα αλλά εάν χρειαστεί να καθορίσετε την χώρα φόρου για την εταιρία, η εταιρία σας χρειάζεται να αποδείξει ότι η διαχείριση και ο έλεγχος της εταιρίας λαμβάνουν χώρα στην Κύπρο.

Για το λόγο αυτό, καθώς και για την απλούστευση της διαχείρισης, είναι σκόπιμο να έχετε ένα τοπικό γραμματέα  αν τυχόν  χρειάζεται να υπογραφούν έγγραφα από τις τοπικές αρχές.

Η διατήρηση αρχείων της εταιρείας στην Κύπρο.

Η εταιρεία δεν ειναι ανάγκη να τηρεί αρχεία στην Κύπρο.  Εάν η εταιρεία επιλέξει να τηρεί αρχεία μπορούν να διατηρούνται οπουδήποτε στον κόσμο.

Λογαριασμοί ή δημοσιονομική κατάθεσης καταστάσεων

Οι λογαριασμοί πρέπει να ελέγχονται και να κατατίθενται κάθε χρόνο. Μπορούμε να βοηθήσουμε  με τη λογιστική, καθώς και το διορισμό του ελεγκτή. Οι λογιστικοί κανόνες είναι πολύ ευέλικτοι και βασίζονται στη βρετανική νομοθεσία περί εταιρειών και κανόνων.

Απαιτήσεις για Οικονομικές Δηλώσεις

Ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να υποβάλλονται στην Κύπριακή Φορολογική Αρχή όσο και στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ετησίως.

Ευρωπαϊκός αριθμός ΦΠΑ

Είναι εύκολο να αποκτήσετε ευρωπαϊκό αριθμό ΦΠΑ για την εταιρεία σας, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθείτε την Κύπρο. Το μόνο που χρειάζεται να γίνει είναι να παράσχετε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η ευρωπαϊκή εμπορική δραστηριότητα έχει αρχίσει.

Έτοιμες εταιρείες

Προσφέρουμε επίσης ετοιμες εταιρείες, οι οποίες είναι διαθέσιμες και μπορείτε να κράτησετε μέσω διαδυκτίου.  Με την υπογραφή των επίσημων εντύπων από τους νέους διευθυντές, η έτοιμη εταιρεία μεταφέρεται πάνω σε σας και είναι έτοιμη για εμπόριο αμέσως.

Μετά την Εγγραφή

Η κυβέρνηση της Κύπρου εισήγαγε πρόσφατα ένα ετήσιο πάγιο τέλος των 350 Ευρώ για ενεργές επιχειρήσεις. Ο φόρος είναι πληρωτέος στον Έφορο Εταιρειών.

Θα σας στείλουμε αντίγραφο της απόδειξης από το Μητρώο μόλις κάνετε την πληρωμή.

Κυπριακές Έτοιμες Εταιρείες

Η εγγραφή μιας εταιρείας στην Κύπρο διαρκεί περίπου 7 ημέρες. Το χρονικό πλαίσιο εξαρτάται από την έγκριση όνόματος από τις κυπριακές αρχές.

Εάν το όνομα της εταιρείας δεν έχει σημασία, ένα μέσο για την επιτάχυνση της διαδικασίας εγγραφής είναι να αγοράσετε μία Ετοιμη Εταιρεία στην Κύπρο.

Βασικά πλεονεκτήματα μιας έτοιμης εταιρείας  στην Κύπρο:

Κανετε επιχειρήσεις ως διεθνή οντότητα: διεθνείς εταιρείες έχουν τα ίδια δικαιώματα με ένα πρόσωπο και μπορεί να κάνεουν επενδύσεις, να αγοράζουν και να πωλούν ακίνητη περιουσία, να έχουν χαρτοφυλάκια συναλλαγών επί μετοχών και ομολόγων, και να διενεργούν οποιαδήποτε νομική επιχειρηματική δραστηριότητα- εφ 'όσον αυτά δεν έχουν γίνει στην χώρας ταξινόμησης.

Όλες μας oi Κυπριακές έτοιμες εταιρείες:

 • Είναι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης
 • Έχουν μεγάλες ιδιότητες, οι οποίες επιτρέπουν πολλές επιχειρηματικές δραστηριότητες
 • Μπορεί να λειτουργούν σε παγκόσμιο επίπεδο
 • Προσφέρουν στους μέτοχους περιορισμένη ευθύνη
 • Μπορεί να έχει ένα μονο διευθυντή και ένα μόνο μέτοχο
 • Έχετε άμεσα διαθέσιμο έναν αριθμό μητρώου εταιρείας

Για το διορισμό των νέων Διευθυντών

Για να γίνετε ο διευθυντής της νέας εταιρείας σας, θα πρέπει να υπογράψετε ένα έγγραφο που σας διορίζει ως νέο διευθυντή και επιβεβαιώνει την παραίτηση μας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ένα πληρεξούσιο που μπορούμε να εκδόσουμε για το σκοπό αυτό.

Οι διευθυντές της επιλογής σας στη συνέχεια θα διοριστούν στην εταιρεία σας και θα λάβετε όλα τα επίσημα  έγγράφα που χρειάζεστε, συμπεριλαμβανομένου του Πιστοποιητικό εγγραφής, Ιδρυτικό και Καταστατικό της εταιρείας και τα σχετικά έντυπα της γραμματείας της εταιρείας

Διαδικασία για την απόκτηση έτοιμης εταιρείας

Μετά την υπογραφή των επίσημων εντύπων από τους νέους διευθυντές και τους μετόχους στην οποία συναινούν να αποφαζίσουν, η έτοιμη εταιρεία μεταφέρεται πάνω σας και είναι έτοιμη για εμπόριο αμέσως.

Μπορώ να αλλάξω το όνομα της έτοιμης εταιρείας?

Ναι, μπορείτε. Μια αλλαγή ονόματος διαρκεί περίπου 7 - 14 ημέρες. Μπορείτε να συνεχίζετε να πραγματοποιήτε τες επιχειρήσεις σας αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι οι κυπριακές αρχές πρέπει να εγκρίνουν το νέο όνομα της εταιρείας

Πρόσφατες φορολογικές μεταρρυθμίσεις στην Κύπρο

Aπό τον Ιούλιο του 2015 έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές στη νομοθεσία αναφορικά με τους επενδυτές φορολογικούς κατοίκους Κύπρου.

Αλλαγές για φυσικά πρόσωπα

Τα φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Κύπρο απολαμβάνουν 17ετή απαλλαγή από τη φορολογία από το εισόδημα που λαμβάνουν στην Κύπρο ή στο εξωτερικό αναφορικά με μερίσματα, τόκους και εισοδήματα από ενοίκια (απαλλαγή από την Εισφορά Ειδικής Άμυνας). Επίσης, οι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου απαλλάσσονται από την φορολογία  από τα κέρδη κατά τη διάθεση αξιογράφων.

Μεταρρυθμίσεις για επενδυτές μη κάτοικους Κύπρου

Παράλληλα, η κυβέρνηση της Κύπρου ανακοίνωσε ευνοϊκές φορολογικές μεταρρυθμίσεις  για επενδυτές μη κατοίκους Κύπρου μεταξύ των οποίων:

 • Έκπτωση 50% σε όλα τα έξοδα μεταβίβασης αναφορικά με την ακίνητη περιουσία που αγοράζεται στην Κύπρο.
 • Αύξηση των ποσοστών αποζημίωσης κεφαλαίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016, για τις νέες δαπάνες για εγκαταστάσεις, μηχανήματα, και κτίρια.
 • Aπαλλαγή από τη φορολογία κερδών κεφαλαίου για τα κέρδη που προέρχονται από ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Κύπρο που θα αποκτηθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016.